Į pradžią
 
Naujiena
2017-06-01   Kauno tardymo izoliatoriuje – reikšmingi trūkumai ir aplaidumas

Aukščiausioji audito institucija, atlikusi Kauno tardymo izoliatoriaus auditą, konstatuoja, jog reikšmingų trūkumų ir aplaidumo nustatyta visose vertintose srityse.

Audito rezultatai rodo, jog Kauno tardymo izoliatoriaus finansinė ir kita informacija nesudaro pagrindo priimti pagrįstus lėšų ir turto valdymo sprendimus, biudžeto lėšos ir turtas naudojami neatsakingai, o vidaus kontrolė, įskaitant ir finansų kontrolę, neužtikrina, kad veikla būtų vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka, lėšos ir turtas bei įsipareigojimai tretiesiems asmenims būtų apsaugoti nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo ar kitų neteisėtų veikų. Auditoriai atkreipia dėmesį, jog situacija izoliatoriuje tik patvirtina aukščiausiosios audito institucijos kovo mėnesį atlikto viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistemų audito išvadas, jog institucijų vadovų sukurtos vidaus kontrolės sistemos dažnai neefektyvios ir nepadeda gerinti veiklos rezultatų.

Auditorių teigimu, įstaigos apskaitos sistema neužtikrina teisingos finansinės informacijos apie turtą ir įsipareigojimus: duomenys nėra patikimi ir pagrįsti inventorizacijos duomenimis, finansinėse ataskaitose pateikta apskaitos informacija nėra atsekama, tinkama, palyginama ir išsami, nenaudojamas turtas nenurašomas, nelikviduojamas ar kitaip nerealizuojamas.

Nustatyta, jog įstaiga neatsakingai disponavo jai priklausančiu turtu jį išnuomodama, dėl to negavo pajamų iš turto naudojimo, apmokėjo privataus juridinio asmens patirtas su turto naudojimu susijusias išlaidas, sudarė galimybes privačiam juridiniam asmeniui gauti naudą nekonkurencinėmis sąlygomis. Taip pat biudžeto lėšas naudojo neatsakingai, taip darydama žalą įstaigai. Pavyzdžiui, nesant poreikio pirko turtą, jo likučius padidindama 3 kartus, neturėdama prievolės iš anksto sumokėjo visą sumą (57 tūkst. Eur) tiekėjams už negautą turtą.

Auditorių vertinimu, įstaigos remonto darbų planavimo ir vykdymo sistema yra ydinga ir sudaro prielaidas lėšas ir turtą naudoti netaupiai ir neracionaliai. Remonto darbai planuojami netinkamai, jų vykdymas nekontroliuojamas ir nepagrįstas dokumentais, sandėlio dokumentai nerodo realaus turto kiekio.

Aukščiausioji audito institucija rekomendavo Kalėjimų departamentui užtikrinti, kad būtų atlikta Kauno tardymo izoliatoriuje esančio viso turto, atsargų ir įsipareigojimų inventorizacija ir nustatyti teisingi apskaitos duomenys, ir imtis veiksmų nustatant kaltus asmenis ir išieškant iš jų izoliatoriui padarytą žalą, o Kauno tardymo izoliatoriui, siekiant mažinti įstaigos valdymo išlaidas, rekomenduota pertvarkyti įstaigos personalo struktūrą.

Apie audito rezultatus aukščiausioji audito institucija informavo Teisingumo ministeriją, kurios priimti veiksmai, sprendžiant susidariusią situaciją, bus vertinami atliekant teisingumo ministrui priskirtų valdymo sričių stebėseną planuojant būsimus auditus. Be to, su audito metu nustatytais dalykais yra supažindinta Specialiųjų tyrimų tarnyba, atliekanti tyrimą dėl piktnaudžiavimo Kauno tardymo izoliatoriuje.

Aukščiausioji audito institucija, atlikdama 2016 metų valstybės konsoliduotųjų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir valstybės biudžeto vykdymo vertinimo auditą, be kita ko vertina ir lėšų bei turto valdymą ir kitose įkalinimo įstaigose. Jų šalyje yra 10, bausmę jose atlieka per 6 tūkst. nuteistųjų. Įkalinimo įstaigų išlaikymui 2016 m. buvo panaudota 51,5 mln. Eur. Minėto audito rezultatai bus paskelbti spalio mėnesį.


Valstybinio audito ataskaita: Lėšų ir turto valdymas Kauno tardymo izoliatoriuje


Komentarams: Jurgita Grebenkovienė, 4-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja, tel. (8 5) 266 6879; +37061558405, el. p. jurgita.grebenkoviene@vkontrole.lt

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2017-10-19

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.