Į pradžią
Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

valstybės kontrolieriaus

2020 m. gruodžio 16 d.

įsakymu Nr. VE-213

NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI VALSTYBĖS TURTO PARDAVIMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatomas turtas, kuris gali būti parduodamas valstybės turto viešuose prekių aukcionuose (toliau – parduodamas turtas, turtas), aukcionų vykdymo būdai ir eiga, įskaitant aukciono paskelbimą, parengiamuosius darbus, ir atsiskaitymas už aukciono rengimą ir jame nupirktą turtą.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

Aukcionas – viešas turto pardavimas, kai pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma su pirkėju, pasiūliusiu didžiausią kainą.

Elektroninis aukcionas – aukcionas, vykdomas elektroninėmis priemonėmis specialiai aukcionui skirtoje interneto svetainėje, naudojantis informacine sistema.

Tiesioginis aukcionas – aukcionas, vykdomas skelbime apie aukcioną nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku, aukciono vedėjui ir aukciono dalyviams bendraujant tiesiogiai.

3. Kai Aprašo nuostatos taikomos ir elektroniniam aukcionui, ir tiesioginiam aukcionui, vartojama sąvoka „aukcionas“.

4. Aukcione dalyvauti gali fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos organizacijos, taip pat juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialai ir atstovybės.

5. Jeigu turtas nebuvo parduotas aukcione, jis gali būti naudojamas kitu Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatytu būdu, nurašomas arba parduodamas pakartotiniame aukcione, sumažinus pradinę pardavimo kainą ne daugiau kaip 30 procentų ankstesniame aukcione nustatytos pradinės pardavimo kainos, o pradedant ketvirtuoju aukcionu – ne daugiau kaip 50 procentų ankstesniame aukcione nustatytos pradinės pardavimo kainos. Pakartotinių aukcionų skaičius neribojamas.

6. Aukcione gali būti neparduodamas turtas, kurio rinkos vertė yra mažesnė už aukciono organizavimo išlaidas.

II SKYRIUS. AUKCIONO RENGĖJAS

7. Tiesioginį aukcioną rengia Valstybės kontrolė. Elektroninis aukcionas rengiamas per valstybės įmonės Registrų centro administruojamą informacinę sistemą. Valstybės kontrolė, juridinis asmuo, kita organizacija ar juridinio asmens, kitos organizacijos padalinys, rengiantys tiesioginį aukcioną, ir valstybės įmonė Registrų centras, administruojanti elektroniniams aukcionams skirtą informacinę sistemą, Apraše kartu vadinami aukciono rengėju.

8. Aukcionas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis šiuo Aprašu.

9. Jei aukcioną rengia ne Valstybės kontrolė, ji su aukciono rengėju sudaro pavedimo sutartį.

III SKYRIUS. AUKCIONO SKELBIMAS

10. Apie rengiamą aukcioną Valstybės kontrolė turi ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki aukciono pradžios paskelbti savo interneto svetainėje ir bent viename iš nacionalinių Lietuvos Respublikos dienraščių, o prireikus – ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

11. Skelbime apie aukcioną turi būti nurodyta:

11.1. informacija apie Valstybės kontrolę;

11.2. informacija apie parduodamą turtą:

11.2.1. pavadinimas;

11.2.2. pagaminimo metai;

11.2.3. techniniai duomenys;

11.2.4. ar parduodamas turtas yra sertifikuotas, jeigu pagal teisės aktų reikalavimus atitikties sertifikatas privalomas;

11.2.5. ar parduodamas turtas yra registruotas kuriame nors iš valstybės registrų, jeigu pagal teisės aktų reikalavimus registruoti privaloma;

11.2.6. pradinė pardavimo kaina;

11.2.7. minimalus kainos didinimo intervalas;

11.2.8. trečiųjų asmenų teisės į parduodamą turtą;

11.3. (turto rūšis, išsamesnės informacijos apie parduodamą turtą pateikimo būdas ir vieta);

11.4. aukciono dalyvių registravimo, asmens duomenų patvirtinimo tvarka, vieta, data ir laikas;

11.5. aukciono vykdymo būdas, vieta ir laikas (tiesioginio aukciono pradžios data, laikas (valanda, minutė), elektroninio aukciono – jam vykdyti skirtos interneto svetainės adresas, pradžios ir pabaigos data ir laikas (valanda, minutė);

11.6. Valstybės kontrolės paskirto kontaktinio asmens vardas ir pavardė, pareigos, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

11.7. parduodamo turto apžiūros vieta, data ir laikas;

11.8. informacija apie bendros ūkinės paskirties atskirų parduodamo turto vienetų, sudarančių neparduotą turtinį kompleksą, pardavimą tame pačiame tiesioginiame aukcione, jeigu taip nusprendė Valstybės kontrolės sudaryta komisija;

11.9. atsiskaitymo už aukcione nupirktą turto objektą tvarka ir terminai.

IV SKYRIUS. PARENGIAMIEJI DARBAI

12. Aukcionui organizuoti ir vykdyti valstybės kontrolierius sudaro ne mažiau kaip trijų asmenų Valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose komisiją (toliau – Komisija). Komisijai vadovauja aukciono vedėjas.

13. Aukciono vykdymo būdą parenka Komisija.

14. Parduodamo turto pradinę pardavimo kainą nustato Komisija. Parduodamo turto pradinė pardavimo kaina nustatoma atsižvelgiant į buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodytą jo įsigijimo (pasigaminimo) savikainą ir rinkos vertę. Parduodamas turtas, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra didesnė negu 14 480,00 (keturiolika tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt) eurų ar dėl kurio pradinės pardavimo kainos nesutaria Komisijos nariai, vertinamas Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

15. Bendros ūkinės paskirties atskiri parduodamo turto vienetai gali būti jungiami į parduodamą turtinį kompleksą, jeigu taip nusprendžia Komisija ir parduodamas turtinis kompleksas turi didesnę vertę negu atskiri parduodamo turto vienetai. Kai Aprašo nuostatos taikomos ir parduodamo turto vienetui, ir parduodamam turtiniam kompleksui, vartojama sąvoka „turto objektas“.

16. Komisija taip pat priima sprendimą dėl į neparduotą turtinį kompleksą sujungtų bendros ūkinės paskirties atskirų parduodamo turto vienetų:

16.1. pardavimo kiekvieno atskirai tame pačiame tiesioginiame aukcione;

16.2. jungimo į parduodamą turtinį kompleksą pakartotiniame aukcione.

17. Prieš aukcioną Valstybės kontrolė rengia parduodamo turto apžiūrą, kuri turi trukti ne mažiau kaip 3 dienas. Parduodamo turto apžiūroje turi teisę dalyvauti kiekvienas pageidaujantis asmuo.

V SKYRIUS. AUKCIONO VYKDYMAS

18. Aukcionas gali būti vykdomas, jei jame įsiregistravo ne mažiau kaip 2 aukciono dalyviai.

19. Asmuo, registruodamasis aukciono dalyviu, nurodo vardą ir pavardę, adresą ar elektroninio pašto adresą, kuriuo jam būtų pranešama, jeigu jis būtų pripažintas aukciono laimėtoju, o atstovaujant ar veikiant juridinio asmens, kitos organizacijos, taip pat juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų ir atstovybių vardu ir juridinio asmens pavadinimą, įmonės kodą, įgaliojimą.

20. Valstybės kontrolė aukciono dalyvių asmens duomenis tretiesiems asmenims atskleisti gali tik asmens duomenų apsaugą reguliuojančių teisės aktų nustatytais atvejais.

21. Prieš pradedant kiekvieno parduodamo turto objekto aukcioną, aukciono dalyviams turi būti pranešamas parduodamo turto objekto pavadinimas, jeigu yra galimybė, parodoma nuotrauka, pranešama pradinė pardavimo kaina ir minimalus kainos didinimo intervalas, kuris turi būti ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos.

22. Pirmoji aukciono dalyvių siūloma kaina turi būti ne mažesnė už pradinę pardavimo kainą. Kiekvieno kito aukciono dalyvio siūloma kaina turi būti ne mažesnė už prieš tai pasiūlytą kainą, padidintą ne mažiau kaip minimaliu kainos didinimo intervalu.

23. Aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą iki pasibaigiant parduodamo turto objekto aukcionui, pripažįstamas šio parduodamo turto objekto aukciono laimėtoju, o paskutinė pasiūlyta kaina yra parduodamo turto objekto pardavimo kaina.

24. Laikoma, kad turto objektas neparduotas aukcione, jeigu aukcionas neįvyksta, nes jame įsiregistravo mažiau kaip 2 aukciono dalyviai, arba jeigu įvykus aukcionui nė vienas aukciono dalyvis nepasiūlo kainos, lygios ar didesnės už pradinę turto objekto pardavimo kainą.

25. Jeigu yra techninių galimybių, sudaromos sąlygos žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną to pageidaujantiems asmenims: tiesioginį aukcioną – dalyvaujant tiesioginio aukciono vykdymo vietoje, elektroninį aukcioną – prisijungus prie elektroninio aukciono svetainės.

VI SKYRIUS. TIESIOGINIO AUKCIONO YPATUMAI

26. Registruojant tiesioginio aukciono dalyvį, jam išduodamas tiesioginio aukciono dalyvio bilietas, kuriame įrašytas tiesioginio aukciono dalyvio numeris.

27. Viešo prekių tiesioginio aukciono vedėjo registrą (Aprašo 1 priedas) tvarko tiesioginio aukciono vedėjas.

28. Tiesioginio aukciono dalyvis, ketinantis įsigyti turto objektą, siūlo kainą, atitinkančią Aprašo 22 punkte nustatytus reikalavimus, ją garsiai paskelbdamas ir pakeldamas tiesioginio aukciono dalyvio bilietą su įrašytu šio dalyvio numeriu, nukreiptu į tiesioginio aukciono vedėjo pusę.

29. Tiesioginio aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą ir ją pasiūliusio tiesioginio aukciono dalyvio numerį.

30. Jeigu nė vienas tiesioginio aukciono dalyvis nesiūlo didesnės kainos, tiesioginio aukciono vedėjas kas 5 sekundes dar tris kartus pakartoja paskutinę pasiūlytą kainą, skelbdamas pakartojimų skaičių. Nuskambėjus trečiajam pakartojimui, tiesioginio aukciono vedėjas plaktuko dūžiu patvirtina ir paskelbia, kad šis parduodamas turto objektas parduotas už paskutinę paskelbtą kainą.

31. Tiesioginio aukciono laimėtojas privalo parodyti tiesioginio aukciono vedėjui tiesioginio aukciono dalyvio bilietą.

32. Pasibaigus vieno turto objekto aukcionui, ta pačia tvarka parduodamas kitas turto objektas.

33. Kiekvienas tiesioginiame aukcione neparduotą turtinį kompleksą sudarantis turto vienetas gali būti parduodamas tame pačiame tiesioginiame aukcione, jeigu tai buvo nurodyta skelbime apie aukcioną ir Komisija nustatė kiekvieno turto vieneto pradinę pardavimo kainą.

VII SKYRIUS. ELEKTRONINIO AUKCIONO YPATUMAI

34. Elektroniniai aukcionai vykdomi naudojant interneto ryšį ir pritaikytus galinius telekomunikacijų įrenginius Valstybės kontrolės paskirtoje ir skelbime apie aukcioną nurodytoje elektroninio aukciono svetainėje.

35. Registruodamasis elektroninio aukciono dalyviu, asmuo tapatybę gali patvirtinti naudodamasis elektroniniu parašu, internetinės bankininkystės teikiamomis galimybėmis ar kitu, su elektroninio aukciono rengėju sutartu, būdu.

36. Asmeniui, registruojamam elektroninio aukciono dalyviu, suteikiamas prisijungimo prie informacinės sistemos elektroninio aukciono dalyvio teisėmis slaptažodis.

37. Elektroninio aukciono dalyvis kainą už turto objektą, kuri turi atitikti Aprašo 22 punkto reikalavimus, gali siūlyti jungdamasis prie informacinės sistemos skelbime apie elektroninį aukcioną nurodytu laiku arba naudodamasis informacinės sistemos teikiamomis galimybėmis automatiškai, nurodęs savo siūlomą kainos didinimo intervalą ir maksimalią kainą.

38. Vykstant turto objekto elektroniniam aukcionui, elektroninio aukciono interneto svetainėje iki skelbime apie elektroninį aukcioną nurodytos turto objekto aukciono pabaigos nuolat skelbiama Aprašo 21 punkte nurodyta informacija ir didžiausia iki to laiko pasiūlyta kaina.

39. Pasibaigus elektroniniam aukcionui, informacinės sistemos pranešimą apie kiekvieną parduoto turto objektą, jo aukciono laimėtoją ir pardavimo kainą arba apie neįvykusį parduodamo turto objekto aukcioną Komisija saugo byloje.

VIII SKYRIUS. ATSISKAITYMAS UŽ AUKCIONE NUPIRKTĄ TURTO OBJEKTĄ IR AUKCIONO RENGIMĄ

40. Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turto objektą atsiskaito skelbime apie aukcioną nurodyta tvarka ir per nustatytus terminus.

41. Aukciono kasininkas pateikia aukciono laimėtojui laisvos formos pranešimą, kuriame nurodo parduoto turto objekto pavadinimą, pardavimo kainą, duomenis, reikalingus mokėjimo nurodymui suformuluoti, taip pat iki kurios dienos jis turi pateikti aukciono vedėjui banko ar kitos kredito įstaigos dokumentą, įrodantį, kad jis atliko mokėjimą.

42. Jeigu per nustatytą terminą aukciono laimėtojas neatsiskaito už nupirktą turto objektą, jį galima parduoti naujame aukcione. Tokiu atveju Valstybės kontrolė turi teisę įgyvendinti visas aukciono vedėjo teises, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.

43. Aukciono vedėjas, gavęs banko patvirtinimą, kad įmokėta visa turto objekto pardavimo kaina, arba aukciono laimėtojui atsiskaičius už aukcione pirktą turto objektą iš karto, surašo 2 egzemplioriais viešame prekių aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktą (Aprašo 2 priedas). Jį pasirašo aukciono vedėjas ir aukciono laimėtojas.

44. Aukciono laimėtojui aukcione nupirktas turto objektas, viešame prekių aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktas ir su šio turto objekto naudojimu susijusi dokumentacija perduodama per 3 darbo dienas nuo atsiskaitymo už nupirktą turto objektą dienos.

45. Viešame prekių aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktas yra nuosavybės teisę į jį patvirtinantis dokumentas.

______________

 

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo)

naudoti valstybės turto pardavimo viešuose

prekių aukcionuose tvarkos aprašo

1 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ

VIEŠO PREKIŲ TIESIOGINIO AUKCIONO VEDĖJO REGISTRAS

20....... m. ...................................... ..... d. Nr.

..............................................

(sudarymo vieta)

 

Aukciono vieta ___________________________

 

Aukciono data ___________________________

 

Parduodamas turto objektas

Pradinė pardavimo kaina, eurais

Aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina, eurais

Aukciono laimėtojas

vardas, pavardė (pavadinimas)

adresas (buveinė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aukciono vedėjas

______________

________________________

 

(parašas)

(vardas, pavardė)

______________

 

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo)

naudoti valstybės turto pardavimo viešuose

prekių aukcionuose tvarkos aprašo

2 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ

VIEŠAME PREKIŲ AUKCIONE PARDUOTO TURTO OBJEKTO PERDAVIMO

AKTAS

 

20....... m. ...................................... ..... d. Nr.

..............................................

(sudarymo vieta)

1. .........................................................................................................................................

(Valstybės kontrolė, kodas, buveinės adresas, įgalioto asmens vardas, pavardė)

.............................................................................................................................................

perduoda, o ........................................................................................................................ ,

                                 (laimėtojo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė)

veikiantis ............................................................................................................................

(juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas)

vardu, pagal 20..... m................................ ..... d. įgaliojimą Nr. .........  priima nuosavybėn

20.... m. ................. ... d. vykusiame viešame prekių aukcione įsigytą ..............................

.............................................................................................................................................

(perduodamo turto objektas, markė, rodikliai, identifikavimo ir kiti duomenys, reikalingi šiam turtui

.............................................................................................................................................

registruoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka)

už ................................................................................................................................  Eur.

(kaina, už kurią parduotas turtas, žodžiais)

2. Informacija apie parduotą turto objektą:

2.1. .................................................................................................................................... ;

(trečiųjų asmenų teisės)

2.2. .................................................................................................................................... ;

(atitinkamų valstybės institucijų nustatytos naudojimosi taisyklės (reglamentai)

2.3. .................................................................................................................................... ;

(reikalavimai registruoti valstybės registruose)

2.4. ..................................................................................................................................... .

(dokumentai, reikalaujantys sertifikuoti)

3. Šis aktas yra nuosavybės teisę į įsigytą turto objektą patvirtinantis dokumentas.

 

PRIDEDAMA:

 

Aukciono vedėjas

_______________

________________________

 

(parašas)

(vardas, pavardė)

Aukciono laimėtojas

_______________

________________________

 

(parašas)

 

______________

 

Už informaciją atsakingas Teisės skyrius
Informacija atnaujinta 2020-12-18

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.