Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
Valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės kalba Seime, pristatant Valstybės kontrolės 2012 metų ataskaitą

Gerbiamasis posėdžio pirmininke,
Gerbiamieji Seimo nariai,

Vykdydama Seimo Statutą ir vadovaudamasi Valstybės kontrolės įstatymu, pristatau Jums Valstybės kontrolės 2012 metų veiklos ataskaitą.

Konstitucinė Valstybės kontrolės pareiga – prižiūrėti, ar teisėtai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas. Ši nuostata įgyvendinama atliekant nepriklausomą valstybinį auditą.

Aukščiausios valstybinio audito institucijos nepriklausomumas yra vienas iš kertinių jos veiklos principų. 2011 m. priimtoje Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijoje pabrėžiama, kad „aukščiausiosios audito institucijos gali objektyviai ir veiksmingai vykdyti savo uždavinius tik tuomet, kai jos yra nepriklausomos nuo audituojamojo subjekto ir apsaugotos nuo išorės poveikio“.
 
Per praėjusius metus Valstybės kontrolė atliko visus teisės aktuose ir institucijos planuose numatytus darbus. Seimui pateikėme tris valstybinio audito išvadas, vykdėme 143 valstybinius auditus (baigėme – 83). Taip pat atlikome 11 Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditų. Audito procedūros buvo atliekamos 432 subjektuose. Auditų metu buvo nustatyta per 1100 teisės aktų pažeidimų, pateikta per 1300 rekomendacijų, 92 proc. rekomendacijų, kurių įgyvendinimo terminas baigėsi 2012 m. buvo įgyvendinta. Auditavome valstybės biudžeto vykdymą – 92 proc. visų valstybės biudžeto išlaidų, Valstybinio socialinio draudimo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondų biudžetų vykdymą, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Muitinės mokesčių fondų administruojamas pajamas. 2012 metais intensyviai pradėjome ruoštis ir šiuo metu atliekame nacionalinio ataskaitų rinkinio vertinimą, dėl kurio išvadą Seimui pirmą kartą pateiksime šiemet spalio 1 d.
Trumpai apžvelgsiu finansinius (tesėtumo) auditus.

Finansinio audito procedūros buvo atliekamos 325 subjektuose. Tai yra 90-šimčia subjektų daugiau nei praėjusiais metais. Dėl audito metu nepašalintų reikšmingų teisės aktų pažeidimų buvo priimta 17 sprendimų, įpareigojančių asignavimų valdytojus juos pašalinti ir patraukti atsakomybėn kaltus asmenis. 2012 metais pirmą kartą auditoriaus nuomones pareiškėme ne tik dėl biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, bet ir dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių bei valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio.

Kaip teigiamus finansinio (teisėtumo) audito rezultatus, skatinant finansų valdymo pažangą, galėčiau pažymėti tai, kad iki 2012 metų pabaigos audituoti subjektai jau buvo įgyvendinę nemažą dalį Valstybės kontrolės jiems pateiktų rekomendacijų. Šiandien įgyvendinta ar iš dalies įgyvendinta 86 proc. finansinių auditų rekomendacijų, į valstybės biudžetą grąžinta 7,7 mln. Lt. Tai dar ne galutiniai duomenys. Mes ir toliau stebime rekomendacijų įgyvendinimą. Auditoriai, siekdami tikro ir teisingo valstybės turto būklės atskleidimo, didelį dėmesį skyrė valstybės turto valdymui ir apskaitai. Pagal jų pateiktas pastabas Valstybės institucijos papildomai apskaitė valstybės turto už 101,4 mln. Lt, tobulino turto įsigijimo, naudojimo, nuomos procesus. Atsižvelgiant į nustatytas sistemines problemas pajamų srityje, buvo priimti atitinkamų teisės aktų pakeitimai, o asignavimų valdytojai pradėjo atsakingiau valdyti lėšas.
 
Auditoriai nemažai prisidėjo prie viešojo sektoriaus apskaitos standartų tobulinimo ir jų įgyvendinimo praktikoje.

Norėčiau pažymėti ir Valstybės kontrolės indėlį valstybės biudžeto formavimo procese. Teikdami išvadą dėl 2013 metų valstybės biudžeto projekto, pagrindinį dėmesį skyrėme fiskalinės drausmės principų laikymuisi, pajamų prognozių bei asignavimų poreikio pagrįstumui. Šis Valstybės kontrolės, kaip nepriklausomos institucijos, vaidmuo biudžeto politikos formavimo ir vykdymo procese yra svarbus naujų Europos Sąjungos taisyklių ir rekomendacijų fiskalinės drausmės stiprinimo kontekste.

Kalbėdama apie finansinius (teisėtumo) auditus taip pat norėčiau pateikti informaciją apie 2010 m. Seimo nutarimo vykdymą. Seimas priimtu nutarimu, pasiūlė Valstybės kontrolei operatyviai reaguojant į atvejus, kai galbūt neteisėtai ir neefektyviai valdomas ir naudojamas valstybės turtas, atlikti riboto masto valstybinius auditus. Informaciją apie riboto masto auditus atliktus 2011 m. pateikėme praėjusių metų veiklos ataskaitoje. Informaciją už 2012 m. pateikėme Seimo Audito komitetui, todėl trumpai ją pristatysiu ir dabar.

Pernai riboto masto auditus atlikome vertindami rizikas dėl valstybės biudžeto lėšų panaudojimo vykdant sutartį su kompanija IBM. Matydami, kad finansinių auditų metu nustatoma nemažai klaidų naudojant mokinio krepšeliui skirtas lėšas, atlikome riboto masto auditą, kuriuo vertinome mokinio krepšelio lėšų planavimą ir naudojimą. Be to, 2012 m. pabaigoje koregavome audito programą ir įtraukėme papildomą – Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklos auditą.

Pagal gautus prašymus įvairius finansinius aspektus auditų metu vertinome vienuolikoje savivaldybių, nacionalinėje M.K.Čiurlionio mokykloje, Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblyje, Klaipėdos miesto Eduardo Balsio menų mokykloje, Vilniaus edukologijos universitete, Vilniaus universiteto Botanikos sode. Pagal informaciją pateiktą žiniasklaidoje ribotos apimties auditus ar papildomas audito procedūras atlikome jau vykdomuose audituose Krašto apsaugos ministerijoje dėl vykdytų karinės įrangos pirkimų ir tarnybinių butų naudojimo teisėtumo; Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje dėl lėšų, skirtų vietos bendruomenių savivaldos programai naudojimo teisėtumo; Žemės ūkio ministerijoje dėl lėšų, skirtų veislininkystės paramai ir gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimui naudojimo teisėtumo; Kalėjimų departamente dėl sutarčių apykojų naudojimo sudarymo teisėtumo.

Iš viso 2012 metais 26 atvejais operatyviai reagavome į skundus ar viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją. Todėl manome, kad šiandien Seimo nariams pateiktame nutarimo projekte dėl Valstybės kontrolės 2012 metų veiklos ataskaitos įrašytas vertinimas, kad Valstybės kontrolė iš esmės nevykdė 2010 m. Seimo nutarimo 2 punkto nuostatų yra neproporcingas vertinant mūsų institucijos veiklą šioje srityje. Todėl priimant nutarimą, Seimo narius kviesčiau atsižvelgti į mano pateiktą informaciją.

Toliau norėčiau apžvelgti veiklos auditus, kuriuos atlikome pagal patvirtintą programą.

Įvertinę Seimo komitetų, viešojo sektoriaus institucijų, nevyriausybinių ir kitų organizacijų pateiktą informaciją, 2012 metais prioritetine veiklos auditų sritimi pasirinkome viešojo sektoriaus paslaugas teikiamas piliečiams. Tokie auditai sudarė daugiau nei pusę 2012 metais Valstybės kontrolės atliktų veiklos auditų.

Sveikatos apsaugos srityje daug dėmesio skyrėme problemoms, susijusioms su ligoninių aprūpinimu vaistais.
 
Socialinės apsaugos ir darbo srityje nagrinėjome didelį susirūpinimą visuomenėje keliančius neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo klausimus. Atlikę vaikų teisių apsaugos auditą nustatėme, kad netinkamai organizuotas vaiko teisinis atstovavimas ir vaiko teisių apsauga teisiniuose procesuose, o darbas su socialinės rizikos šeimomis ir jose augančiais vaikais nepakankamai rezultatyvus.
 
Auditas Vidaus reikalų sistemoje atskleidė, kad Bendrojo pagalbos centro infrastruktūros kūrimas užsitęsė dėl planavimo trūkumo ir tarpinstitucinių veiksmų koordinavimo stokos. Auditas taip pat išryškino būtinybę tobulinti ikiteisminio tyrimo procesą. Nepakankamai operatyviai atliekami ikiteisminiai tyrimai ir atskleidžiamos nusikalstamos veikos, nepakanka žmogiškųjų išteklių ikiteisminiam tyrimui atlikti.

Be to, per ankstesniais metais vykdytą viešųjų pirkimų sistemos apžvalgą nustatytos problemos paskatino ir toliau tęsti viešųjų pirkimų srities vertinimą, todėl valstybiniai auditoriai atlikdami auditus daug dėmesio skyrė viešiesiems pirkimams. Veiklos auditoriai atkreipė dėmesį, kad dabartinė viešųjų pirkimų sistema yra daugiau orientuota į procesą, bet ne į rezultatą. Viešųjų pirkimų įstatymas perkančiųjų organizacijų darbuotojams, vykdantiems viešuosius pirkimus, yra sudėtingas ir sunkiai suprantamas, o nuolatiniai jo pakeitimai neleidžia nusistovėti nuosekliai viešųjų pirkimų praktikai.

Praėjusiais metais Valstybės kontrolės auditoriai kartu su Danijos, Norvegijos, Suomijos, Latvijos ir Lenkijos auditoriais dalyvavo tarptautiniame aplinkos apsaugos audite, kurio metu buvo vertinama, ar efektyviai veikia šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų paskirstymo, naudojimo, prekybos ir registro sistemos.

2012 metais veiklos auditų metu audituotiems subjektams pateikėme 162 rekomendacijas. Kaip ir 2011 m., taip ir 2012 metais daugiausiai rekomendacijų - 59 proc. - susijusios su veiklos efektyvumu.
 
Norėčiau priminti ir apie valstybinių auditų rezultatus vertinant Europos Sąjungos lėšų panaudojimą.

Praėjusiais metais atlikome Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos efektyvumo auditą bei įvertinome 2011 m. Europos Komisijai deklaruotas 4,64 mlrd. Lt išlaidas. Audito metu statistinės atrankos metodu buvo atrinkti 87 mokėjimo prašymai iš 85 projektų. Daugiau nei trečdalyje jų buvo nustatyta finansinių klaidų – ES ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų neatitinkančios išlaidos sudarė 4,6 mln. Lt. Tačiau labiausiai tikėtina klaida deklaruotose išlaidose sudarė 1,17 proc. nuo visų 2011 metais Europos Komisijai deklaruotų išlaidų ir neviršijo ES teisės aktuose nustatyto toleruotino 2 proc. reikšmingumo lygio.

Taip pat Seimo nariams noriu pateikti informaciją apie Valstybės kontrolės institucinę veiklą. Siekdami tapti pavyzdžiu kitoms viešojo sektoriaus institucijoms, nuolatos ieškome veiklos efektyvumo didinimo būdų, vykdome veiklos tobulinimo priemones. Praėjusiais metais ypač daug dėmesio skyrėme perėjimui prie Tarptautinių audito standartų taikymo valstybiniame audite. Šiandien tarptautinius audito standartus taikome visuose šiuo metu atliekamuose finansiniuose (teisėtumo) audituose.

Siekdami geriau įvertinti ir tobulinti valstybinių auditų kokybę, jau antrus metus atliekame audituotų subjektų apklausą apie atliktų auditų naudą ir kokybę, valstybinio audito procesą, auditorių bendradarbiavimą. Auditorių atlikto darbo kokybę ir bendradarbiavimą apklausos dalyviai galėjo įvertinti nuo 1 iki 4 balų. Atlikto darbo kokybė įvertinta 3,4 balo, o bendradarbiavimas, kaip ir pernai, įvertintas 3,5 balo.

Neatsiejama institucijos tobulėjimo dalimi lieka valstybinių auditorių profesinis tobulėjimas. 2012 metais organizavome 210 mokymo reginių, kuriuose dalyvavo beveik visi darbuotojai.
 
Siekdami didinti valstybinio audito poveikį, žiniomis ir patirtimi dalinamės su kitomis viešojo sektoriaus institucijomis. Tęsėme bendradarbiavimą su savivaldybių kontrolės ir audito tarnybomis. Praėjusiais metais bendradarbiavimo susitarimai pasirašyti su 36-iomis tarnybomis. 2012 m. savivaldybių audito strategija buvo pristatyta savivaldybių vadovams ir  savivaldybių kontrolieriams.
 
Nuolat bendradarbiaujame su Generaline prokuratūra, STT, FNTT ir VPT, kitomis viešojo administravimo priežiūrą ir kontrolę vykdančiomis institucijomis. Įgyvendinant bendradarbiavimo susitarimus, praėjusiais metais su teisėsaugos ir kitomis institucijomis organizuota 14 susitikimų ir konsultacijų, joms perduoti 18-os valstybinių auditų dokumentai.

2012 metai buvo svarbūs tarptautiniam bendradarbiavimui. Europos Sąjungos aukščiausiųjų audito institucijų vadovų Ryšių palaikymo komiteto susitikime Portugalijoje Lietuvai oficialiai buvo perduotas pirmininkavimas komitetui 2013 metais. Pirmininkaudami atstovaujame Ryšių palaikymo komitetui principiniais ir praktiniais klausimais, rengiame komiteto metinio susitikimo programą, ir esame atsakingi už jo organizavimą Vilniuje š.m. spalio mėn. Parodytas pasitikėjimas pirmininkauti – didelė garbė ir įpareigojimas. Tai dar kartą įrodo, jog tarptautinė auditorių bendruomenė aukštai vertina mūsų institucijos veiklą ir kompetenciją.

Praėjusiais metais Vilniuje vyko 21-asis kasmetinis Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansų kontrolės institucijų atstovų susitikimas. Renginyje dalyvavo daugiau nei 150 svečių iš visų ES valstybių narių ir Kroatijos, Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atstovai.

2012 metais suaktyvėjo regioninis ir dvišalis bendradarbiavimas su užsienio šalių aukščiausiosiomis audito institucijomis. Pernai Valstybės kontrolėje lankėsi Lenkijos aukščiausiosios audito institucijos prezidento Jacek Jezierski vadovaujama delegacija. Sėkmingai dalyvavome Šiaurės ir Baltijos šalių mobilumo programoje, metiniame Baltijos ir Šiaurės šalių bei Lenkijos AAI atstovų susitikime. Kartu su Danijos, Norvegijos, Lenkijos, Ukrainos, Bulgarijos ir Kroatijos aukščiausiomis audito institucijomis pasirašėme susitarimą dėl tarptautinio nacionalinių parkų audito, kurį koordinuoti pirmą kartą buvo patikėta Lietuvai.

Džiaugiuosi galimybe mūsų institucijos įgyta patirtimi pasidalyti su kolegomis iš kitų šalių. Pernai iš Valstybės kontrolės gerosios praktikos sėmėsi Gruzijos bei Kirgizijos audito institucijų atstovai. Toks auditorių tarptautinis bendradarbiavimas mus suartina, mokomės vieni iš kitų, keičiamės patirtimi, sužinome, kaip mūsų kolegos sprendžia įvairias problemines situacijas, kokias audito metodikas taiko.

Baigdama noriu pažymėti, kad kaip ir kiekvienais metais, 2012 metų Valstybės kontrolės finansinį auditą atliko Seimo paskirta nepriklausoma audito įmonė. Auditoriai institucijoje nenustatė jokių pažeidimų ar klaidų.

Dėkoju Seimo nariams už dėmesį.
 
 

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2013-06-12

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.