Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
Valstybės kontrolės išvados dėl Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, valstybės skolos ataskaitų ir valstybės biudžeto vykdymo vertinimo pristatymas LR Seime

 
Gerbiamasis posėdžio pirmininke,
Gerbiamieji Seimo nariai,
 
 
Vykdydama Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Valstybės kontrolės ir kitų įstatymų nuostatas, teikiu Seimui Išvadą dėl 2011 m. valstybės finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, valstybės skolos ataskaitų ir valstybės biudžeto vykdymo vertinimo.
 
2011 m. buvo suplanuoti ir atlikti 21-os valstybės institucijos, Valstybės iždo, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės mokesčių fondų bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Privatizavimo ir Rezervinio (stabilizavimo) fondų bei 19-os savivaldybių finansiniai (teisėtumo) auditai. Taip pat buvo atliktas ribotos apimties finansinis teisėtumo auditas – „Mokinio krepšelio lėšų planavimo ir naudojimo vertinimas“. Buvo audituota per 23 mlrd. Lt, arba beveik 92 proc. visų panaudotų valstybės biudžeto asignavimų, t.y. 10 proc. daugiau nei  2010 metais.
 
Apibendrindama 2011 m. finansinių (teisėtumo) auditų rezultatus, privalau pažymėti, kad nustatėme nemažai klaidų. Audituoti subjektai 471,8 mln. Lt valstybės biudžeto lėšų panaudojo pažeisdami teisės aktus. Dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių pareiškėme 7 besąlygines, 14 sąlyginių ir vieną neigiamą nuomonę. Esant klaidų gausai, o neretai ir nepateikus auditoriams reikiamų finansinių dokumentų, pagrindžiančių nurodomus duomenis, keturiais atvejais atsisakėme pareikšti nuomonę.
 
Audituotų įstaigų biudžeto vykdymo ataskaitose, kurių duomenimis remiantis sudaromas valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, nustatytų ir audito metu neištaisytų klaidų suma sudarė 791,7 mln. Lt. Dėl lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams, pareiškėme 3 besąlygines, 20 sąlyginių ir vieną neigiamą nuomonę.
 
Viešojo sektoriaus subjektai dar tik antrus metus buhalterinę apskaitą tvarko vadovaudamiesi naujaisiais apskaitos standartais, o konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius rengia naudodamiesi centralizuota Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema. Tai nauja ir didelė savo apimtimi darbo sritis, todėl neišvengiama klaidų. Konsolidavimo procesą dar būtina tobulinti, tačiau jį įvaldžius, ateityje turėsime išsamų finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą kaupimo principu.
 
Atlikę valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio teisingumo vertinimą nustatėme, kad Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parengtos pagal teisės aktų reikalavimus. Tačiau atkreipėme dėmesį, kad nėra nustatytų patvirtintų ataskaitų sudarymo reikalavimų, todėl ataskaitų rengėjai ir vartotojai gali skirtingai suvokti jose privalomos pateikti informacijos kiekį ir turinį.
 
Valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje nurodyti ne visi valstybės biudžeto lėšų likučiai, informacija apie valstybės biudžeto lėšų įplaukas ir išmokėjimus nerodo tikrųjų valstybės biudžeto pinigų srautų. Aiškinamajame rašte pateikti netikslūs duomenys apie mokesčių nepriemokas ir permokas valstybės biudžetui bei jų pokyčius. 2011 metų ataskaitose nurodyti nepanaudotų įmokų likučiai, kurie keliami ir gali būti naudojami 2012 metais, yra netikslūs, kadangi ne visais atvejais jie apskaičiuoti laikantis Biudžeto sandaros įstatymo. Aiškinamojo rašto detalizuotoje informacijoje apie asignavimų valdytojų patikslintus asignavimų planus ir 2011 m. įmokas į valstybės biudžetą, skirtas programoms finansuoti, yra netikslumų.
 
Ataskaitų rinkinyje pateikta netiksli informacija apie savivaldybių panaudotas valstybės biudžeto dotacijas mokinio krepšeliui finansuoti. Valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitos Išlaidų dalyje planiniai duomenys pateikti nesilaikant taisyklių.
 
Valstybės vardu suteiktų garantijų ataskaitoje atskleista ne visa informacija apie suteiktas valstybės garantijas.
 
Vertindami valstybės biudžeto vykdymo teisėtumą nustatėme atvejų, kai asignavimų valdytojai nesilaikė nustatyto lėšų, skiriamų programoms finansuoti, naudojimo eiliškumo ir išlaidas dengė pirmiausia ne biudžetinių įstaigų pajamų įmokomis, o valstybės biudžeto asignavimais; programų sąmatas tikslino didesnėmis viršplaninių pajamų sumomis, nei faktiškai jų buvo įmokėję į valstybės biudžetą; nepanaudotų įmokų likučius, kuriuos numatoma perkelti ir naudoti 2012 metais, apskaičiavo nesivadovaudami Biudžeto sandaros įstatymu.
 
Nustatėme atvejų, kai valstybės rezervo tvarkytojai neteisingai naudojo ir apskaitė lėšas, gautas pardavus valstybės rezervo materialinius išteklius, dėl to valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje nurodytos 10,1 mln. Lt mažesnės valstybės biudžeto pajamos ir 10,2 mln. Lt mažesnės valstybės biudžeto išlaidos.
 
Ataskaitoje pažymėjome, kad valstybės biudžeto dotacijų dydžiai savivaldybėms tvirtinami atitinkamų metų biudžete, todėl atsiradus didesniam negu patvirtintas specialiųjų tikslinių dotacijų poreikiui ir Vyriausybei nusprendus papildomai skirti lėšų savivaldybėms, taip pat turėjo būti keičiamas 2011 metų valstybės biudžetas, tačiau tai nebuvo padaryta.
 
Atsižvelgdami į audito metu nustatytas problemas pateikėme pasiūlymus Vyriausybei ir Finansų ministerijai. Vyriausybei pasiūlėme inicijuoti teisės aktų pakeitimus, numatančius, kad už Teisingumo ministerijai pavaldžios Centrinės hipotekos įstaigos ir jos filialų teikiamas paslaugas būtų imama valstybės rinkliava, o atleidimą nuo bendrosios dotacijos kompensacijos mokėjimo pasiūlėme reglamentuoti atskirai nuo savivaldybių negautų pajamų kompensavimo.
 
2011 metų Rodiklių įstatyme pirmą kartą buvo reglamentuotas valstybės biudžeto deficito valdymas. Buvo numatytos sąlygos, kurioms esant turėjo būti rengiamas šio įstatymo pakeitimo projektas. Siekiant laiku reaguoti į besikeičiančią ekonominę padėtį, valstybės biudžeto vykdymo stebėsenos procesas turi būti operatyvus ir remtis kuo tikslesniais duomenimis. Valstybės kontrolė vertino šį procesą ir rekomendavo Finansų ministerijai jį tobulinti.
 
Mes nuolat stebime ir vertiname, kaip įgyvendinami mūsų pateikti pasiūlymai. Džiugu pastebėti, kad daugelį jų Vyriausybė ir Finansų ministerija įgyvendino arba ėmėsi priemonių jiems įgyvendinti. Noriu pažymėti Finansų ministerijos padarytą pažangą tobulinant valstybės piniginių išteklių valdymą, siekiant kurti ir vykdyti efektyvią valstybės skolos valdymo politiką, skatinti ir plėtoti vidaus rinką, pritraukti investuotojus ir mažinti aukcionų atšaukimo riziką. 2011 metais ir šių metų pradžioje priimta daug naujų ir pakeista jau galiojusių teisė aktų, todėl toliau stebime jų įgyvendinimo eigą.
 
Įvertinę mano paminėtus trūkumus, dėl Seimui pateiktų 2011 metų valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų, įskaitant ir valstybės skolos ataskaitas, pareiškėme sąlygines nuomones. Išskyrus poveikį, kurį turi išvadoje nurodyti dalykai, 2011 m. valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas pagal teisės aktų reikalavimus, o valstybės biudžetas vykdytas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės biudžeto lėšų naudojimą.
 
Baigdama noriu padėkoti Finansų ministerijai už konstruktyvų bendradarbiavimą ir teiktą informaciją.
 
Seimo nariams dėkoju už dėmesį.
 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.