Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės krypties (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;
 • turėti vienerių metų teisinio darbo patirtį;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais departamento audituojamų subjektų veiklą; Administracinių nusižengimų, Darbo, Baudžiamojo, Baudžiamojo proceso, Civilinio proceso ir Civiliniu kodeksais; Administracinių bylų teisenos įstatymu;
 • išmanyti teisės aktus, reguliuojančius Valstybės kontrolės veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybės turto valdymą, naudojimą, valstybės skolą, valstybės biudžeto ir valstybės piniginių fondų sudarymą bei vykdymą, įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą, apskaitą ir atskaitomybę, tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, Valstybinio audito reikalavimus;
 • gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, interneto naršykle).
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • teisiniu požiūriu vertina valstybinių auditorių parengus dokumentus ir konsultuoja valstybinius auditorius;
 • dalyvauja rengiant valstybinio audito darbo dokumentus, raštų, valstybinių auditų ataskaitų ir išvadų, sprendimų projektus;
 • dalyvauja atliekant jam pavestų valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną;
 • rengia informaciją apie jam pavestos srities teisinį reguliavimą ir teikia informaciją departamento valstybiniams auditoriams;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl departamento veiklos tobulinimo;
 • nagrinėja Valstybės kontrolėje gautus ir departamento kompetencijai priskirtus fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, prašymus bei skundus ir rengia atsakymus;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai, įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.