Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
VALSTYBĖS KONTROLĖS INTERNETO SVETAINIŲ PRIVATUMO POLITIKA

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS

INTERNETO SVETAINIŲ PRIVATUMO POLITIKA

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

VALSTYBĖS KONTROLĖS INTERNETO SVETAINIŲ PRIVATUMO POLITIKA

Biudžetinė įstaiga Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, kodas 188659229, registracijos adresas Pamėnkalnio g. 27 , 01113 Vilnius (toliau – VK, mes), įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą ir Jūsų teisių apsaugą, Jums naudojantis mūsų interneto svetainėmis vkontrole.lt , ifi.lt ir vkontrole.lt/tf (toliau – mūsų svetainėmis) ir jose esančiu turiniu.

Įgyvendindama šias pareigas, VK vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų ir privatumo teisinę apsaugą.

Valstybės kontrolės interneto svetainių privatumo politika (toliau –  Privatumo politika) nustato VK svetainių lankytojų duomenų tvarkymo taisykles. Ji gali būti keičiama ir tobulinama be atskiro pranešimo ar įspėjimo.

Lankydamiesi mūsų svetainėse ir pateikdami savo informaciją ir papildomus sutikimus, kai to aiškiai reikia pagal Privatumo politiką, Jūs mums suteikiate teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje.

Jei Jums kiltų su šia politika ar joje aprašytais dalykais susijusių klausimų, kreipkitės el. paštu: info@vkontrole.lt.

Privatumo politika netaikoma VK svetainėse pateikiamoms nuorodoms į kitų asmenų interneto svetaines, todėl rekomenduojame pasidomėti minėtų interneto svetainių privatumo politika ar taisyklėmis.

Privatumo politika nustato:

 • kokiais būdais ir kokią informaciją apie Jus gali rinkti VK;
 • kokiais tikslais VK naudoja apie Jus surinktą informaciją;
 • kiek laiko VK saugos Jūsų asmeninę informaciją;
 • ar informacija apie Jus bus perduodama kitiems asmenims;
 • kada ir kaip VK gali tvarkyti nepilnamečių asmens duomenis;
 • kokias teises Jūs turite ir kaip jas galite įgyvendinti;
 • kokius slapukus renka, naudoja ir saugoja VK;

Renkama informacija

Mes renkame duomenis apie Jus:

 • Jums patiems pateikus duomenis apie save registruojantis mūsų interneto svetainėse ar kitu būdu;
 • automatiškai Jums kiekvieną kartą lankantis mūsų interneto svetainėse;
 • kai Jūsų sutikimu mums duomenis perduoda kitos svetainės ar portalai.

Jūsų pačių pateikiami duomenys

VK kaupia ir saugo asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate apie save registruodamiesi mūsų svetainėse ir kurdami savo paskyrą: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, vartotojo prisijungimo vardas.

Jūs galite bet kada ištrinti savo sukurtą paskyrą VK. Jums ištrynus savo paskyrą, VK neteks visos Jūsų pateiktos asmeninės informacijos. Dėl paskyros ištrynimo galite kreiptis šiuo elektroniniu paštu: info@vkontrole.lt. Jūsų paskyra bus ištrinta ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po kreipimosi nurodytu elektroniniu paštu.

Automatinis rinkimas

Automatiniu būdu gali būti renkami tokie Jūsų asmens duomenys: IP adresas, elektroninio pašto adresas, vartotojo prisijungimo vardas, slaptažodis.

Jūs galite reikalauti, kad mes ištrintume visus apie Jus automatiškai surinktus ir tvarkomus duomenis, kreipdamiesi elektroniniu paštu info@vkontrole.lt. Tokie duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po kreipimosi nurodytu elektroniniu paštu.

Kitos svetainės ar socialiniai portalai

Jei naudodamiesi mūsų svetinėmis pasirenkate prisijungimą prie savo paskyros per socialinius portalus, tokius kaip Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube, Instagram, Google ir kt., VK gali gauti ir šiuose portaluose kaupiamą informaciją apie Jus.

Jūsų asmens duomenis mes galime gauti ir tuo atveju, kai, Jūsų sutikimu, mums duomenis perduoda kitos svetainės ar portalai.

Informacijos rinkimo tikslai

VK automatiškai renka apie Jus duomenis kiekvieną kartą Jums apsilankant VK interneto svetainėse, kad:

 • svetainių veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius;
 • būtų užtikrintas sklandus svetainių administravimas (pavyzdžiui, Jums siunčiant prisijungimo prie paskyros duomenų priminimus, pranešant apie mūsų svetainių laikiną neveikimą, kitus trikdžius, kt.);
 • laiku ir tinkamai būtų pateikti atsakymai į Jūsų užklausas, prašymus;
 • Jums būtų pateikti įdomūs pasiūlymai ir aktuali informacija;
 • VK galėtų su Jumis susisiekti dėl bet kokios Jūsų pateiktos informacijos;
 • VK galėtų vykdyti statistinę ir kitą analizę nuolat tobulindama svetainių turinį ir jose teikiamas paslaugas.

Mes taip pat analizuojame ir naudojame apibendrinus duomenis, kurie gali būti sukurti Jūsų asmens duomenų pagrindu, tačiau taip, kad iš jų jau nebėra įmanoma nustatyti Jūsų asmenvardžio. Tokie duomenys analizuojami siekiant apibūdinti lankytojus ar jų grupes.

Saugojimo terminas

Jūsų asmeninę informaciją saugosime ne ilgiau, negu tai būtina šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

Ilgesnis Jūsų asmeninės informacijos saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo lankytojo padarytus pažeidimus; ar
 • esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Šie duomenys sunaikinami nedelsiant, gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

Duomenų perdavimas

Jūsų pateikti asmens duomenys jokiu būdu nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai toks pateikimas yra būtinas (pvz., teisėsaugos institucijoms, teismui).

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims taip pat gali būti vykdomas esant išankstiniam Jūsų sutikimui.

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

VK svetainėse nėra skelbiamas turinys, kuris gali būti rodomas tik asmenims, sukakusiems tam tikro amžiaus.

Tvarkant nepilnamečio asmens duomenis, sutikimo pagrindu informacinės visuomenės paslaugų siūlymui, toks duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei nepilnametis yra sukakęs bent 16 metų. Jeigu tokiam nepilnamečiui nėra 16 metų, toks tvarkymas yra teisėtas tik tokiu atveju, jei sutikimą davė arba tvarkyti duomenis leido nepilnamečio tėvai arba globėjai, TODĖL:

 • jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, bet jau sukakęs 16 metų, naudodamiesi mūsų svetainėse esančiomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, jog turite savo tėvų, globėjų pritarimą dėl Jūsų asmeninės informacijos atskleidimo VK;
 • jeigu Jūs esate jaunesnis nei 16 metų, naudotis mūsų svetainėse esančiomis paslaugomis ir turiniu galite tik Jūsų tėvams, globėjams dėl to davus sutikimą VK.

Jūsų teisės

Be kitų šioje Privatumo politikoje jau nurodytų teisių, Jūs turite teisę:

 • susipažinti su savo pagal šią politiką renkamais asmens duomenimis, kuriuos tvarko VK;
 • sužinoti, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams jie teikiami ar buvo teikti per pastaruosius 6 mėnesius;
 • susipažinę su savo asmens duomenimis, Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis;
 • nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu; tokiu atveju Jūs galite netekti galimybės naudotis mūsų svetainės turiniu;
 • reikalauti apriboti duomenų tvarkymą;
 • reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų bei šios Privatumo politikos nuostatų;
 • atšaukti duotą sutikimą dėl slapukų.

Gavę tokį Jūsų prašymą ar nurodymą, mes ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą tokiu būdu, kokiu prašymas ar nurodymas buvo gautas, ir atliksime Jūsų nurodytus veiksmus ar motyvuotai atsisakysime juos atlikti. VK šias Jūsų teises įgyvendina nemokamai.

Jeigu mums kyla abejonių dėl Jūsų pateiktų asmens duomenų teisingumo, galime sustabdyti šių duomenų tvarkymą, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie asmens duomenys būtų naudojami tik siekiant patikrinti jų teisingumą.

Jūsų prašymas, klausimas ar nurodymas VK turi būti pateikiamas vienu iš šių būdų:

 • registruotu paštu, siunčiant adresu Pamėnkalnio g. 27, 01113 Vilnius;
 • elektroniniu paštu adresu: info@vkontrole.lt, pasirašytas kvalifikuotu el. parašu;
 • per el. pristatymo informacinę sistemą.

Gindami savo pažeistas teises, susijusias su asmens duomenų teisine apsauga, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt).

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

VK svetainėse mes naudojame slapukus (angl. cookies), siekdami kuo labiau personalizuoti Jūsų lankomos VK svetainės veikimą. Slapukais siekiame:

 • išvengti pakartotinės registracijos ir anketų pildymo nuolatiniams svetainių lankytojams;
 • atpažinti sugrįžtančius svetainės lankytojus;
 • analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainių veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė (pavyzdžiui, Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Opera arba Safari) skelbia Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba išmaniajame įrenginyje. Jie leidžia svetainėms išsaugoti tokius duomenis kaip įrenginio IP adresas, naršyklės tipas, amžiaus grupė, lytis, duomenis apie tai, kaip Jūs naudojatės svetaine (kokius puslapius vartote, kokiu turiniu domitės).

Kaip mes naudojame slapukus?

VK interneto svetainėse naudojamasi „Google Analytics“ – Google, Inc. (toliau – Google) teikiama žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine. Šiuo tikslu „Google Analytics“ naudoja slapukus – tekstinius failus, kurie įrašomi į Jūsų kompiuterį.

Slapukų gauta informacija apie naudojimąsi interneto svetaine – standartinė interneto žurnalo informacija (įskaitant jūsų IP adresą) ir anoniminė informacija apie lankytojo elgesį – perduodama Google ir Google ją saugo ne Lietuvoje esančiuose serveriuose. Prieš išsiųsdami jūsų IP adresą Google, paverčiame jį anoniminiu.

Pagal Google „privatumo skydo“ sertifikavimo tvarką, Google pareiškia, kad ji laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemos reikalavimų. Google gali perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymą arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu.

Pagal „Google Analytics“ paslaugos teikimo sąlygas Google nesusies duomenų subjekto IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis.

Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar duomenų subjektas sutinka (arba nesutinka), kad VK interneto svetainėse būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant svetainėje.

Kaip valdyti slapukus

Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi.

Daugumoje naršyklių galima:

 • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti kai kuriuos slapukus;
 • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
 • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
 • blokuoti visų slapukų siuntimą;
 • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų svetaines) neveiks tinkamai. Paprastai šiuos nustatymus galite rasti savo naršyklės „parinkčių“ arba „pasirinkimų“ (angl., Settings, Internet Options ir pan.) meniu:

Slapukų nustatymai Internet Explorer
Slapukų nustatymai Firefox
Slapukų nustatymai Chrome
Slapukų nustatymai Safari web ir iOS.

Kad suprastumėte šiuos nustatymus, Jums gali padėti pateiktos nuorodos, arba galite pasinaudoti savo naršyklės „Pagalbos“ (angl. Help) pasirinkimu, kad gautumėte daugiau informacijos.

Jei norite atsisakyti „Google Analytics“ slapukų, atsisiųskite ir įdiekite „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį (angl. Opt-out Browser Add-on). „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinys

Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, ir kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org/.

 

Už informaciją atsakingas Bendrųjų reikalų departamento Informacinių technologijų skyrius
Informacija atnaujinta 2018-02-15

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.