Į pradžią
Vykdomi ES projektai

„EUROPOS SĄJUNGOS TECHNINĖ PARAMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLEI“

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. IX-1667 nuo 2007 metų Valstybės kontrolei pavesta atlikti veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, audito institucijos funkcijas pagal 2006 m. gruodžio 8 d. Europos Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1828/2006. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo nuostatas, 2007 m. lapkričio 6 d. Valstybės kontrolėje buvo įsteigtas 8-asis audito departamentas, kuriam ir pavesta atlikti audito institucijos funkcijas.

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2009 m. kovo 19 d. pasirašė Projekto „Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, auditas“, projekto kodas Nr. VP4-1.1-FM-01-V-01-003, finansavimo ir administravimo sutartį. Valstybės kontrolė, kaip audito institucija, savo veiklą pradėjo įgyvendinti 2007 m. lapkritį ir ji bus tęsiama iki 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansavimo laikotarpio uždarymo, kai 2017 m. kovo mėn. Europos Komisijai bus pateikta šio laikotarpio užbaigimo deklaracija ir galutinė kontrolės ataskaita.

Valstybės kontrolės 8-ojo audito departamento vykdomas projektas Nr. VP4-1.1-FM-01-V-01-003 finansuojamas iš Europos socialinio fondo techninės paramos veiksmų programos (85%) ir Lietuvos valstybės biudžeto (15%) lėšų. Vadovaujantis projekto finansavimo ir administravimo sutartimi iš Europos Sąjungos 2007–2013 m. techninės paramos lėšų projekto veiklos buvo finansuojamos nuo jų pradžios 2007 m. lapkritį iki 2015 m. gruodžio 31 d. Šios lėšos kasmet buvo įtraukiamos į Valstybės kontrolei skirtus metinius biudžeto asignavimus.

Tolesnės Valstybės kontrolės 8-ojo audito departamento veiklos, susijusios su 2007–2013 m. laikotarpio uždarymu nuo 2016 m. sausio 1 d. finansuojamos iš Europos Sąjungos 2014–2020 m. techninės paramos lėšų.

Projekto įgyvendinimas:

 • Valstybės kontrolė sėkmingai įgyvendino projektą „Europos Sąjungos techninė parama Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei“ Nr. VP4-1.1-FM-01-V-01-003. Buvo pasiektas projekto tikslas – užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo sistemos funkcionavimą. Taip pat pasiekti visi projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyti stebėsenos produkto ir rezultato rodikliai. Parengta Galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita.

 • Per 2007–2015 metus projektui įgyvendinti iš viso buvo skirta 7.37 mln. Eur. Buvo įsteigta ir įrengta 51 darbo vieta, suformuotas 8-ojo audito departamento personalas.

 • Valstybės kontrolės 8-asis audito departamentas, vadovaudamasis Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, audito strategija, 2007–2015 metais metinius auditus atliko tokiu būdu, kad šie auditai apėmė visas Lietuvoje sukurtos 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos institucijas, veiksmų programas ir horizontalias sritis (pvz.: viešuosius pirkimus, aplinkosaugos reikalavimus ir kt.), buvo gautas pakankamas užtikrinimas dėl valdymo ir kontrolės sistemos efektyvaus veikimo visu programavimo laikotarpiu, taip pat buvo patikrintos visu 2007–2014 m. finansavimo laikotarpiu projektų vykdytojų patirtos bei Europos Komisijai deklaruotos išlaidos.

 • 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansavimo laikotarpiu nustatyti paramos administravimo sistemos funkcionavimo trūkumai ir identifikuotos priemonės šiems trūkumams pašalinti turės tiesioginės pozityvios įtakos, padėsiančios išvengti panašių (vertinant reglamentavimo ir administravimo aspektais) trūkumų ateityje.

 • Valstybės kontrolės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis bei administruojantys Europos Sąjungos struktūrinę paramą nuolat tobulino savo kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus, todėl iki šiol sukaupta ilgametė Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo sistemos funkcionavimo užtikrinimo patirtis ateityje turės lemiamos reikšmės kokybiškiems ir efektyviems naujojo 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų periodo metiniams auditams. Racionalus žmogiškųjų išteklių paskirstymas bei šių išteklių pakankamumo užtikrinimas, audito procedūrų ir darbo dokumentų standartizavimas, dar didesnis dėmesys skiriamas vidaus metodikų, reglamentuojančių audito procesą, atnaujinimui, leis optimizuoti atliekamas audito procedūras ir toliau padės Valstybės kontrolei tinkamai įgyvendinti jai pavestas funkcijas.

Valstybės kontrolės 8-ajame audito departamente, įgyvendinant projektą:

 • Parengta ir Europos Komisijos patvirtinta Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, audito strategija;

 • Atliktas Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistemos veikimo ir 2007 m. Europos Komisijai deklaruotų išlaidų valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas bei parengtos šio audito Metinė kontrolės ataskaita bei Metinė nuomonė. Šie dokumentai pateikti Europos Komisijai;

 • Atliktas Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistemos veikimo ir 2008 m. Europos Komisijai deklaruotų išlaidų valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas bei parengtos šio audito Metinė kontrolės ataskaita bei Metinė nuomonė. Šie dokumentai pateikti Europos Komisijai;

 • Atliktas Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistemos veikimo ir 2009 m. Europos Komisijai deklaruotų išlaidų valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas bei parengtos šio audito Metinė kontrolės ataskaita bei Metinė nuomonė. Šie dokumentai pateikti Europos Komisijai;

 • Atliktas Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistemos veikimo ir 2010 m. Europos Komisijai deklaruotų išlaidų valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas bei parengtos šio audito Metinė kontrolės ataskaita bei Metinė nuomonė. Šie dokumentai pateikti Europos Komisijai;

 • Atliktas Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistemos veikimo ir 2011 m. Europos Komisijai deklaruotų išlaidų valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas bei parengtos šio audito Metinė kontrolės ataskaita bei Metinė nuomonė. Šie dokumentai pateikti Europos Komisijai;

 • Atliktas Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistemos veikimo ir 2012 m. Europos Komisijai deklaruotų išlaidų valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas bei parengtos šio audito Metinė kontrolės ataskaita bei Metinė nuomonė. Šie dokumentai pateikti Europos Komisijai;

 • Atliktas Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistemos veikimo ir 2013 m. Europos Komisijai deklaruotų išlaidų valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas bei parengtos šio audito Metinė kontrolės ataskaita bei Metinė nuomonė. Šie dokumentai pateikti Europos Komisijai;

 • Atliktas Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistemos veikimo ir 2014 m. Europos Komisijai deklaruotų išlaidų valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas bei parengtos šio audito Metinė kontrolės ataskaita bei Metinė nuomonė. Šie dokumentai pateikti Europos Komisijai;

 • Pradėtos Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, užbaigimo valstybinio finansinio (teisėtumo) audito procedūros.

PROJEKTAS „VALSTYBINIO AUDITO POVEIKIO DIDINIMAS“

Aukščiausioji audito institucija pradeda vykdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Valstybinio audito poveikio didinimas“. Projekto tikslas – padidinti valstybinių auditų poveikį valstybės lėšų ir turto valdymui bei viešojo sektoriaus valdymo efektyvumui sukuriant valstybinio audito poveikio vertinimo sistemą.

Projekto metu bus sukurta valstybinio audito poveikio vertinimo metodika (esminiai elementai, turintys įtakos audito poveikiui, apibrėžti kriterijai (rodikliai), jų apskaičiavimo ir vertinimo metodika), renkami skaičiavimui reikalingi duomenys, atliktas bandomasis šešių veiklos auditų ir trijų finansinių auditų poveikio vertinimas, parengta poveikio vertinimo ataskaita ir rekomendacijos, kaip tobulinti institucijos veiklą siekiant didesnio auditų poveikio. Taip pat apmokyti 20 darbuotojų taikyti minėtą metodiką. Metodika bus naudojama tiek atliktų auditų poveikio skaičiavimui, tiek ir planuojant auditus.

Projektas įgyvendinimas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas. Projekto vertė – 154,5 tūkst. eur.

 

Už informaciją atsakingas Audito plėtros departamentas
Informacija atnaujinta 2017-05-04

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, faks. (8 5) 266 6761, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.