Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
Valstybės kontrolieriaus Arūno Dulkio kalba Seime, pristatant išvadas: dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo ir dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo

La­ba die­na. Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ger­bia­mie­ji Vy­riau­sy­bės na­riai, vyk­dy­da­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos, Vals­ty­bės kon­tro­lės ir ki­tų įsta­ty­mų nuo­sta­tas, tei­kiu iš­va­dą dėl 2014 m. Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do biu­dže­to. Pa­reiš­kia­me tris są­ly­gi­nes nuo­mo­nes dėl Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do kon­so­li­duo­tų­jų fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nio, dėl Biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­tų rin­ki­nio ir dėl Fon­do lė­šų ir tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo jais tei­sė­tu­mo.

Tai­gi vi­sų pir­ma dėl Fon­do kon­so­li­duo­tų­jų fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nio tei­sin­gu­mo. No­ri­me at­kreip­ti dė­me­sį, kad 2014 m. fi­nan­sa­vi­mo są­nau­dos su­ma­žin­tos už pra­ėju­sio ata­skai­ti­nio lai­ko­tar­pio ne­pa­nau­do­tų lė­šų su­mą, pa­pil­do­mos pen­si­jų kau­pi­mo da­ly­vių lė­šo­mis mo­ka­mos įmo­kos ne­tei­sin­gai pri­skir­tos so­cia­li­nių įmo­kų pa­ja­moms, ne­iš­tai­sy­tos anks­tes­nių au­di­tų me­tu nu­ro­dy­tos klai­dos dėl dels­pi­ni­gių ir so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­kų ap­skai­tai ne­tai­ko­mo kau­pi­mo prin­ci­po, kaip to rei­ka­lau­ja­ma.

Dėl Fon­do kon­so­li­duo­tų­jų biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­tų rin­ki­nio tei­sin­gu­mo. No­ri­me pa­ste­bė­ti, kad Fon­do biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­to­je ne­tei­sin­gai pa­teik­tos su 2014 m. biu­dže­to vyk­dy­mo re­zul­ta­tais ne­su­si­ju­sios pa­ja­mos, ne­iš­tai­sy­tos anks­tes­nių au­di­tų me­tu nu­ro­dy­tos klai­dos dėl ne­pa­nau­do­tų lė­šų li­ku­čio, pa­ja­mų ir iš­lai­dų ap­skai­tos.

Dėl Fon­do biu­dže­to vyk­dy­mo tei­sė­tu­mo. Aukš­čiau­sia au­di­to ins­ti­tu­ci­ja nu­sta­tė, kad 2014 m. ne­pa­grįs­tai iš­mo­kė­ta 7,5 mln. Lt ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo iš­mo­kų. Ma­žiau­siai 5,8 mln. Lt fon­do lė­šų pa­nau­do­ta deng­ti pen­si­jų kau­pi­mo da­ly­vių lė­šo­mis mo­kė­ti­nų, ta­čiau jų darb­da­vių lai­ku fon­dui ne­per­ves­tų pa­pil­do­mų pen­si­jų kau­pi­mo įmo­kų. 2014 m. iš ko­mer­ci­nių ban­kų pa­im­tų pa­sko­lų pa­lū­ka­nos (2,9 mln. Lt) bu­vo su­mo­kė­tos fon­do lė­šo­mis, nes fon­dui ne­bu­vo skir­ta pa­pil­do­mų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų ban­ko pa­lū­ka­noms pa­deng­ti.

No­ri­me at­kreip­ti dė­me­sį, kad 2015 m. Fon­do ro­dik­lių įsta­ty­mu šiais me­tais mo­ka­moms iš ko­mer­ci­nių ban­kų pa­im­tų pa­sko­lų pa­lū­ka­noms deng­ti skir­ta 14 mln. vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų. Dėl lai­ku ne­pri­im­tų tei­sės ak­tų fon­das ne­tu­ri ga­li­my­bių gau­ti da­lies veik­los są­nau­dų už įmo­kų per­ve­di­mą pen­si­jų kau­pi­mo ben­dro­vėms kom­pen­sa­ci­jos. Ne­pa­si­nau­do­ta ga­li­my­be de­rė­tis su už­sie­nio vals­ty­bė­mis, kad bū­tų iš­veng­ta be­veik 1 mln. Lt va­liu­tos kur­so pa­si­kei­ti­mo nuos­to­lių mo­kant iš­mo­kas už­sie­nio vals­ty­bė­se gy­ve­nan­tiems as­me­nims.

Ki­ti svar­būs da­ly­kai dėl fon­do biu­dže­to. Fon­do biu­dže­tas ir to­liau iš­lie­ka de­fi­ci­ti­nis, o nei­gia­mos įta­kos 2014 m. fon­do biu­dže­to vyk­dy­mo re­zul­ta­tui tu­rė­jo šie es­mi­niai fak­tai. At­krei­pia­me dė­me­sį, kad 2014 m. nu­spręs­ta ne­skir­ti vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų į pen­si­jų kau­pia­muo­sius fon­dus per­ve­da­moms vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įmo­koms kom­pen­suo­ti, to­dėl 443,7 mln. Lt iš­lai­dos pa­deng­tos fon­do biu­dže­to lė­šo­mis, taip di­di­nant fon­do de­fi­ci­tą.

Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo iš­lai­dos 2014 m. ir to­liau 32,2 mln. Lt vir­ši­jo su­ren­ka­mų ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kų su­mas. Taip pat iš­li­ko svar­bios So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai anks­tes­niais me­tais au­di­to­rių teik­tos re­ko­men­da­ci­jos, ku­rios su­si­ju­sios su mo­ti­nys­tės, tė­vys­tės pa­šal­pų mo­kė­ji­mu ir iš­mo­kų dub­lia­vi­mu­si. Ma­no­me, kad mi­nis­te­ri­ja ne­pa­grįs­tai del­sė pri­im­ti teik­tas re­ko­men­da­ci­jas įgy­ven­di­nan­čius tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mus. Dė­ko­ju už dė­me­sį.

* * *

Tei­kiu iš­va­dą dėl Vals­ty­bės įmo­nės Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės eks­plo­a­ta­vi­mo nu­trau­ki­mo fon­do. At­li­kę Vals­ty­bės įmo­nės Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės eks­plo­a­ta­vi­mo nu­trau­ki­mo fon­do 2014 m. fi­nan­si­nio ata­skai­tų rin­ki­nio, biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­tų rin­ki­nio bei fon­do lė­šų ir tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo jais tei­sė­tu­mo ir jų nau­do­ji­mo įsta­ty­mu nu­sta­ty­tiems tiks­lams au­di­tą, pa­reiš­kė­me to­kias nuo­mo­nes:

be­są­ly­gi­nę nuo­mo­nę dėl biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­tų rin­ki­nio – fon­do biu­dže­to vyk­dy­mo ata­skai­tų duo­me­nys vi­sais reikš­min­gais as­pek­tais yra tei­sin­gi. Be­są­ly­gi­nę nuo­mo­nę dėl fon­do lė­šų ir tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo jais tei­sė­tu­mo ir jų nau­do­ji­mo įsta­ty­mu nu­sta­ty­tiems tiks­lams – fon­do lė­šos ir tur­tas val­do­mi, nau­do­ja­mi ir dis­po­nuo­ja­mi jais tei­sė­tai. Ir są­ly­gi­nę nuo­mo­nę dėl fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nio. Są­ly­gi­nės nuo­mo­nės dėl fi­nan­si­nių ata­skai­tų rin­ki­nio pa­grin­das yra toks: fon­das ne­at­li­ko ver­ty­bi­nių po­pie­rių, lai­ko­mų iki iš­pir­ki­mo ter­mi­no pa­bai­gos, amor­ti­zuo­tos sa­vi­kai­nos įver­ti­ni­mo pa­gal vie­šo­jo sek­to­riaus ap­skai­tos ir fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės stan­dar­tų rei­ka­la­vi­mus, to­dėl nu­ro­dy­ta šio tur­to ba­lan­si­nė ver­tė yra apie 643 tūkst. Lt ma­žes­nė.

Ki­ta svar­bi in­for­ma­ci­ja. Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja, įgy­ven­din­da­ma au­di­to me­tu teik­tą re­ko­men­da­ci­ją, 2015 m. III ket­vir­tį at­li­ko ko­re­guo­ja­muo­sius bu­hal­te­ri­nius įra­šus ir už­re­gist­ra­vo il­ga­lai­kį fi­nan­si­nį tur­tą pa­gal ap­skai­tos rei­ka­la­vi­mus. No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, kad vals­ty­bės įmo­nės Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės Eks­plo­a­ta­vi­mo nu­trau­ki­mo fon­do pa­grin­di­nis pa­ja­mų šal­ti­nis yra lė­šos, gau­tos už Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės par­duo­tą tur­tą. Vals­ty­bės kon­tro­lė, dar 2010 m. at­li­ku­si Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės tur­to val­dy­mo au­di­tą, re­ko­men­da­vo Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jai, sie­kiant už­tik­rin­ti sta­bi­lų vals­ty­bės įmo­nės Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės Eks­plo­a­ta­vi­mo nu­trau­ki­mo fon­do lė­šų pa­pil­dy­mą, ieš­ko­ti ga­li­my­bių ir spręs­ti klau­si­mą dėl pa­pil­do­mų fon­do pa­ja­mų šal­ti­nių. Fon­do įplau­kos kas­met ma­žė­ja. Eks­plo­a­ta­vi­mo nu­trau­ki­mo fon­das yra vie­nas iš už­da­ry­mo pro­ce­so fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių, to­dėl fon­dą įstei­gu­si Vy­riau­sy­bė kar­tu su Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja tu­rė­tų spręs­ti šio fon­do veik­los tęs­ti­nu­mo klau­si­mą.

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, tai bu­vo šių die­nų pas­ku­ti­nė – aš­tun­to­ji iš­va­da. Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja ak­ty­viai da­ly­vaus Au­di­to ko­mi­te­te de­ta­liau ap­ta­riant šių iš­va­dų tu­ri­nį. No­ri­me pa­sa­ky­ti, jei­gu dėl ob­jek­ty­vių ar sub­jek­ty­vių prie­žas­čių ko­mi­te­tuo­se pri­trūk­tų lai­ko, esa­me pa­si­ruo­šę da­ly­vau­ti ir ko­mi­te­to or­ga­ni­zuo­ja­muo­se ne­for­ma­liuo­se su­si­ti­ki­muo­se, jei­gu to­kios pa­gal­bos iš aukš­čiau­sios au­di­to ins­ti­tu­ci­jos rei­kė­tų. Dė­ko­ju už dė­me­sį.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2015-12-28

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.