Į pradžią
Patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);
 • turėti trejų metų patirtį biudžeto formavimo ir (ar) kontrolės srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės, komercinių ir tarnybos paslapčių saugojimą, taip pat su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos ekonominės valdysenos klausimus, su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valdžios sektoriaus biudžeto rengimą, tvirtinimą, vykdymą, vertinimą, kontrolę ir procedūras, Europos Sąjungos reikalų koordinavimą bei teisės aktų ir dokumentų rengimo taisyklėmis;
 • suprasti makroekonomikos, mikroekonomikos bei ekonominės analizės metodus, išmanyti biudžeto formavimo principus;
 • išmanyti Valstybės kontrolės veiklą reguliuojančius teisės aktus, strateginio planavimo principus, metodus ir procesą;
 • mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema;
 • mokėti anglų ir (ar) prancūzų kalbą B2 lygiu.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • rengia Valstybės kontrolės išvadas dėl praėjusių metų struktūrinio postūmio užduoties neįvykdymo priežasčių pagrįstumo ir priemonių šiai užduočiai įvykdyti tinkamumo; dėl struktūrinio postūmio užduoties, nustatomos Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, ir papildomų priemonių (pinigine išraiška) poreikio šiai užduočiai įvykdyti; dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo; dėl susidariusios arba numatomos padėties atitikties išskirtinių aplinkybių sąvokai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1466/97 nuostatas; dėl Vyriausybės pasiūlytų tvirtinti Seimui struktūrinio postūmio užduočių ir priemonių šioms užduotims įvykdyti gairių atitikties Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatytiems reikalavimams dėl vidutinio laikotarpio tikslo pasiekimo laiko, užtikrindamas savalaikį ir kokybišką jų parengimą;
 • dalyvauja rengiant Valstybės kontrolės metinę veiklos ataskaitą, departamento veiklos ataskaitą ir pagal kompetenciją teikia informaciją, reikalingą joms parengti;
 • analizuoja fiskalinius duomenis, naudoja juos išvadoms rengti;
 • vertina oficialią makroekonominių ir biudžeto prognozių rengimo metodiką, ekonomines prielaidas ir parametrus, kuriais grindžiamos prognozės, lygina su kitų institucijų parengtomis prognozėmis, atlieka ankstesnių prognozių patikimumo vertinimą;
 • atlieka fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi stebėseną;
 • atlieka skaitinių fiskalinėmis taisyklėmis apibrėžtų siektinų rodiklių analizę;
 • vertina mechanizmus, reikalingus veiksmingos fiskalinių taisyklių laikymosi stebėsenos vykdymui;
 • vertina biudžeto sistemos ypatumus, atlieka palyginimą su kitų valstybių sistemomis;
 • pagal kompetenciją dokumentų ir kitų administracinių teisės aktų projektus;
 • dalyvauja jo kompetencijai priskirtų viešųjų pirkimų procese;
 • nustatyta tvarka teikia ir tvarko duomenis Valstybės kontrolės informacinėje sistemoje;
 • dalyvauja organizuojant renginius, susitikimus su žiniasklaidos atstovais viešųjų finansų klausimais, rengia jų medžiagą;
 • nagrinėja ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su departamento funkcijomis ir (ar) pavestomis užduotimis;
 • Valstybės kontrolės vadovybės pavedimu atstovauja departamento kompetencijai priskirtais klausimais kitose valstybės institucijose ir įstaigose, tarptautinėse organizacijose;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus ir Valstybės kontrolės vadovybės pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai ir įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.