Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą socialinių mokslų srities psichologijos krypties išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnę kaip dvejų metų organizacinės psichologijos darbo patirtį ir ne mažesnę kaip vienerių metų psichologinių mokymų vedimo patirtį;
 • būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais personalo valdymą, Valstybės kontrolės veiklą; psichologo etikos kodeksu;
 • išmanyti psichologinių tyrimų metodus, psichologinio konsultavimo ypatumus ir metodus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; interneto naršykle);
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • turėti labai gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
 • mokėti anglų kalbą B2 lygiu.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • atlieka psichologinius tyrimus, vertina Valstybės kontrolės psichologinį mikroklimatą ir teikia pasiūlymus jo gerinimui;
 • siekdamas psichologinio suderinamumo, atsižvelgdamas į psichologinius aspektus ir asmenybių tipus, padeda audito padalinių vadovams formuoti audito grupes; prireikus teikia pasiūlymus dėl kitų darbo grupių formavimo;
 • dalyvauja naujų darbuotojų atrankose, pateikdamas kandidatų psichologinę charakteristiką;
 • atsižvelgdamas į poreikį, rengia ir veda Valstybės kontrolės darbuotojams psichologinius mokymus streso ir įtampos mažinimo, konfliktų prevencijos, bendravimo įgūdžių tobulinimo ir kitais psichologiniais klausimais;
 • užtikrindamas konfidencialumą, konsultuoja Valstybės kontrolės darbuotojus, padėdamas spręsti psichologinio pobūdžio problemas institucijos viduje, audituojamuose subjektuose ir santykiuose su šalies ir užsienio institucijomis;
 • pagal kompetenciją padeda kurti ir tobulinti Valstybės kontrolės darbuotojų motyvacijos sistemą ir institucijos vertybes atitinkančią organizacinę kultūrą, teikia siūlymus dėl jos gerinimo;
 • dalyvauti naujų darbuotojų įtraukimo procese pateikiant psichologinį darbuotojų įsitraukimo vertinimą ir siūlant priemones šiam procesui gerinti;
 • įvertindamas psichologinį aspektą, padeda vadovams diegti naujoves ir įgyvendinti pokyčius institucijoje;
 • nuolat peržiūri Lietuvoje ir užsienyje taikomus psichologinius tyrimus ir atsižvelgdamas į gerąją praktiką siūlo priemones ir būdus kolektyvo psichologinio klimato, darbuotojų įsitraukimo vertinimui ir priemones mikroklimato, darbuotojų motyvacijos ir įsitraukimo gerinimui;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis keičiantis informacija ir metodine medžiaga;
 • atlieka išėjimo iš institucijos priežasčių analizę ir teikia siūlymus bei rekomendacijas darbuotojų kaitos optimizavimui;
 • pagal kompetenciją dalyvauja institucijos vidinės komunikacijos proceso tobulinime;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio valstybės kontrolieriaus ir skyriaus vedėjo nurodymus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.