Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
Valstybės kontrolieriaus Arūno Dulkio kalba Seime, pristatant išvadas: dėl 2014 metų valstybės finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir valstybės biudžeto vykdymo vertinimo, dėl 2014 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio, valstybės skolos ataskaitų ir skolinimosi teisėtumo, dėl Privatizavimo fondo, dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo, dėl Garantinio fondo, dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo

La­ba die­na, ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai.

Vyk­dy­da­mi Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos, Vals­ty­bės kon­tro­lės ir ki­tų įsta­ty­mų nuo­sta­tas, šian­dien pla­na­vo­me teik­ti aš­tuo­nias iš­va­das, pa­na­šu, kad teik­si­me sep­ty­nias, kiek ma­tau pa­gal dar­bo­tvarkę. Mū­sų iš­va­dos at­si­ra­do iš tūks­tan­čių dar­bo do­ku­men­tų, au­di­tuo­ta daug ins­ti­tu­ci­jų, pa­teik­ta daug pa­sta­bų ir re­ko­men­da­ci­jų. Ta­čiau šian­dien tai yra pir­mas įva­di­nis žings­nis ir mū­sų ben­dro dar­bo, įgy­ven­di­nant re­ko­men­da­ci­jas, pra­džia. To­dėl to­les­nė­je kal­bo­je eli­mi­nuo­siu vi­sus tei­si­nės kal­bos for­ma­lu­mus ir pa­mė­gin­siu iš­gry­nin­ti min­tis iki es­mės, kad jums, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, bū­tų aiš­ku, ko­kios nuo­mo­nės yra pa­reikš­tos ir ko­dėl mū­sų nuo­mo­nės yra są­ly­gi­nės ar­ba nei­gia­mos.

Vi­sų pir­ma tei­kia­me iš­va­dą dėl 2014 m. vals­ty­bės fi­nan­si­nių ir biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­tų rin­ki­nių ir vals­ty­bės biu­dže­to vyk­dy­mo. Kaip aukš­čiau­sia au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, pa­reiš­kė­me tris są­ly­gi­nes nuo­mo­nes dėl vals­ty­bės fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nio tei­sin­gu­mo, dėl vals­ty­bės biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­tos rin­ki­nio tei­sin­gu­mo ir dėl vals­ty­bės biu­dže­to vyk­dy­mo tei­sė­tu­mo.

Vi­sų pir­ma pa­kal­bė­si­me apie vals­ty­bės fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nio tei­sin­gu­mą. Nu­sta­tė­me reikš­min­gų 2014 m. vals­ty­bės kon­so­li­duo­tų­jų fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nio duo­me­nų iš­krai­py­mų, su­mų, ku­rių tei­sin­gu­mo ne­ga­lė­jo­me pa­tvir­tin­ti, šio rin­ki­nio in­for­ma­ci­ja, aukš­čiau­sios au­di­to ins­ti­tu­ci­jos nuo­mo­ne, dar nė­ra to­kia, kad bū­tų aiš­kiai su­pran­ta­ma ir nau­din­ga var­to­to­jams. Ka­dan­gi tos pa­čios pro­ble­mos ak­tu­a­lios ir dėl Na­cio­na­li­nio fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nio, pla­čiau ap­žvelg­si­me pri­sta­ty­da­mi iš­va­dą dėl jo.

Dėl Vals­ty­bės biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­tų rin­ki­nio tei­sin­gu­mo. 2014 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­tų rin­ki­nys vi­sais reikš­min­gais at­žvil­giais pa­reng­tas pa­gal tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus ir ati­tin­ka duo­me­nis, iš ku­rių jis su­da­ry­tas, iš­sky­rus tai, kad ne­ga­lė­jo­me įsi­ti­kin­ti dėl tei­sin­go duo­me­nų apie pa­ja­mas kla­si­fi­ka­vi­mo. Aukš­čiau­sio au­di­to ins­ti­tu­ci­ja šiam klau­si­mui au­di­tų me­tu ir to­liau skirs ypa­tin­gą dė­me­sį, nes in­for­ma­ci­ja pa­gal pa­ja­mų rū­šis, pa­gal mo­kes­čius ypač svar­bi prog­no­zuo­jant biu­dže­tus. Be­veik 70 % vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mų ap­skai­to­ma pa­gal Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pa­teik­tus duo­me­nis, to­dėl kvie­čia­me šią ins­ti­tu­ci­ją kuo grei­čiau iš­spręs­ti tei­sin­gos pa­ja­mų ap­skai­tos pro­ble­mą.

Dėl vals­ty­bės biu­dže­to vyk­dy­mo tei­sė­tu­mo. No­rė­tu­me at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį į to­kius da­ly­kus: pir­ma, vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se ir įstai­go­se, įver­ti­nę vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų nau­do­ji­mo tei­sė­tu­mą, nu­sta­tė­me, kad 233,2 mln. Lt, ar­ba 0,9 % vi­sų pa­nau­do­tų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų, bu­vo pa­nau­do­ta pa­žei­džiant tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius lė­šų sky­ri­mą ir nau­do­ji­mą, vie­šuo­sius pir­ki­mus, vals­ty­bės ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­jas, dar­bo už­mo­kes­čio bei ki­tų iš­mo­kų mo­kė­ji­mą. Pa­ly­gin­ti su 2013 m., nu­sta­ty­ta pa­žei­di­mų su­ma iš­au­go tris kar­tus. No­riu at­krei­p­ti dė­me­sį, kad už šiuos pa­žei­di­mus yra at­sa­kin­gi asig­na­vi­mų val­dy­to­jai. Jie pri­va­lo to­bu­lin­ti kon­tro­lės sis­te­mas, ku­rios už­kirs­tų ke­lią tei­sės ak­tų pa­žei­di­mams. Vals­ty­bės kon­tro­lė, ma­ty­da­mi di­dė­jan­tį pa­žei­di­mų mas­tą ir siek­da­ma da­ry­ti kuo di­des­nį po­vei­kį, per­žiū­rės sa­vo vals­ty­bi­nio au­di­to stra­te­gi­ją, di­des­nius re­sur­sus skirs asig­na­vi­mų nau­do­ji­mo tei­sė­tu­mo au­di­tams.

An­tra, jau tre­ti me­tai nu­sta­to­me, kai biu­dže­ti­nės įstai­gos ne­si­lai­ko tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­to lė­šų nau­do­ji­mo ei­liš­ku­mo ir pro­gra­mų iš­lai­das ap­mo­ka pir­miau­sia ne biu­dže­ti­nių įstai­gų pa­ja­mų įmo­ko­mis, o vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mais. 2014 m. to­kius tei­sės ak­tų pa­žei­di­mus nu­sta­tė­me 85 % tik­rin­tų at­ve­jų. Nors biu­dže­ti­nių įstai­gų pa­ja­mų įmo­kos, tei­sin­gai, su­da­ro ne­reikš­min­gą da­lį, kas nors sa­ky­tų tik apie 1,8 % vi­sų gau­tų vals­ty­bės biu­dže­to pa­ja­mų, ta­čiau jų ad­mi­nist­ra­vi­mo pro­ce­sas, sie­kiant kon­tro­liuo­ti tei­sin­gą įstai­gų lė­šų nau­do­ji­mo ei­liš­ku­mą, yra su­dė­tin­gas, to­dėl yra bran­gus. Mes ma­to­me, kad Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja yra pa­ren­gu­si Biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mo pa­kei­ti­mą, to­dėl ti­ki­mės, kad bus iš­spręs­tos už­si­tę­su­sios pro­ble­mos.

Svar­bus fak­tas yra tai, jog ke­le­tą me­tų nu­sta­to­me, kad pa­žei­džiant tei­sės ak­tus da­lis vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­dų yra ne­per­skirs­to­mos per vals­ty­bės biu­dže­tą, o ap­mo­ka­mos iš sko­lin­tų lė­šų. 2014 m. tie­sio­giai iš sko­lin­tų lė­šų bu­vo ap­mo­kė­ta 72,9 mln. Lt vals­ty­bės iš­lai­dų. Nors tai su­da­ro tik 0,3 % vi­sų pa­nau­do­tų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų, ta­čiau mums ke­lia ne­ri­mą toks iš­lai­dų mas­tas, nes jis kas­met au­ga. Ly­gi­nant 2012 m. ir 2015 m., jis pa­di­dė­jo be­veik de­vy­nis kar­tus. Nors 2015 m. tei­sės ak­tai lei­džia da­ry­ti iš­lai­das tie­sio­giai iš sko­lin­tų lė­šų, ne­įtrau­kiant jų į asig­na­vi­mus, ta­čiau aukš­čiau­sio­jo au­di­to ins­ti­tu­ci­ja ma­no, kad tai ne­pri­si­de­da prie aiš­kaus ir skaid­raus biu­dže­to for­ma­vi­mo pro­ce­so ir vie­šų­jų fi­nan­sų val­dy­mo. Jau biu­dže­to ren­gi­mo me­tu da­lis ži­no­mų bū­si­mų­jų iš­lai­dų ne­įtrau­kia­ma į pla­nuo­ja­mus asig­na­vi­mus. Pla­nuo­jant 2016 m. biu­dže­tą kvie­čia­me lai­ky­tis at­sar­gu­mo ir pro­gra­mi­nio biu­dže­to su­da­ry­mo prin­ci­pų, kad į vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mus bū­tų įtrauk­tos ir nu­ma­ty­tos vi­sos ga­li­mos vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­dos, tarp jų ir iš sko­lin­tų lė­šų.

Pa­si­nau­do­da­mas pro­ga no­rė­čiau at­kreip­ti ger­bia­mų­jų Sei­mo na­rių dė­me­sį, kad Vy­riau­sy­bė nuo 2011 m. in­for­ma­ci­jos apie vyk­dy­tų pro­gra­mų re­zul­ta­tus, ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jų įgy­ven­di­ni­mą ar me­ti­nių stra­te­gi­nių tiks­lų pa­sie­ki­mo re­zul­ta­tus kar­tu su Biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­tų rin­ki­niu Sei­mui ne­tei­kia. To­kios in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mas, aukš­čiau­sios au­di­to ins­ti­tu­ci­jos nuo­mo­ne, pa­dė­tų Sei­mui at­lik­ti par­la­men­ti­nę kon­tro­lę, ir pa­dė­tų ją at­lik­ti ge­riau. Sa­vo ruož­tu aukš­čiau­sia au­di­to ins­ti­tu­ci­ja šiuo me­tu at­lie­ka veik­los au­di­tą „Pro­gra­mi­nio biu­dže­to sis­te­ma. Veik­los re­zul­ta­tų ste­bė­se­na ir ver­ti­ni­mas.“ To­dėl kvie­čia­me Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ją ne­lauk­ti au­di­to pa­bai­gos, ieš­ko­ti tin­ka­mos for­mos, kaip pa­teik­ti Sei­mui rei­ka­lin­gą in­for­ma­ci­ją.

* * *

Tei­kia­me iš­va­dą dėl 2014 m. na­cio­na­li­nio fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nio, vals­ty­bės sko­los ata­skai­tų ir sko­li­ni­mo­si tei­sė­tu­mo. Iš­va­do­je pa­reiš­kė­me tris nuo­mo­nes.

Dėl vals­ty­bės sko­los ata­skai­tų – be­są­ly­gi­nę. Dėl fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nio tei­sin­gu­mo ir sko­li­ni­mo­si tei­sė­tu­mo – są­ly­gi­nes. Dėl Na­cio­na­li­nio fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nio no­rė­tu­me at­kreip­ti jū­sų dė­me­sį į to­kius da­ly­kus. Pa­grin­di­nė prie­žas­tis, dėl ku­rios tei­kia­me są­ly­gi­nę nuo­mo­nę, tai yra ne­iš­tai­sy­ti reikš­min­gi duo­me­nų iš­krai­py­mai že­mes­nio­jo kon­so­li­da­vi­mo ly­gio vie­šo­jo sek­to­riaus sub­jek­tų ata­skai­to­se. Tai ro­do, kad sub­jek­tai, tvar­ky­da­mi ap­skai­tą pa­gal vie­šo­jo sek­to­riaus ap­skai­tos ir fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės stan­dar­tus ir teik­da­mi duo­me­nis į vie­šo­jo sek­to­riaus ap­skai­tos ir ata­skai­tų kon­so­li­da­vi­mo in­for­ma­ci­nę sis­te­mą, vis dar da­ro klai­dų, fi­nan­si­nė­se ata­skai­to­se pa­teik­ta ne vi­sa pri­va­lo­ma in­for­ma­ci­ja. Aukš­čiau­sio au­di­to ins­ti­tu­ci­ja at­krei­pia Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos dė­me­sį, kad bū­ti­na ir to­liau to­bu­lin­ti in­for­ma­ci­jos at­sklei­di­mą aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te, sie­kiant, kad var­to­to­jams bū­tų pa­tei­kia­ma aiš­ki ir iš­sa­mi in­for­ma­ci­ja apie vi­sus reikš­min­gus fi­nan­si­nių ata­skai­tų straips­nius ir po­ky­čius. In­for­ma­ci­jos tu­rė­tų bū­ti tiek, kiek rei­kia ata­skai­tų var­to­to­jams, kad per­tek­li­niai duo­me­nys ne­už­gož­tų reikš­min­gos in­for­ma­ci­jos.

Kar­tu rei­kia pa­žy­mė­ti ir tei­gia­mą fak­tą, kad Lie­tu­va yra vie­na iš ne­dau­ge­lio Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių, ku­ri vie­šo­jo sek­to­riaus ap­skai­tą tvar­ko pa­gal na­cio­na­li­nius vie­šo­jo sek­to­riaus ap­skai­tos ir fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės stan­dar­tus, ati­tin­kan­čius pa­grin­di­nius tarp­tau­ti­nio vie­šo­jo sek­to­riaus ap­skai­tos stan­dar­tų prin­ci­pus.

Ki­tas svar­bus fak­tas – ne vi­sas vals­ty­bės nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tis tur­tas yra tei­sin­gai įver­tin­tas, už­re­gist­ruo­tas fi­nan­si­nė­je ata­skai­to­je. To­dėl įver­ti­nę Na­cio­na­li­nių fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nio duo­me­nis kon­sta­ta­vo­me, kad jis nors ir pa­reng­tas pa­gal tei­sės ak­tus, bet dar ne­pa­ro­do tei­sin­gos mū­sų vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio tur­to ver­tės. Vals­ty­bės kon­tro­lė siū­lo Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, kaip ap­skai­tos po­li­ti­ką for­muo­jan­čiai ins­ti­tu­ci­jai, im­tis ini­cia­ty­vos ir iš­spręs­ti šią už­si­tę­su­sią pro­ble­mą.

Dėl vals­ty­bės sko­los ata­skai­tų tei­sin­gu­mo. Vals­ty­bės sko­los ata­skai­tos pa­ro­do val­džios sek­to­riaus sko­lą, su­teik­tas vals­ty­bės ga­ran­ti­jas, vals­ty­bės per­sko­li­na­mas pa­sko­las ir vi­sais reikš­min­gais at­žvil­giais yra pa­reng­tos ir pa­teik­tos pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius jų su­da­ry­mą.

Dėl sko­li­ni­mo tei­sė­tu­mo. Vy­riau­sy­bė 2014 m. sko­li­no­si, lai­ky­da­ma­si tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tu sko­los ri­zi­kos ir sko­li­ni­mo­si li­mi­tų, ta­čiau jų lai­kė­si ne vi­sos sa­vi­val­dy­bės. Mes, kaip aukš­čiau­sia au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­si­žvelg­da­mi į mū­sų au­di­to re­zul­ta­tus ir is­to­ri­nius duo­me­nis, čia ma­to­me di­de­lę ri­zi­ką, nes 2014 m. pri­im­tas Fis­ka­li­nės su­tar­ties įgy­ven­di­ni­mo kon­sti­tu­ci­nis įsta­ty­mas nuo 2016 m. nu­ma­to la­bai griež­tus rei­ka­la­vi­mus dėl biu­dže­to pla­na­vi­mo. To­dėl tiek iš­min­tin­gas sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų pla­na­vi­mas, įver­ti­nus ga­li­mas pa­ja­mas ir bū­ti­nas iš­lai­das, tiek sko­lą reg­la­men­tuo­jan­čių tei­sės ak­tų lai­ky­ma­sis yra pri­ori­te­ti­nis. Ir čia sa­vo dar­bą sa­vi­val­dy­bė­se tu­ri at­lik­ti sa­vi­val­dy­bių va­do­vai, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos, sa­vi­val­dy­bių kon­tro­lie­riai, Vy­riau­sy­bės at­sto­vai ap­skri­ty­se ir sa­vi­val­dy­bių vi­daus au­di­to­riai. Dė­ko­ju už dė­me­sį.

* * *

Tei­kiu iš­va­dą dėl Pri­va­ti­za­vi­mo fon­do. Pir­miau­sia no­rė­tu­me ap­žvelg­ti 2014 m. po­ky­čius, ku­rie tu­rė­jo įta­kos Pri­va­ti­za­vi­mo fon­do au­di­tui ir tu­rės įta­kos ver­ti­nant teik­tų re­ko­men­da­ci­jų įgy­ven­di­ni­mą. Pri­va­ti­za­vi­mo fon­de 2014 m. įvy­ko es­mi­niai pa­si­kei­ti­mai. Iki spa­lio 1 d. šio fon­do ap­skai­to­je re­gist­ruo­tą tur­tą val­dė Vals­ty­bės tur­to fon­das. Įkū­rus cen­tra­li­zuo­tai val­do­mą vals­ty­bės tur­to val­dy­to­ją ir re­or­ga­ni­za­vus Vals­ty­bės tur­to fon­dą, jo tei­ses ir pa­rei­gas pa­rė­mė Tur­to ban­kas. Kar­tu pe­rė­mė ir šio tur­to ap­skai­tą ir tur­to val­dy­mo klau­si­mus iš Pri­va­ti­za­vi­mo fon­do. To­dėl Pri­va­ti­za­vi­mo fon­das nuo 2014 m. spa­lio 1 d. ap­skai­to­je re­gist­ra­vo tik gau­ti­nas su­mas iš Tur­to ban­ko už skir­tą par­duo­ti, pri­va­ti­zuo­ti tur­tą. Be to, nuo 2016 m. sau­sio 1 d. pla­nuo­ja­ma lik­vi­duo­ti ir pa­tį Pri­va­ti­za­vi­mo fon­dą.

Iš­var­din­tos ap­lin­ky­bės da­rė įta­ką mū­sų nuo­mo­nėms. Dėl Pri­va­ti­za­vi­mo fon­do už 2014 m. bu­vo pa­teik­ta są­ly­gi­nė nuo­mo­nė dėl fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nio tei­sin­gu­mo ir be­są­ly­gi­nė nuo­mo­nė dėl fon­do biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­tų tei­sin­gu­mo bei nei­gia­ma nuo­mo­nė dėl fon­do lė­šų ir tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo jo­mis tei­sė­tu­mo. Pri­va­ti­za­vi­mo fon­do 2014 m. fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nio duo­me­nys ne­bu­vo tei­sin­gi, nes ata­skai­ti­nio lai­ko­tar­pio pa­bai­go­je da­lis iš Tur­to ban­ko gau­ti­nų su­mų bu­vo ne­už­re­gist­ruo­ta, da­lis gau­ti­nų su­mų ne­įver­tin­ta ar­ba tai­ky­ti skir­tin­gi jų ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jai. Iki tur­to per­da­vi­mo Tur­to ban­kui 2014 m. spa­lio 1 d. Pri­va­ti­za­vi­mo fon­do ap­skai­to­je re­gist­ruo­ta tur­to val­dy­mo pa­žei­di­mų po­bū­dis iš es­mės ne­si­sky­rė nuo anks­tes­niais me­tais nu­sta­ty­tų pa­žei­di­mų. Vals­ty­bės tur­tu bu­vo lei­džia­ma ne­at­ly­gin­ti­nai nau­do­tis ir gau­ti iš to nau­dos ki­tiems ūkio sub­jek­tams. Tur­tas per­duo­tas val­dy­ti ne­pa­si­ra­šius nuo­mos ar pa­nau­dos su­tar­čių ar­ba val­do­ma su­tar­tims jau pa­si­bai­gus. Da­lis vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio tur­to ne­įre­gist­ruo­ta Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re. Re­gist­ro duo­me­nys apie ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą ski­ria­si nuo į ap­skai­tą nuo­mos ir pa­nau­dos su­tar­ty­se įra­šy­tų duo­me­nų. Ne­už­tik­ri­na­mas vi­sų gau­ti­nų su­mų ad­mi­nist­ra­vi­mas iš pri­va­ti­za­vi­mo san­do­rių ir tur­to nuo­mos.

Au­di­to me­tu nu­sta­ty­ta, kad tik iš da­lies įgy­ven­din­tos anks­tes­nio au­di­to me­tu teik­tos Vals­ty­bės kon­tro­lės re­ko­men­da­ci­jos dėl Pri­va­ti­za­vi­mo fon­do ap­skai­to­je re­gist­ruo­to ir Vals­ty­bės tur­to fon­do pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do­mo tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo, dis­po­na­vi­mo juo tei­sė­tu­mo pa­žei­di­mų. Jas nuo 2014 m. spa­lio 1 d. įgy­ven­di­na Tur­to ban­kas. Įmo­nė tu­ri už­tik­rin­ti to­les­nį tur­to val­dy­mą lai­kan­tis tei­sės ak­tų, in­ven­to­ri­zuo­ti vi­są pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do­mą vals­ty­bės tur­tą, nu­sta­ty­ti šio tur­to fak­ti­nes nau­do­ji­mo ap­lin­ky­bes, spręs­ti klau­si­mus dėl tur­to nau­do­to­jų iš­kel­di­ni­mo ar­ba nau­jų nuo­mos ir pa­nau­dos su­tar­čių su­da­ry­mo ar pra­tę­si­mo tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka, be to, iš­ieš­ko­ti ža­lą vals­ty­bei dėl vals­ty­bės tur­to ne­tei­sė­to nau­do­ji­mo, jei­gu to­kie at­ve­jai dar bus nu­sta­ty­ti.

Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, vyk­dy­da­ma vie­ną iš pa­grin­di­nių sa­vo pa­rei­gų – pri­žiū­rė­ti, ar tei­sė­tai ir efek­ty­viai val­do­mas ir nau­do­ja­mas vals­ty­bės tur­tas, at­lie­ka­mų au­di­tų me­tu nuo­lat ste­bės, o kaip se­ka­si nau­jam tur­to val­dy­to­jui – Tur­to ban­kui įgy­ven­din­ti jam ke­lia­mą lū­kes­tį tu­rė­ti ra­cio­na­lų, efek­ty­vų vals­ty­bės ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to val­dy­mą, tik­riau­siai da­ry­si­me at­ski­rą au­di­tą.

Dė­ko­ju už dė­me­sį šiai iš­va­dai.

* * *

Tei­kiu iš­va­dą dėl Re­zer­vi­nio (sta­bi­li­za­vi­mo) fon­do. Iš­va­do­je pa­reiš­kė­me tris be­są­ly­gi­nes nuo­mo­nes: dėl fon­do fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nio tei­sin­gu­mo, dėl fon­do biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­tų rin­ki­nio tei­sin­gu­mo ir dėl fon­do lė­šų nau­do­ji­mo tei­sė­tu­mo. Va­di­na­si, Re­zer­vi­nio (sta­bi­li­za­vi­mo) fon­do ata­skai­tų rin­ki­niai yra tei­sin­gi, o fon­do lė­šos nau­do­tos tei­sė­tai.

At­si­pra­šau, kad tiek trum­pai apie šį fon­dą. Koks fon­das, tiek ir teks­to.

Šian­dien mes pa­tei­kia­me api­ben­drin­tą in­for­ma­ci­ją apie daug vals­ty­bės biu­dže­tą lie­čian­čių da­ly­kų, na­cio­na­li­nio fon­do rin­ki­nius. Ta­čiau, ka­dan­gi šian­dien čia ne­bu­vo dis­ku­si­jos, no­riu pa­ti­kin­ti, kad aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja yra at­li­ku­si ir dau­giau įvai­rių fi­nan­si­nių au­di­tų, ku­rie yra tie­sio­giai su­si­ję su šio­mis iš­va­do­mis vi­so­se mi­nist­rų val­dy­mo sri­ty­se. To­dėl, kaip bu­vo vyk­do­mas biu­dže­tas ir ki­ti klau­si­mai, tu­rė­si­me ga­li­my­bę de­ta­liai ap­svars­ty­ti Sei­mo ko­mi­te­tuo­se pa­gal jų kom­pe­ten­ci­ją ati­tin­kan­čias biu­dže­to sri­tis.

Sa­vo ruož­tu taip pat no­riu pa­dė­ko­ti Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jams už ben­dra­dar­bia­vi­mą, vi­siems au­di­tuo­ja­mie­siems už ben­dra­dar­bia­vi­mą ir vi­siems au­di­to­riams už at­lik­tą dar­bą. Ačiū Sei­mo na­riams už dė­me­sį.

* * *

Tei­kiu iš­va­dą dėl Ga­ran­ti­nio fon­do. At­li­kę Ga­ran­ti­nio fon­do 2014 me­tų fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nio, biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­tų rin­ki­nio bei fon­do lė­šų ir tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo jais tei­sė­tu­mo ir jų nau­do­ji­mo įsta­ty­mų nu­sta­ty­tiems tiks­lams au­di­tą, pa­reiš­kė­me šias nuo­mo­nes: be­są­ly­gi­nę nuo­mo­nę dėl biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­tų rin­ki­nio – fon­do biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­tų duo­me­nys vi­sais reikš­min­gais as­pek­tais yra tei­sin­gi; be­są­ly­gi­nę nuo­mo­nę dėl fon­do lė­šų ir tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo jais tei­sė­tu­mo ir jų nau­do­ji­mo įsta­ty­mų nu­sta­ty­tiems tiks­lams – fon­das ir tur­tas val­do­mi, nau­do­ja­mi ir dis­po­nuo­ja­mi jais tei­sė­tai.

Są­ly­gi­nė nuo­mo­nė dėl fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nio. Są­ly­gi­nės nuo­mo­nės dėl fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nio pa­grin­dai, to­kie fak­tai: fon­das ne­at­li­ko ver­ty­bi­nių po­pie­rių, lai­ko­mų iki iš­pir­ki­mo ter­mi­no pa­bai­gos, amor­ti­zuo­tos sa­vi­kai­nos įver­ti­ni­mo pa­gal vie­šo­jo sek­to­riaus ap­skai­tos ir fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės stan­dar­tų rei­ka­la­vi­mus, to­dėl nu­ro­dy­ta šio tur­to ba­lan­si­nė ver­tė be­veik 330 tūkst. Lt ma­žes­nė.

Au­di­to me­tu tu­rė­jo­me pa­sta­bą, ku­ri nors ir ne­tu­rė­jo įta­kos šiai mū­sų nuo­mo­nei, ta­čiau yra svar­bi. Ga­ran­ti­nį fon­dą ad­mi­nist­ruo­jan­čio Įmo­nių ban­kro­to val­dy­mo de­par­ta­men­to prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jams dar­bo už­mo­kes­tis apie 250 tūkst. Lt 2014 m. bu­vo mo­kė­tas iš Ūkio mi­nis­te­ri­jos, Ūkio plėt­ros ir Kon­ku­ren­cin­gu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mos de­par­ta­men­tui ski­ria­mų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų. Šių dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis iš es­mės lai­ky­ti­nas fon­do ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­do­mis. To­dėl tu­rė­tų bū­ti pla­nuo­ja­mas ir mo­ka­mas iš fon­do lė­šų. Ūkio mi­nis­te­ri­ja ir Įmo­nių ban­kro­to val­dy­mo de­par­ta­men­to prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos su­ti­ko su šia pa­sta­ba ir dar­bo už­mo­kes­čio iš­lai­dų po­rei­kį įtrau­kė į 2016 m. fon­do lė­šų ir ad­mi­nist­ra­vi­mo iš­lai­dų są­ma­tų pro­jek­tus.

Kar­tu at­krei­pia­me dė­me­sį, kad nuo 2016 m. kei­sis Ga­ran­ti­nio fon­do ad­mi­nist­ra­to­rius. Vy­riau­sy­bei pri­ėmus spren­di­mą re­or­ga­ni­zuo­ti Įmo­nių ban­kro­to val­dy­mo de­par­ta­men­tą, Au­di­to ir ap­skai­tos tar­ny­bą, Tur­to ver­ti­ni­mo prie­žiū­ros tar­ny­bą, ad­mi­nist­ra­vi­mo funk­ci­ją vyk­dys nau­ja biu­dže­ti­nė įstai­ga – Au­di­to ap­skai­tos, tur­to ver­ti­ni­mo ir ne­mo­ku­mo val­dy­mo tar­ny­ba. Šios tar­ny­bos sa­vi­nin­ko tei­ses ir pa­rei­gas įgy­ven­dins Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja, o mes sa­vo au­di­tais ati­džiai sek­si­me vyks­tan­tį pro­ce­są. Dė­ko­ju už dė­me­sį.

* * *

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, tei­kiu iš­va­dą dėl Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to. Iš­va­da. Dėl 2014 m. Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do fi­nan­si­nių ir biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­tų rin­ki­nių pa­reikš­tos be­są­ly­gi­nės nuo­mo­nės. Dėl fon­do lė­šų ir vals­ty­bės tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo jais tei­sė­tu­mo, nau­do­ji­mo įsta­ty­mo nu­sta­ty­tiems tiks­lams pa­reikš­ta są­ly­gi­nė nuo­mo­nė. Apie ją pla­čiau.

Dėl fon­do biu­dže­to vyk­dy­mo tei­sė­tu­mo. Pir­mas fak­tas. Ant­rus me­tus iš ei­lės kon­sta­tuo­ja­me, kad 5 mln. fon­do lė­šų da­lies cen­tra­li­zuo­tų grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dis­pe­če­ri­nių tar­ny­bų tei­kia­mų pa­slau­gų ap­mo­kė­ji­mui ski­ria­ma ne­tei­sė­tai, nes pa­di­din­tas ap­mo­kė­ji­mas yra ski­ria­mas at­si­žvel­giant į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos su­da­ry­tos ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mus, nors to­kie įga­lio­ji­mai šiai ko­mi­si­jai ne­ga­lė­jo bū­ti su­teik­ti. Au­di­to me­tu kon­sta­ta­vo­me, kad da­lis grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­slau­gas ša­ly­je tei­kian­čių įstai­gų ne­ati­ti­ko tech­ni­nės ir apa­ra­ti­nės įran­gos rei­ka­la­vi­mų ap­ra­šo, to­dėl ne­ga­lė­jo gau­ti di­des­nio ap­mo­kė­ji­mo už ope­ra­ty­viai su­tei­kia­mas pa­slau­gas. Tai­gi ne­tu­rė­jo fi­nan­si­nės mo­ty­va­ci­jos kuo grei­čiau vyk­ti pas sku­bios me­di­ci­nos pa­gal­bos pra­šan­čius pa­cien­tus. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, kaip svei­ka­tos po­li­ti­ką for­muo­jan­ti ins­ti­tu­ci­ja, 2014 m. ne­už­tik­ri­no, kad gy­vy­biš­kai bū­ti­nos grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­slau­gos vi­suo­se Lie­tu­vos re­gio­nuo­se bū­tų ska­ti­na­mos teik­ti vie­no­dai ko­ky­biš­kai.

Ant­ras fak­tas. Ata­skai­to­je at­krei­pia­me dė­me­sį į mi­nis­te­ri­jos ir Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos pri­im­tų spren­di­mų dėl fon­do lė­šų pa­nau­do­ji­mo ne­su­de­ri­na­mu­mą. Tai ro­do ne­pa­kan­ka­mai aiš­kią mi­nis­te­ri­jos vyk­do­mą pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo po­li­ti­ką. To pa­sek­mė – ne­tin­ka­mas ri­bo­tų fon­do lė­šų pa­skirs­ty­mas tarp skir­tin­gų ap­draus­tų­jų gru­pių ir jų in­te­re­sų. Si­tu­a­ci­ja, ka­da svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro pa­tvir­tin­ti tei­sės ak­tai ne­ati­ti­ko įsta­ty­mų, Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos veiks­mai ne­bu­vo su­de­rin­ti su mi­nist­ro pa­tvir­tin­tais tei­sės ak­tais ar tam tik­ras reg­la­men­ta­vi­mo trū­ku­mas nu­lė­mė, jog 2014 m. fon­do lė­šos ne vi­sais at­ve­jais nau­do­tos tei­sė­tai.

Tre­čias fak­tas. Nu­sta­ty­ta at­ve­jų, kai Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos veik­lai už­tik­rin­ti lė­šos nau­do­tos pa­žei­džiant Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą, įsi­gy­tos pa­slau­gos, ku­rias tu­rė­jo at­lik­ti įstai­gos dar­buo­to­jai.

Ki­ti svar­būs fak­tai dėl fon­do biu­dže­to vyk­dy­mo. Kaip aukš­čiau­sia au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­krei­pia­me dė­me­sį, jog tei­gia­mų po­ky­čių ne­pa­ste­bi­me ir dėl Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos dar 2011 m. nu­sta­ty­to ir vė­liau teis­mų pa­tvir­tin­to or­to­pe­di­jos tech­ni­kos prie­mo­nių ga­min­to­jų kar­te­li­nio su­si­ta­ri­mo pa­sek­mių ša­li­ni­mo. Ir to­liau ma­to­me iš es­mės ne­pa­ki­tu­sias kar­te­li­nio su­si­ta­ri­mo nu­lem­tas fon­do lė­šo­mis kom­pen­suo­ja­mų or­to­pe­di­jos prie­mo­nių ba­zi­nes kai­nas. Be to, fon­dui nė­ra at­ly­gi­na­ma kar­te­li­nio su­si­ta­ri­mo pa­da­ry­ta ža­la.

At­li­kę au­di­tą, mi­nis­te­ri­jai pa­siū­lė­me nu­sta­ty­ti tik fon­do lė­šo­mis fi­nan­suo­ti­nus svei­ka­tos pro­gra­mų kri­te­ri­jus, jų ren­gi­mo, fi­nan­sa­vi­mo, įgy­ven­di­ni­mo ir kon­tro­lės tvar­ką. Taip pat re­ko­men­da­vo­me su­kur­ti me­cha­niz­mą, lei­džian­tį pa­grįs­tai įver­tin­ti, ar spren­di­mai dėl vais­tų iš­brau­ki­mo iš cen­tra­li­zuo­tai ap­mo­ka­mų vais­tų są­ra­šų ne­tu­rės nei­gia­mos įta­kos pa­slau­gų ko­ky­bei ar pri­ei­na­mu­mui. Su to­kiu nei­gia­mų pa­sek­mių ša­li­ni­mu su­si­ju­sius spren­di­mus re­ko­men­da­vo­me pri­im­ti pa­čiai mi­nis­te­ri­jai.

Vals­ty­bi­nei li­go­nių ka­sai pa­siū­lė­me nuo­dug­niai iš­si­aiš­kin­ti ap­lin­ky­bes ir pri­im­ti rei­kia­mus spren­di­mus dėl vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų tei­sė­tu­mo at­ei­ty­je už­tik­ri­ni­mo. No­rė­tu­me pa­žy­mė­ti, jog ma­to­me di­de­lę ri­zi­ką, kad vals­ty­bė­je nė­ra efek­ty­vių me­cha­niz­mų kar­te­li­nių su­si­ta­ri­mų dėl or­to­pe­di­jos tech­ni­kos prie­mo­nių pa­da­ry­tai ža­lai at­ly­gin­ti ir jų pa­sek­mėms eli­mi­nuo­ti. Šiuo klau­si­mu vals­ty­bė­je bū­ti­na pri­im­ti ati­tin­ka­mus spren­di­mus.

Bū­si­mų au­di­tų me­tu mes, kaip aukš­čiau­sia au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, aky­lai ste­bė­si­me ir siek­si­me, kad pa­teik­tos re­ko­men­da­ci­jos bū­tų įgy­ven­di­na­mos, o pro­ble­mos bū­tų spren­džia­mos.

Dė­ko­ja­me au­di­tuo­ja­mie­siems už ben­dra­dar­bia­vi­mą, o au­di­to­riams už at­lik­tą dar­bą. Ačiū Sei­mo na­riams už dė­me­sį.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2015-12-28

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.