Į pradžią
2017 metų veiklos planas
Veiklos auditai
Aplinkos apsaugaGamintojo atsakomybės principo taikymas Bus baigtas per 3 mėn.
 Komunalinių, biologiškai skaidžių atliekų ir pavojingų atliekų tvarkymo infrastruktūros panaudojimas Nepradėtas
 Teritorijų planavimas Nepradėtas
Informaciniai ištekliaiValstybės elektroninių ryšių infrastruktūros plėtra Baigtas
 Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas Nepradėtas
 Ypatingos svarbos valstybės informacinių išteklių valdymas Šiuo metu vykdomas
KultūraTeatrai ir koncertinės įstaigos Šiuo metu vykdomas
 Kultūros ministerijai pavestų funkcijų vykdymas Baigtas
Nacionalinis saugumas ir gynybaValstybės, savivaldybių institucijų ir ūkio subjektų pasirengimas individualiai ar kolektyvinei valstybės gynybai Bus baigtas per 3 mėn.
 Viešųjų pirkimų krašto apsaugos sistemoje organizavimas Bus baigtas per 3 mėn.
Sveikatos apsaugaAsmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo sistema Šiuo metu vykdomas
 Elektroninės sveikatos sistemos kūrimas Baigtas
 Savižudybių prevencija ir postvencija Baigtas
 Valstybės turto valdymas ir naudojimas sveikatos apsaugos srityje Baigtas
Švietimas ir mokslasValstybės investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, siekiant inovacijų ir valstybės konkurencingumo Baigtas
 Universitetų valstybės ilgalaikio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo vertinimas Baigtas
 Bendrojo ugdymo kokybės užtikrinimas Bus baigtas per 3 mėn.
 Ikimokyklinis ugdymas Nepradėtas
TeisingumasLėšų ir turto valdymas Kauno tardymo izoliatoriuje Baigtas
 Teisėkūros procesas Bus baigtas per 3 mėn.
Transportas ir komunikacijosGeležinkelių transporto modernizavimas ir plėtra Šiuo metu vykdomas
Valstybės turto ir finansų valdymasViešosios pajamos ir jų valdymas Bus baigtas per 3 mėn.
 Valstybės nekilnojamojo turto valdymas Bus baigtas per 3 mėn.
 Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistema Baigtas
 Auditų „Programinis biudžetas: strateginių veiklos planų sudarymas ir įgyvendinimo stebėsena“ ir „Valstybės investicijų 2015 metais programos valdymas“ rekomendacijų įgyvendinimo eiga Baigtas
Valstybės ūkis ir rinkos kontrolėValstybės valdomų įmonių grąža valstybei Baigtas
 Palankios investicinės aplinkos formavimas Baigtas
 Viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimas Bus baigtas per 3 mėn.
Vidaus reikalaiAdministracinių bei viešųjų paslaugų teikimo organizavimas Baigtas
 Verslo priežiūros institucijos Šiuo metu vykdomas
 Viešųjų įstaigų steigimas ir valdymas Baigtas
 Viešojo sektoriaus institucinės sandaros tobulinimas Nepradėtas
 Valstybės biudžeto lėšų naudojimas žmogiškųjų išteklių valdymui (sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo, žemės ūkio srityse) Baigtas
Vietos savivaldaSavivaldybių vykdomos savarankiškosios ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos Nepradėtas
 Savivaldybių kontroliuojamų įmonių valdymas ir veikla Baigtas
 Šilumos ūkio nuoma savivaldybėse Baigtas
 Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti programos įgyvendinimas ir socialinio būsto fondo panaudojimas Baigtas
ЕnergetikaEnergijos vartojimo efektyvumo tikslų pasiekimas Šiuo metu vykdomas
Finansiniai (teisėtumo) auditai
Garantinis fondas2016 metų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Baigtas
 2017 metų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Nepradėtas
Ignalinos atominės elektrinės eksplotavimo nutraukimo fondas2017 metų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Nepradėtas
 2016 metų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Baigtas
Nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys2016 metų nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys, valstybės skolos ataskaitos ir skolinimasis Baigtas
 2017 metų nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys, valstybės skolos ataskaitos ir skolinimasis Šiuo metu vykdomas
Privalomojo sveikatos draudimo fondas2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Baigtas
 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Nepradėtas
Rezervinis (stabilizavimo) fondas2017 metų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Nepradėtas
 2016 metų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Baigtas
Valstybės biudžetas2016 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys ir valstybės biudžeto vykdymas Bus baigtas per 3 mėn.
 2017 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys ir valstybės biudžeto vykdymas Šiuo metu vykdomas
Valstybinio socialinio draudimo fondas2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Nepradėtas
 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys ir lėšų bei turto valdymas, naudojimas ir disponavimas jais Baigtas
VšĮ Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas2016 metams skirtų valstybės biudžeto lėšų disponavimo teisėtumas Baigtas
 2017 metams skirtų valstybės biudžeto lėšų disponavimo teisėtumas Nepradėtas
Auditai atliekant Europos Sąjungos fondų investicijų audito institucijos funkcijas
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurta valdymo ir kontrolės sistema, sąskaitose pateikta informacija ir 2017 m. liepos 1 d.–2018 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotos išlaidos, kurias prašoma atlyginti Europos Komisijos Šiuo metu vykdomas
 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurta valdymo ir kontrolės sistema, sąskaitose pateikta informacija ir 2015 m. liepos 1 d. – 2016 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotos išlaidos, kurias prašoma atlyginti Europos Komisijos Baigtas
 Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistema ir ataskaitiniais metais Europos Komisijai deklaruotos išlaidos Baigtas
 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurta valdymo ir kontrolės sistema, sąskaitose pateikta informacija ir 2016 m. liepos 1 d. – 2017 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotos išlaidos, kurias prašoma atlyginti Europos Komisijos Šiuo metu vykdomas
Išvados atliekant biudžeto politikos kontrolės institucijos funkcijas
Dėl praėjusių metų struktūrinio postūmio užduoties neįvykdymo priežasčių pagrįstumo ir priemonių šiai užduočiai įvykdyti tinkamumo Baigtas
 Dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo Baigtas
 Dėl Vyriausybės pasiūlytų tvirtinti Seimui struktūrinio postūmio užduočių ir priemonių šioms užduotims įvykdyti gairių atitikties Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatytiems reikalavimams dėl vidutinio laikotarpio tikslo pasiekimo laiko Nepradėtas
 Dėl patikslinto ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo Nepradėtas
 Dėl struktūrinio postūmio užduoties, nustatomos Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, ir papildomų priemonių (pinigine išraiška) poreikio šiai užduočiai įvykdyti Nepradėtas
 2018 m. valdžios sektoriaus finansinių rodiklių vertinimas Nepradėtas
 Valdžios sektoriaus finansų tvarumas Baigtas
Už informaciją atsakingas Audito plėtros departamentas
Informacija atnaujinta 2017-10-23

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, faks. (8 5) 266 6761, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.