Į pradžią
Veiklos nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus
2014 m. gruodžio mėn. 19 d. įsakymu Nr. V- 244

BIUDŽETO POLITIKOS STEBĖSENOS DEPARTAMENTO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šie nuostatai nustato Valstybės kontrolės Biudžeto politikos stebėsenos departamento (toliau – departamentas) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
 2. Departamentas yra savarankiškas Valstybės kontrolės struktūrinis padalinys, atskaitingas valstybės kontrolieriaus pavaduotojui, koordinuojančiam ir kontroliuojančiam departamento veiklą.
 3. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais, šiais nuostatais, valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų įsakymais.

II. DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 1. Departamento uždaviniai:
  1. užtikrinti Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatytų taisyklių laikymosi ir užduočių vykdymo stebėseną;
  2. parengti Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nurodytas išvadas, jas pateikti Seimui ir paskelbti viešai.
 2. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1. teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais rengia Valstybės kontrolės išvadas dėl praėjusių metų struktūrinio postūmio užduoties neįvykdymo priežasčių pagrįstumo ir priemonių šiai užduočiai įvykdyti tinkamumo; dėl struktūrinio postūmio užduoties, nustatomos Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, ir papildomų priemonių (pinigine išraiška) poreikio šiai užduočiai įvykdyti; dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo; dėl susidariusios arba numatomos padėties atitikties išskirtinių aplinkybių sąvokai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1466/97 nuostatas; dėl Vyriausybės pasiūlytų tvirtinti Seimui struktūrinio postūmio užduočių ir priemonių šioms užduotims įvykdyti gairių atitikties Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatytiems reikalavimams dėl vidutinio laikotarpio tikslo pasiekimo laiko;
  2. stebi, analizuoja ir vertina fiskalinės ir biudžeto politikos tikslų įgyvendinimą;
  3. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
  4. pagal departamento kompetenciją palaiko ryšius ir bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijomis ir kitų valstybių nepriklausomomis biudžeto politikos priežiūros institucijomis;
  5. iškeltiems uždaviniams įgyvendinti pagal galimybes pasitelkia nepriklausomus Lietuvos ir užsienio ekspertus;
  6. rengia diskusijas ir organizuoja konferencijas viešųjų finansų ir fiskalinės drausmės klausimais;
  7. kaupia, tvarko ir sistemina statistinius duomenis, reikalingus iškeltiems uždaviniams įgyvendinti;
  8. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitais Valstybės kontrolės struktūriniais padaliniais;
  9. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, valstybės kontrolieriaus ir valstybės kontrolieriaus pavaduotojo, koordinuojančio ir kontroliuojančio departamento veiklą, pavedimus;
  10. pagal kompetenciją rengia raštų ir įsakymų projektus, tvarko departamento kompetencijai priskirtus dokumentus, rengia juos archyviniam saugojimui.

III. DEPARTAMENTO TEISĖS

 1. Departamentas, įgyvendindamas uždavinius ir vykdydamas funkcijas, turi teisę:
  1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia siekiant departamento veiklos tikslų ir atliekant funkcijas;
  2. gauti iš kitų Valstybės kontrolės struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą departamento uždaviniams ir funkcijoms vykdyti;
  3. teikti Valstybės kontrolės vadovams pasiūlymus departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
  4. pagal kompetenciją bendradarbiauti su kitomis valstybės valdymo institucijomis, kontrolės (audito), Europos Sąjungos ir valstybinėmis institucijomis, kitų Europos Sąjungos šalių narių biudžeto politikos kontrolės institucijomis ir gauti reikalingą informaciją bei dokumentus;
  5. Valstybės kontrolės vadovybės pavedimu atstovauti Valstybės kontrolei departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
  6. pasitelkti Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovus.
 2. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

IV. DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 1. Departamento pareigybių sąrašą tvirtina valstybės kontrolierius.
 2. Departamentui vadovauja departamento direktorius, jo nesant, departamento direktoriaus pareigas atlieka valstybės kontrolieriaus paskirtas kitas valstybės tarnautojas.
 3. Departamento direktorių, kitus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, į pareigas skiria ir atleidžia valstybės kontrolierius.
 4. Departamentas, vykdydamas savo funkcijas, bendradarbiauja su kitais Valstybės kontrolės struktūriniais padaliniais, nustatyta tvarka palaiko su jais organizacinius, informacinius ryšius.
 5. Departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, dirba vadovaudamiesi įstatymais ir kitais teisės aktais bei valstybės kontrolieriaus patvirtintais pareigybių aprašymais.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27, 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, faks. (8 5) 266 6761, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.