Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
Valstybės kontrolieriaus Arūno Dulkio kalba Seime, pristatant nuomonę dėl 2016 metų valstybės biudžeto

Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, ger­bia­ma­sis fi­nan­sų mi­nist­re, šiais me­tais pir­mą kar­tą Vals­ty­bės kon­tro­lė iš­va­dą dėl 2016 me­tų biu­dže­to pro­jek­to pa­ren­gė ir pa­tei­kė Sei­mui vyk­dy­da­ma biu­dže­to po­li­ti­kos kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jos funk­ci­ją.

Vyk­dy­da­ma šią funk­ci­ją, Vals­ty­bės kon­tro­lė ana­li­zuo­ja ne ką nors abst­rak­taus, o tu­ri la­bai aiš­kiai api­brėž­tą už­duo­tį ste­bė­ti Fis­ka­li­nės su­tar­ties įgy­ven­di­ni­mo kon­sti­tu­ci­nia­me įsta­ty­me nu­sta­ty­tų fis­ka­li­nės draus­mės tai­syk­lių lai­ky­mą­si ir tei­sės ak­tuo­se nu­sta­ty­tų už­duo­čių vyk­dy­mą. Mū­sų įžval­gos jau bu­vo ap­tar­tos Au­di­to ko­mi­te­te, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te. Šian­dien esa­me pa­kvies­ti sa­vo pa­sta­bas dar kar­tą pri­sta­ty­ti vi­sam Sei­mui.

No­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį, kad fis­ka­li­nė ins­ti­tu­ci­ja nag­ri­nė­jo ne Vy­riau­sy­bės pa­to­bu­lin­tą ir šian­dien jums pri­sta­ty­tą, bet Sei­mui pa­teik­tą pir­mi­nį 2016 me­tų biu­dže­to pro­jek­tą.

Es­mi­nės pa­sta­bos. Vals­ty­bės kon­tro­lė at­krei­pė dė­me­sį, kad 2016 me­tų biu­dže­to pro­jek­tas pa­reng­tas da­rant prie­lai­dą, kad Lie­tu­va il­guo­ju lai­ko­tar­piu su­si­du­ria su ma­ža val­džios sek­toriaus fi­nan­sų il­ga­lai­kio tva­ru­mo ri­zi­ka. To­kia ri­zi­ka ga­lė­tų bū­ti tik tuo at­ve­ju, jei­gu bū­tų tęs­ti­nai įgy­ven­di­na­mi vi­si Lie­tu­vos 2015 me­tų sta­bi­lu­mo pro­gra­mo­je iš­kel­ti tiks­lai. Lie­tu­va il­guo­ju lai­ko­tar­piu su­si­du­ria su vi­du­ti­ne val­džios sek­to­riaus fi­nan­sų il­ga­lai­kio tva­ru­mo ri­zi­ka vi­sų pir­ma dėl to, kad au­ga su vi­suo­me­nės se­nė­ji­mu su­si­ju­sios iš­lai­dos, dėl to vi­du­ti­nio lai­ko­tar­pio ti­ks­lo apa­ti­nė ri­ba tu­ri bū­ti struk­tū­ri­nis val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­tas 0,5 % BVP to me­to kai­no­mis.

La­bai svar­bu, kad kiek­vie­ną kar­tą at­nau­ji­nu­si eko­no­mi­nės rai­dos sce­na­ri­jų Vy­riau­sy­bė pa­teik­tų ir at­nau­jin­tą in­for­ma­ci­ją dėl tre­jų bū­si­mų me­tų val­džios sek­to­riaus fi­nan­si­nių ro­dik­lių. To­kia in­for­ma­ci­ja leis­tų įver­tin­ti, ar val­džios sek­to­riaus ba­lan­so ro­dik­liai ne­nu­kryps­ta nuo sta­bi­lu­mo pro­gra­mo­je nu­sta­ty­tų tiks­lų vi­su vi­du­ti­niu lai­ko­tar­piu.

An­tra. Vals­ty­bės sko­los ly­gis Eu­ro­pos Są­jun­gos kon­teks­te yra vie­nas ma­žiau­sių ir ne­sie­kia Mast­rich­to su­tar­ti­mi nu­sta­ty­to kri­te­ri­jaus, ta­čiau vals­ty­bės sko­los ir BVP san­ty­kis nuo 2008 me­tų iki 2014 me­tų pa­di­dė­jo be­veik tris kar­tus. Pas­ta­ruo­sius ke­le­tą me­tų ji yra ne­kin­ta­mo ly­gio – apie 40 % BVP. Šiuo me­tu au­to­ma­ti­nės sko­los di­na­mi­ka yra pa­lan­ki, ta­čiau at­si­ra­dus ne­pa­lan­kiam eko­no­mi­kos šo­kui yra ri­zi­ka, kad Lie­tu­vos sko­la ir vėl augs.

Vy­riau­sy­bė nu­ma­to vals­ty­bės sko­los ly­gio ma­žė­ji­mą nuo 2018 me­tų, ta­čiau ste­bi­ma kas­me­ti­nio pir­mi­nio ba­lan­so pa­ge­rė­ji­mo ir ati­tin­ka­mai sko­los ma­žė­ji­mo tiks­lo pa­sie­ki­mo nu­kė­li­mo į at­ei­tį ten­den­ci­ja. Re­mian­tis is­to­ri­niais duo­me­ni­mis, kaip mū­sų ša­liai se­kė­si pa­siek­ti už­sibrėž­tų tiks­lų, ma­to­me ri­zi­ką, jog ma­žai ti­kė­ti­na, kad ir 2018 me­tais vals­ty­bės sko­la pra­dės ma­žė­ti. Iš Vy­riau­sy­bės ti­ki­mės aiš­kios ir pa­tvir­tin­tos vi­du­ti­nio ir il­go­jo lai­ko­tar­pio val­džios sek­to­riaus sko­los prog­no­za­vi­mo me­to­di­kos bei nu­sta­ty­to ben­dro val­džios sek­to­riaus sko­li­ni­mo­si li­mi­to.

Tre­čia. Vals­ty­bės kon­tro­lės nuo­mo­ne, ren­giant 2016 me­tų biu­dže­to pro­jek­tą, neat­si­žvelg­ta į tai, kad bū­tų už­tik­rin­tas per­tek­li­nio val­džios sek­to­riaus tai­syk­lės lai­ky­ma­sis, nes iš­si­pil­džius ne­pa­lan­kiems ri­zi­kos veiks­niams, bū­tų reikš­min­gai nu­kryps­ta­ma nuo Vy­riau­sy­bės prog­no­zuo­ja­mo 2016 me­tų struk­tū­ri­nio val­džios sek­to­riaus de­fi­ci­to.

Ket­vir­ta. At­si­žvel­giant į tarp­tau­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų at­lik­tą val­džios sek­to­riaus iš­lai­dų pa­ly­gi­na­mą­ją ana­li­zę, siū­ly­ti­na, kad ati­tin­ka­mų me­tų val­džios sek­to­riaus biu­dže­tų pro­jek­tų ren­gi­mo pro­ce­sas bū­tų pa­pil­dy­tas eta­pu, ku­rio me­tu bū­tų pa­reng­ta esa­mų vie­šų­jų iš­lai­dų efek­ty­vu­mo ana­li­zė, jos pa­grin­du bū­tų for­muo­ja­mos vi­du­ti­nio lai­ko­tar­pio iš­lai­dų efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo gai­rės, nu­sta­to­mi siek­ti­ni ko­ky­bi­niai re­zul­ta­tai.

Pa­ste­bė­ta, kad to­se ša­ly­se, ku­rio­se vei­kia fis­ka­li­nė sis­te­ma ir fis­ka­li­nių tai­syk­lių lai­ky­mą­si pri­žiū­rin­čios ins­ti­tu­ci­jos, spren­di­mai dėl fis­ka­li­nės po­li­ti­kos pri­ima­mi skaid­riau, ta­čiau sa­vo tu­ri­niu tai yra su­dė­tin­gos tai­syk­lės, vi­suo­me­nei ir ne spe­cia­lis­tams jas yra sun­ku ste­bė­ti ir dar sun­kiau įžvelg­ti jų ne­si­lai­ky­mo pa­sek­mes.

To­dėl Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­mos fis­ka­li­nės ins­ti­tu­ci­jos tiks­las bu­vo ver­tin­ti, vie­šai pa­teik­ti nuo­mo­nę ir sa­vo pa­sta­bo­mis su­teik­ti pa­gal­bą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui įsi­ti­ki­nant, ar Vy­riau­sy­bė iš tie­sų lai­ko­si fis­ka­li­nių tai­syk­lių, ar vyk­do po­li­ti­ką, už­tik­ri­nan­čią il­ga­lai­kį, tva­rų ir su­ba­lan­suo­tą eko­no­mi­kos vys­ty­mą­si. Ne­už­mirš­ki­me, kad 2015 me­tai bu­vo pir­mie­ji me­tai, kai Lie­tu­vo­je pra­dė­jo veik­ti biu­dže­to po­li­ti­kos kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­ja, to­dėl tai bu­vo tam tik­ras ben­dro dar­bo Lie­tu­vos la­bui eg­za­mi­nas ne tik Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, bet ir Vals­ty­bės kon­tro­lei. Svars­ty­mo Au­di­to ko­mi­te­to me­tu fi­nan­sų mi­nist­ras pri­ta­rė skaid­res­niam biu­dže­to pla­na­vi­mo pro­ce­sui.

Šiuos me­tus api­ben­dri­nant, bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti ir ki­tas iš­va­das at­ei­čiai.

Pir­ma. Sie­kiant lai­ku už­baig­ti Lie­tu­vos biu­dže­to sis­te­mos su­de­ri­ni­mą su Eu­ro­pos Są­jun­gos su­stip­rin­tos eko­no­mi­nės val­dy­se­nos rei­ka­la­vi­mais ir į na­cio­na­li­nę tei­sę per­kel­ti vi­sas fis­ka­li­nės su­tar­ties nuo­sta­tas, Lie­tu­va pri­va­lo pri­im­ti vi­sus dar vė­luo­jan­čius kon­sti­tu­ci­nį įsta­ty­mą įgy­ven­di­nan­čius tei­sės ak­tus.

An­tra. Jei­gu at­ei­ty­je bū­tų ma­no­ma, kad ne­už­ten­ka ap­ta­ri­mų Au­di­to ko­mi­te­te, Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te, siū­ly­tu­me, kad Vals­ty­bės kon­tro­lė, kaip biu­dže­to po­li­ti­kos kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­ja, sa­vo iš­va­dą dėl biu­dže­to pro­jek­to pri­sta­ty­tų Sei­mo ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je anks­čiau, t. y. iki pro­jek­tą grą­ži­nant Vy­riau­sy­bei pa­to­bu­lin­ti.

Tre­čia. Vals­ty­bės kon­tro­lė ir pa­va­sa­rį, ir ru­de­nį in­for­ma­vo apie tam tik­rą ma­to­mą ri­zi­ką pa­teik­da­ma sa­vo nuo­mo­nę iš­va­do­se dėl eko­no­mi­nio rai­dos sce­na­ri­jaus tvir­ti­ni­mo, ta­čiau pri­pa­žįs­ta­me, kad vie­nin­te­lis mū­sų ins­ti­tu­ci­jos gin­klas – vie­šas kal­bė­ji­mas – ta­da bu­vo iš­nau­do­tas ne iki ga­lo. Įver­ti­no­me tai sa­vi­kri­tiškai, da­ry­si­me tam tik­ras iš­va­das dėl sa­vo pa­čių veik­los reng­da­mi ir vie­šin­da­mi bū­si­mus dar­bus.

Ar­ti­miau­sias Vals­ty­bės kon­tro­lės, kaip aukš­čiau­sios au­di­to ins­ti­tu­ci­jos, dar­bas – 2016 me­tų vals­ty­bi­nio au­di­to pro­gra­mos su­da­ry­mas ir pa­skel­bi­mas 2016 me­tų sau­sio mė­ne­sį. Ma­to­mas ri­zi­kas ver­tin­si­me au­di­tuo­da­mi pro­gra­mi­nio biu­dže­to sis­te­mą. Ar­ti­miau­sias Vals­ty­bės kon­tro­lės, kaip biu­dže­to po­li­ti­kos kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jos, dar­bas – 2016–2019 me­tų eko­no­mi­nės rai­dos sce­na­ri­jaus tvir­ti­ni­mas 2016 me­tų ko­vo mė­ne­sį.

Vals­ty­bės kon­tro­lė dės vi­sas pa­stan­gas pa­reng­ti ne­pri­klau­so­mas ir ob­jek­ty­vias iš­va­das, ku­rios bū­tų pa­gal­ba tiek Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, tiek Vy­riau­sy­bei, tiek Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui. Ačiū už dė­me­sį.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2015-12-28

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.