Į pradžią
Valstybinio audito rekomendacijų pateikimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

valstybės kontrolieriaus

2019 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. APDE-2

VALSTYBINIO AUDITO REKOMENDACIJŲ PATEIKIMO IR ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinio audito rekomendacijų pateikimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja valstybinio audito (toliau – auditas) rekomendacijų pateikimą audituojamiems subjektams, audito rekomendacijų įgyvendinimą ir jų įgyvendinimo stebėsenos procesą.

2. Rekomendacijų pateikimo ir įgyvendinimo stebėsenos procesas pateiktas šio aprašo priede.

3. Apraše vartojamos pagrindinės sąvokos:

3.1. Rekomendacija – audito rezultatų pagrindu suformuluotas auditoriaus siūlymas, skirtas audito metu nustatytoms problemoms išspręsti, siekiant audituojamo subjekto (audituojamų subjektų) veiklos gerinimo ir naudos visuomenei siekimo.

3.2. Rekomendacijos priemonė – audituojamo subjekto suplanuoti veiksmai rekomendacijai įgyvendinti.

3.3. Rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena – procesas, kurio metu stebimas ir vertinamas rekomendacijų ir joms įgyvendinti suplanuotų rekomendacijų priemonių įgyvendinimas, ar audituotas subjektas jas įgyvendino taip, kaip buvo suplanuota rekomendacijų įgyvendinimo plane.

3.4. Rekomendacijų įgyvendinimo stebėtojas – audito departamento direktoriaus paskirtas Valstybės kontrolės pareigūnas, vykdantis rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną.

3.5. Rekomendacijos priemonės įgyvendinimo terminas – rekomendacijų įgyvendinimo plane nurodytas audituojamo subjekto pasiūlytas terminas suplanuotai rekomendacijos priemonei įgyvendinti.

3.6. Rekomendacijos įgyvendinimo terminas – rekomendacijų įgyvendinimo plane nurodytas terminas, kurio reikia pokyčiui pasiekti per tam tikrą laiko tarpą, audituojamam subjektui įgyvendinus suplanuotas rekomendacijos priemones. Terminas pokyčiui pasiekti sutampa su rekomendacijos įgyvendinimo terminu.

3.7. Pokytis – rekomendacijų įgyvendinimu paskatintas kokybinis ar kiekybinis situacijos pasikeitimas audituotoje srityje.

3.8. Pokyčių vertinimo rodikliai – kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai, pagal kuriuos vertinami rekomendacijų įgyvendinimu paskatinti pokyčiai audituotoje srityje. Kokybiniai rodikliai – aprašomojo pobūdžio informacija, kuri atskleidžia pokyčių turinį, svarbą, kontekstą. Kiekybiniai rodikliai nurodo kiekį, kuris gali būti išreiškiamas skaičiumi, santykiu, indeksu, dalimi ir pan.

4. Šiame apraše vartojama sąvoka „rekomendacijos įgyvendinimas“ apima ir rekomendacijos priemonių įgyvendinimą, jeigu nenurodyta kitaip.

5. Kitos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Valstybės kontrolės įstatyme ir Valstybinio audito reikalavimuose, patvirtintuose valstybės kontrolieriaus 2002 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-26 „Dėl Valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“.

II SKYRIUS

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS TIKSLAS IR PRINCIPAI

6. Rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos tikslas – stiprinti audito poveikį, kad rekomendacijų įgyvendinimas prisidėtų prie valstybės finansų valdymo ir kontrolės sistemos bei viešojo valdymo gerinimo ir kitų rekomendacijomis siekiamų pokyčių audituotose srityse.

7. Rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos principai:

7.1. Duomenų kaupimo Audito rezultatų apskaitos posistemyje – rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos metu surinkta informacija kaupiama ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena vykdoma Valstybės kontrolės administruojamos informacinės sistemos Audito rezultatų apskaitos posistemyje (toliau – ARAP).

7.2. Duomenų patikimumo – rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos metu privaloma užtikrinti, kad kaupiama informacija būtų atsekama, renkama iš patikimų šaltinių, teisingai parodytų rekomendacijų įgyvendinimo rezultatus ir jų įgyvendinimo būklę.

7.3. Rekomendacijos įgyvendinimo – laikoma, kad rekomendacija įgyvendinta tada, kai, įgyvendinus rekomendacijos priemones yra pašalinamos audito metu nustatytos problemos ir pasiekiamas rekomendacijų įgyvendinimo plane suplanuotas pokytis audituotoje srityje.

7.4. Racionalumo – rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos metu Valstybės kontrolės ištekliai (finansiniai, žmogiškieji, materialiniai ir kiti) yra naudojamai racionaliai, atsižvelgiant į rekomendacijomis siekiamų įgyvendinti pokyčių svarbą.

7.5. Įgyvendinimo termino nepratęsimo – siekiant paskatinti rekomendacijų įgyvendinimą laiku su Valstybės kontrole suderinti rekomendacijų ir jų priemonių įgyvendinimo terminai nėra pratęsiami ar atidedami.

7.6. Viešumo – siekiant informuoti audituotus subjektus, kitus viešojo sektoriaus subjektus ir visuomenę apie rekomendacijų įgyvendinimo būklę ir įvykusius pokyčius įgyvendinus rekomendacijas, rekomendacijų stebėsenos informacija yra skelbiama atviruose duomenyse Valstybės kontrolės interneto svetainėje http://www.vkontrole.lt/ (toliau – Valstybės kontrolės atviri duomenys).

III SKYRIUS

REKOMENDACIJŲ PATEIKIMAS AUDITUOJAMIEMS SUBJEKTAMS IR ĮGYVENDINIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

REKOMENDACIJŲ PATEIKIMAS AUDITUOJAMIEMS SUBJEKTAMS

8. Siekiant išspręsti audito metu nustatytas problemas, pašalinti trūkumus ar tobulinti audituojamo subjekto (audituojamų subjektų) veiklą, pasiekti pokyčius audituojamoje srityje, audito ataskaitoje ir Valstybės kontrolės raštuose iki audito ataskaitos pasirašymo yra teikiamos rekomendacijos.

9. Atsižvelgiant į rekomendacijų įgyvendinimu siekiamų pokyčių svarbą audituojamai sričiai, rekomendacijos yra grupuojamos į didelės, vidutinės ir mažesnės svarbos.

10. Rekomendacijos svarba nustatoma įvertinus siekiamo pokyčio mastą valstybės politikos tikslų ir rodiklių nustatymui ir įgyvendinimui, viešajam valdymui, visuomenei, audituojamojo subjekto veiklos gerinimui ir pan.

11. Audito rekomendacijoms įgyvendinti ir pokyčiams pasiekti audituojamoje srityje yra parengiamas ir su audituojamu subjektu suderinamas rekomendacijų įgyvendinimo planas.

12. Rekomendacijų įgyvendinimo plane nurodoma ši informacija: rekomendacijos ir jomis siekiami pokyčiai ir jų įgyvendinimo terminai; pokyčių vertinimo rodikliai ir jų reikšmės (pradinė ir siektina reikšmė); audituojamo subjekto pasiūlytos priemonės rekomendacijoms įgyvendinti ir jų įgyvendinimo terminai; rekomendacijoms priskirta svarba; audituojamo subjekto paskirtas asmuo, atsakingas už Valstybės kontrolės informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą ir kita rekomendacijų įgyvendinimui aktuali informacija.

13. Rekomendacijų įgyvendinimu siekiamas pokytis ir jo rodikliai kartu su rekomendacijų priemonėmis turi parodyti, kas ir kokiu tikslu bus daroma, kokio pokyčio siekiama, kada ir kaip bus vertinama, ar pokytis įvyko.

14. Valstybės kontrolė teikdama audito ataskaitą audituojamam subjektui, kartu informuoja ir apie jos priskirtą rekomendacijų įgyvendinimo stebėtoją (stebėtojus).

ANTRASIS SKIRSNIS

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS

15. Audituotas subjektas rekomendacijų įgyvendinimo plane nustatytais terminais informuoja Valstybės kontrolę, kaip yra įgyvendinamos rekomendacijos ir jų priemonės.

16. Jeigu audituotas subjektas rekomendacijų įgyvendinimo metu ėmėsi ir kitų veiksmų rekomendacijoms įgyvendinti ir įgyvendino priemones, kurios nebuvo suplanuotos rekomendacijų įgyvendinimo plane, ši informacija taip pat gali būti pateikiama Valstybės kontrolei įvertinti.

17. Rekomendacijų įgyvendinimo metu, šio aprašo 18 ir 19 punktuose nustatytais atvejais, audituoto subjekto prašymu gali būti keičiama rekomendacijų įgyvendinimo plane nurodyta rekomendacijos priemonė ar atsisakoma ją įgyvendinti arba keičiamas pokyčių vertinimo rodiklis.

18. Rekomendacijos priemonė gali būti keičiama, tikslinama arba atsisakoma ją įgyvendinti, kai dėl pasikeitusių reikšmingų aplinkybių įgyvendinimas tapo neaktualus ir toliau įgyvendinti ją nėra tikslinga.

19. Pokyčių vertinimo rodiklis gali būti keičiamas kitu rodikliu, kai vėliau viešai skelbiamas valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų ar kitų organizacijų rodiklis yra panaikinamas, tikslinamas arba nustatomas naujas rodiklis.

20. Kai yra prašoma pakeisti rekomendacijos priemonę, audituotas subjektas turi nurodyti naujos rekomendacijos priemonės įgyvendinimo terminą, kuris negali būti ilgesnis už paskutinės rekomendacijos priemonės įgyvendinimo terminą.

21. Audituoto subjekto pateiktas prašymas Valstybės kontrolei yra nagrinėjamas Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

22. Aktuali informacija apie pakeistas rekomendacijų priemones ar pokyčių vertinimo rodiklius paskelbiama Valstybės kontrolės atviruose duomenyse, o audito ataskaita (rekomendacijų įgyvendinimo planas) nėra keičiama.

IV SKYRIUS

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS VYKDYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENĄVYKDANTYS ASMENYS

23. Rekomendacijų įgyvendinimo stebėtojas, atliekantis rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną:

23.1. įveda į ARAP informaciją apie audituotam subjektui pateiktas rekomendacijas ir su jomis susijusius duomenis ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos metu surinktą informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą;

23.2. stebi, ar audituotas subjektas laiku teikia informaciją apie rekomendacijų įgyvendinimą ir prireikus kreipiasi į audituotą subjektą ar jo įgaliotus asmenis dėl informacijos pateikimo;

23.3. priima sprendimą, ar rekomendacijos ir rekomendacijų priemonės yra įgyvendintos, kai audituotas subjektas pateikia Valstybės kontrolei informaciją apie jų įgyvendinimo rezultatus;

23.4. teikia informaciją audituotam subjektui ar jo įgaliotiems asmenims apie rekomendacijų įgyvendinimo būklę ar kitais klausimais dėl vykdomos rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos;

23.5. bendrauja ir bendradarbiauja su audituoto subjekto įgaliotais asmenimis rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos metu;

23.6. vykdo kitas funkcijas, reikalingas atlikti rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną.

ANTRASIS SKIRSNIS

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ETAPAI

24. Rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena apima šiuos etapus:

24.1. rekomendacijų įvedimą į ARAP;

24.2. rekomendacijų priemonių įgyvendinimo stebėseną ir įvertinimą;

24.3. rekomendacijomis siekiamų pokyčių stebėseną;

24.4. rekomendacijų įgyvendinimo (įvykusių pokyčių) įvertinimą.

25. Rekomendacijų įgyvendinimui įvertinti Valstybės kontrolė gali atlikti rekomendacijų įgyvendinimo auditus. Šie auditai suplanuojami ir įtraukiami į metinį Valstybės kontrolės veiklos planą valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka.

26. Mažesnės svarbos rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenai mutatis mutandis yra taikomi šio aprašo punktai, išskyrus aprašo III skyriaus 12–13, 19 punktus ir IV skyriaus 24.3–24.4, 33–46 punktus.

Rekomendacijų įvedimas į ARAP

27. Visos rekomendacijos ir kita su rekomendacijų įgyvendinimu susijusi informacija yra įvedama ir kaupiama ARAP, vadovaujantis valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka.

28. Rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos metu ARAP kaupiama informacija apie rekomendacijų įgyvendinimo rezultatus yra perduodama į Valstybės kontrolės skelbiamus atvirus duomenis.

Rekomendacijų priemonių įgyvendinimo stebėsena ir įvertinimas

29. Rekomendacijų priemonių įgyvendinimo stebėsenos metu stebima, ar audituotas subjektas įgyvendino rekomendacijos priemones laiku ir taip, kaip buvo suplanuota rekomendacijų įgyvendinimo plane.

30. Audituotam subjektui pateikus Valstybės kontrolei informaciją apie rekomendacijos priemonės (priemonių) įgyvendinimą, rekomendacijų įgyvendinimo stebėtojas per 10 darbo dienų įvertina informaciją ir priima sprendimą priemonę laikyti: įgyvendinta, iš dalies įgyvendinta arba neįgyvendinta. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą sprendimas negali būti priimtas, audito departamento direktorius turi teisę pratęsti šį terminą, bet ne ilgiau kaip iki vieno mėnesio.

31. Apie priimtą sprendimą dėl rekomendacijos priemonės įgyvendinimo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos yra informuojamas audituotas subjektas (jo įgalioti asmenys) Valstybės kontrolės raštu arba elektroninėmis priemonėmis.

32. Rekomendacijos priemonės įgyvendinimo stebėsena baigiama:

32.1. audituotam subjektui ją įgyvendinus;

32.2. kai rekomendacijos priemonė tapo neaktuali ir (ar) ją pakeitus kita priemone.

Siekiamų pokyčių stebėsena

33. Paprastai pokyčių stebėsena yra vykdoma iki rekomendacijų įgyvendinimo plane nustatyto termino rekomendacijai įgyvendinti (pokyčiui pasiekti) pabaigos.

34. Išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į rekomendacijos įgyvendinimu siekiamo pokyčio svarbą, valstybės kontrolieriaus pavaduotojas gali nuspręsti tęsti pokyčio stebėseną, kai, pasibaigus rekomendacijos įgyvendinimo terminui, pokytis nėra pasiektas ir rekomendacija nėra įgyvendinta. Tokiais atvejais rekomendacijos įgyvendinimo terminas nėra pratęsiamas, o pokyčio stebėsena toliau yra vykdoma valstybės kontrolieriaus pavaduotojo nustatytu terminu.

35. Kai įmanoma pokyčių vertinimui pasirinkti rodikliai stebimi visą rekomendacijos įgyvendinimo stebėsenos laikotarpį (t. y. nuo rekomendacijos pateikimo audito ataskaitoje iki jos įgyvendinimo pabaigos). Tai sudaro galimybes įvertinti pokyčio vertinimui pasirinkto rodiklio tvarumą.

36. Pokyčių stebėsenos metu yra renkama ir analizuojama informacija, kaip keitėsi rekomendacijų įgyvendinimo plane nurodyti pokyčių vertinimo rodikliai.

37. Informacija apie faktines rodiklių reikšmes yra surenkama, analizuojant audituoto subjekto pateiktus duomenis arba valstybės ir savivaldybių įstaigų, organizacijų ir kitų juridinių asmenų kaupiamus ir viešai skelbiamus duomenis. Reikalingus duomenis pokyčiams stebėti iš audituoto subjekto gali rinkti rekomendacijų įgyvendinimo stebėtojas ir kiti įgalioti Valstybės kontrolės pareigūnai.

38. Pokyčių stebėsenos metu surinkta informacija ir audituoto subjekto pateikti duomenys apie pokyčių vertinimo rodiklių kitimo dinamiką (pavyzdžiui, ketvirčio, pusmečio, metų ar kito laikotarpio) yra skelbiama Valstybės kontrolės atviruose duomenyse.

39. Pokyčių stebėsena gali būti neatliekama, valstybės kontrolieriaus pavaduotojo sprendimu, tais atvejais, kai:

39.1. nebuvo įgyvendintos rekomendacijos priemonės arba jų įgyvendinta labai maža dalis ir dėl to yra pagrindo vertinti, kad nebuvo sudarytos sąlygos pokyčiui įvykti;

39.2. pasikeitus aplinkybėms pokyčio siekimas tapo neaktualus;

39.3. dėl objektyvių priežasčių pokyčiui pasiekti reikia daug laiko ir (ar) pokyčio įvertinimas pareikalaus neproporcingai didelių išteklių.

40. Audituotas subjektas apie tęsiamą pokyčių stebėseną arba jos neatlikimą yra informuojamas Valstybės kontrolės raštu arba elektroninėmis priemonėmis.

Rekomendacijų įgyvendinimo (įvykusių pokyčių) įvertinimas

41. Suėjus nustatytam terminui rekomendacijai įgyvendinti arba pabaigus pokyčių stebėseną pagal aprašo 34 punktą, arba nusprendus neatlikti pokyčių stebėsenos pagal aprašo 39.1 ir 39.2 punktus, rekomendacijų įgyvendinimo stebėtojas ne vėliau kaip per vieną mėnesį įvertina stebėsenos metu surinktą informaciją ir priima sprendimą rekomendaciją laikyti: įgyvendinta, iš dalies įgyvendinta arba neįgyvendinta.

42. Vadovaujantis aprašo 7.3 punktu, rekomendacija yra įgyvendinama tada, kai, audituotam subjektui įgyvendinus rekomendacijos priemones, yra pašalinamos audito metu nustatytos problemos ir pasiekiamas rekomendacijų įgyvendinimo plane suplanuotas pokytis audituotoje srityje.

43. Įvykę pokyčiai vertinami palyginant pokyčių vertinimui pasirinktų rodiklių reikšmes, nustatytas audito metu ir po audito (pokyčio vertinimo metu). Tam būtinos bent dvi pokyčių vertinimui pasirinktų rodiklių reikšmės (pradinė reikšmė ir siekiama reikšmė). Pokyčių vertinimui taikomi tokie rodikliai, kurių reikšmes galima apskaičiuoti bent du kartus.

44. Jeigu yra nusprendžiama neatlikti rekomendacijos įgyvendinimu siekiamo pokyčio stebėsenos, vadovaujantis aprašo 39.3 punktu, tai rekomendacijos įgyvendinimui įvertinti gali būti atliekami Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimo auditai aprašo 25 punkte nustatyta tvarka. Tokiais atvejais sprendimas dėl rekomendacijos įgyvendinimo yra priimamas ne vėliau kaip vieną mėnesį nuo rekomendacijų įgyvendinimo audito ataskaitos pasirašymo dienos.

45. Atsižvelgiant į rekomendacijos įgyvendinimu siekiamo pokyčio svarbą, kai dėl objektyvių priežasčių pasiektam pokyčiui įvertinti yra reikalingos ekspertinės žinios (nepriklausomo eksperto nuomonė), valstybės kontrolieriaus pavaduotojo sprendimu gali būti pratęsiamas terminas sprendimui dėl rekomendacijos įgyvendinimo priimti, iki kol bus atliktas ekspertinis pasiekto pokyčio įvertinimas.

46. Apie priimtą sprendimą dėl rekomendacijos įgyvendinimo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos yra informuojamas audituotas subjektas (jo įgalioti asmenys) Valstybės kontrolės raštu arba elektroninėmis priemonėmis.

47. Rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena baigiama valstybės kontrolieriaus pavaduotojui patvirtinus audito rekomendacijų įgyvendinimo ir audito poveikio vertinimo ataskaitą.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48. Valstybės kontrolė du kartus per metus – iki einamųjų metų pavasario ir rudens sesijų pradžios – teikia Seimui rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitas. Siekiant informuoti visuomenę apie rekomendacijų įgyvendinimą, ataskaitos yra skelbiamos ir Valstybės kontrolės interneto svetainėje www.vkontrole.lt.

____________________

 

 

Valstybinio audito rekomendacijų pateikimo

ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo

priedas

REKOMENDACIJŲ PATEIKIMO IR ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS PROCESO SCHEMA

 

____________________

 

Už informaciją atsakingas Teisės skyrius
Informacija atnaujinta 2021-02-11

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.