Į pradžią
Valstybinio audito programa 2014

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos valstybės

kontrolieriaus 2013 m. gruodžio 27 d.

įsakymu Nr. V-212

(2014 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-65 redakcija)

(2014 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-108 redakcija)

(2014 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-126 redakcija)

(2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-158 redakcija)

 

2014 METŲ VALSTYBINIO AUDITO PROGRAMA

Valstybinio audito programos sudėtis

Valstybinio audito programa (toliau – Programa) – tai veiklos planavimo dokumentas, kuriame pateikiami planuojami atlikti valstybiniai auditai, audituojamos institucijos, auditų laikas. Programa sudaroma taip, kad būtų:

  apimtos rizikingiausios viešojo sektoriaus veiklos sritys ir jose esamos problemos;

  gauta pakankamai informacijos pagrįsti Valstybės kontrolės nuomonę privalomose teikti išvadose ir audito ataskaitose;

  atlikti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir Europos Sąjungos reglamentuose numatytos apimties Europos Sąjungos finansuojamų projektų, programų ir metinių išlaidų ataskaitų auditai.

Atsižvelgiant į Valstybės kontrolės atliekamų auditų rūšis, Programą sudaro dvi dalys (veiklos auditai ir finansiniai (teisėtumo) auditai), kurios pagal auditų pradžią suskirstytos į 2013 m. baigiamuosius auditus ir 2014 m. auditus (1 pav.).

1 pav. Valstybinio audito programos sudėtis

 

1. Veiklos auditai

Kas yra veiklos auditas?

Veiklos auditas – tai viešojo ir vidaus administravimo veiklos, valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais vertinimas ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu.

Kaip pasirenkame audito objektą?

Nuolatos stebime viešojo sektoriaus veiklos sritis, jose vykstančius pasikeitimus, atliekame Seimo komitetų ir valstybės institucijų apklausas, kaupiame ir analizuojame turimą informaciją, vertiname šių sričių veiklos problemas ir, atsižvelgę į nustatytus atrankos kriterijus, pasirinktą prioritetinę viešojo sektoriaus sritį, pasirenkame veiklos audito objektus.

Daug dėmesio atliekant veiklos auditus 2014 m. bus skiriama prioritetinėms viešojo sektoriaus sritims: viešojo sektoriaus valdymo tobulinimui ir viešojo sektoriaus teikiamoms paslaugoms visuomenei (tęsiama 2013 m. sritis).

Koks auditų mastas?

Į programą įtraukti 40 veiklos audito objektai, iš jų:

  2013 m. baigiama 14 auditų;

  2014 m. pradedami 26 auditai.

 

Sutrumpinti veiklos audito objektų aprašymai pateikti priede.

2 pav. Programos dalies „Veiklos auditai“ sudėtis

 

Eil.Nr.

Audito objektas

Audito subjektas

Audito pradžia

Audito pabaiga

Audito departamentas

1. V E I K L O S  A U D I T A I

1.1. 2013 m. baigiamieji auditai

1.1.1. Subjektuose, kurie finansuojami iš valstybės, savivaldybių biudžetų, kitos tarptautinės finansinės paramos ir nuosavų lėšų, valstybės fondų

1.

Onkologinės sveikatos priežiūros organizavimas

Sveikatos apsaugos ministerija

2013 m.
I ketv.

2014 m.
I ketv.

1-asis

2.

Vaikų globos organizavimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Savivaldybės (atrankos būdu)

2013 m.
I ketv.

2014 m.
I ketv.

1-asis

3.

Maisto saugos užtikrinimas

Žemės ūkio ministerija

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

2013 m.
IV ketv.

2014 m.
III ketv.

1-asis

4.

Nacionalinių parkų veikla

Aplinkos ministerija

Nacionaliniai parkai (atrankos būdu)

2013 m.
III ketv.

2014 m.
II ketv.

2-asis

5.

Įmonių bankroto proceso valdymas ir kontrolė

Ūkio ministerija

Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

2-asis

6.

Viešojo intereso gynimo organizavimas

Generalinė prokuratūra

Ministerijos (atrankos būdu išankstinio tyrimo metu)

Valstybės įstaigos (atrankos būdu išankstinio tyrimo metu)

2013 m.
III ketv.

2014 m.
II ketv.

4-asis

7.

Statutinių pareigūnų sveikatos priežiūros organizavimas

Vidaus reikalų ministerija

Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras

Sveikatos priežiūros tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Trakų medicininės reabilitacijos centras

Sveikatos priežiūros tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

2013 m.
IV ketv.

2014 m.
III ketv.

4-asis

8.

Probacijos sistemos Lietuvoje koncepcijos įgyvendinimas

Teisingumo ministerija

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos

2013 m.
IV ketv.

2014 m.
III ketv.

4-asis

9.

Nekilnojamojo dvarų paveldo išsaugojimo užtikrinimas

Kultūros ministerija

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

2013 m.
III ketv.

2014 m.
I ketv.

5-asis

10.

Studijų paskolų sistema

Švietimo ir mokslo ministerija

Valstybinis studijų fondas

2013 m.
IV ketv.

2014 m.
II ketv.

(2014-04-07 Nr. V-65)

5-asis

11.

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ veikla

Finansų ministerija

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“

2013 m.
III ketv.

2014 m.
I ketv.

6-asis

12.

Valstybei priklausančio melioracijos turto naudojimas

Žemės ūkio ministerija

VĮ Valstybės žemės fondas

Savivaldybės (atrankos būdu)

2013 m.
IV ketv.

2014 m.
III ketv.

6-asis

1.1.2. Informacinių sistemų

1.

Teisingumo ministerijos informacinių išteklių valdymas (pagrindinių registrų valdymas)

Teisingumo ministerija

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

(2014-04-07 Nr. V-65)

Informacinių sistemų ir infrastruktūros

2.

Vieno langelio principo įgyvendinimas teikiant elektronines paslaugas

(2014-06-12 Nr. V-108)

Vidaus reikalų ministerija

2013 m.
IV ketv.

2014 m.
IV ketv.

Informacinių sistemų ir infrastruktūros

1.2. 2014 m. auditai

1.2.1. Subjektuose, kurie finansuojami iš valstybės, savivaldybių biudžetų, kitos tarptautinės finansinės paramos ir nuosavų lėšų, valstybės fondų

1.

Visuomenės sveikatos stiprinimo priemonių taikymas savivaldybėse

(2014-09-30 Nr. V-158)

Sveikatos apsaugos ministerija

Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos (atrankos būdu)

2014 m.
I ketv.

2014 m.
IV ketv.

1-asis

2.

Įvaikinimo organizavimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Savivaldybės (atrankos būdu)

2014 m.
I ketv.

2014 m.
III ketv.

1-asis

3.

Socialinės paslaugos vyresnio amžiaus žmonėms

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Savivaldybės (atrankos būdu)

2014 m.
III ketv.

2015 m.
II ketv.

1-asis

4.

Psichikos sveikatos organizavimas

Sveikatos apsaugos ministerija

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (atrankos būdu)

2014 m.
IV ketv.

2015 m.
IV ketv.

1-asis

5.

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūra

Žemės ūkio ministerija

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Pripažintos veislininkystės institucijos (atrankos būdu)

2014 m.
IV ketv.

2015 m.
III ketv.

1-asis

6.

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimas elektros energetikos sektoriuje

Energetikos ministerija

UAB „Baltpool“

AB „Litgrid“

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

2014 m.
I ketv.

Auditas sustabdytas nuo 2014 m. balandžio 8 d.

(2014-06-12 Nr. V-108)

2-asis

7.

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra

Energetikos ministerija

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

Savivaldybės (atrankos būdu)

2014 m.
I ketv.

2014 m.
IV ketv.

2-asis

8.

Įmonių restruktūrizavimo proceso valdymas

(2014-07-11 Nr. V-126)

Ūkio ministerija

Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos

(2014-07-11 Nr. V-126)

2014 m.
III ketv.

2015 m.
II ketv.

(2014-07-11 Nr. V-126)

2-asis

9.

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje organizavimas

Vidaus reikalų ministerija

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Specializuotos pagalbos centrai (atrankos būdu)

2014 m.
II ketv.

2015 m.
I ketv.

4-asis

10.

Prekybos žmonėmis prevencija ir kontrolė

Vidaus reikalų ministerija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2014 m.
II ketv.

(2014-06-12 Nr. V-108)

2015 m.
I ketv.

(2014-06-12 Nr. V-108)

4-asis

11.

Imigracijos procesų valdymas

Vidaus reikalų ministerija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2014 m.
IV ketv.

2015 m.
III ketv.

4-asis

12.

Profesinio orientavimo sistema

Švietimo ir mokslo ministerija

Savivaldybės (atrankos būdu)

2014 m.
I ketv.

2014 m.
IV ketv.

5-asis

13.

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas

Švietimo ir mokslo ministerija
Savivaldybės (atrankos būdu)

2014 m.
II ketv.

2015 m.
I ketv.

5-asis

14.

Vaiko minimalios priežiūros priemonės įgyvendinimas

Švietimo ir mokslo ministerija

Savivaldybės (atrankos būdu)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2014 m.
II ketv.

(2014-04-07 Nr. V-65)

2015 m.
I ketv.

(2014-04-07 Nr. V-65)

5-asis

15.

Nacionalinių parkų veiklos tarptautinio audito koordinavimas

Audite dalyvaujančių šalių

(Bulgarijos, Danijos, Kroatijos, Lenkijos, Lietuvos, Norvegijos, Ukrainos) nacionalinių parkų administracijos

2014 m.
I ketv.

2014 m.
IV ketv.

5-asis

16.

Finansinės rizikos valdymas valstybės valdomose įmonėse

Aplinkos ministerija

Energetikos ministerija

Finansų ministerija

Kultūros ministerija

Susisiekimo ministerija

Sveikatos apsaugos ministerija

Švietimo ir mokslo ministerija

Teisingumo ministerija

Ūkio ministerija

Vidaus reikalų ministerija

Žemės ūkio ministerija

Valstybės valdomos įmonės (atrankos būdu)

(2014-04-07 Nr. V-65)

2014 m.
I ketv.

2014 m.
II ketv.

6-asis

17.

Žemės naudojimo valstybinė kontrolė

Žemės ūkio ministerija

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Savivaldybės (atrankos būdu)

(2014-04-07 Nr. V-65)

2014 m.
I ketv.

2014 m.
IV ketv.

6-asis

18.

Lošimų ir didžiųjų loterijų organizavimo priežiūra

Finansų ministerija

Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos

2014 m.
III ketv.

2015 m.
II ketv.

6-asis

19.

Prekyba elektroninėje erdvėje

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

2014 m.
IV ketv.

(2014-09-30 Nr. V-158)

2015 m.
II ketv.

6-asis

20.

Turto ir verslo vertinimo sistema Lietuvoje

Finansų ministerija

Turto vertinimo priežiūros tarnyba

2014 m.
IV ketv.

2015 m.
III ketv.

6-asis

21.

Neteko galios (2014-09-30 Nr. V-158)

       

22.

Nekilnojamojo turto valdymas valstybiniuose parkuose ir rezervatuose

(2014-06-12 Nr. V-108)

Aplinkos ministerija

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Nacionaliniai parkai (atrankos būdu)

Regioniniai parkai (atrankos būdu)

Valstybiniai rezervatai (atrankos būdu)

(2014-06-12 Nr. V-108)

2014 m.
III ketv.

(2014-06-12 Nr. V-108)

2015 m.
I ketv.

(2014-06-12 Nr. V-108)

2-asis

23.

Valstybinio audito ataskaitoje „Elektros energetikos sektoriaus pertvarka“ pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas

(2014-06-12 Nr. V-108)

Energetikos ministerija

Finansų ministeriją

(2014-06-12 Nr. V-108)

2014 m.
II ketv.

(2014-06-12 Nr. V-108)

2015 m.
IV ketv.

(2014-06-12 Nr. V-108)

2-asis

1.2.2. Informacinių sistemų

1.

Krašto apsaugos sistemos informacijos ir ryšių technologijų valdymas

Krašto apsaugos ministerija

2014 m.
III ketv.

2014 m.
IV ketv.

Informacinių sistemų ir infrastruktūros

2.

Biometrinių asmens dokumentų gamyba
(Šveicarijos Federalinės Audito institucijos koordinuojamas tarptautinis auditas)

Vidaus reikalų ministerija

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos

2014 m.
I ketv.

2015 m.
I ketv.

Informacinių sistemų ir infrastruktūros

3.

Policijos informacinių išteklių valdymas ir elektroninių paslaugų plėtra

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2014 m.
IV ketv.

2015 m.
II ketv.

Informacinių sistemų ir infrastruktūros

4.

Kibernetinis saugumas Lietuvos valstybinėse įstaigose

Vidaus reikalų ministerija

2014 m.
IV ketv.

2015 m.
IV ketv.

Informacinių sistemų ir infrastruktūros

 

2. Finansiniai (teisėtumo) auditai

Kas yra finansinis (teisėtumo) auditas?

Finansinis (teisėtumo) auditas – audituojamo subjekto metinių (konsoliduotųjų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenų, taip pat valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimas bei nepriklausomos nuomonės pareiškimas.

Koks auditų mastas?

Į programą įtraukti 77 finansiniai (teisėtumo) auditai, iš jų:

  2013 m. baigiami 39 auditai;

  2014 m. pradedami 38 auditai.

2014 m. valstybinio audito programoje pasirinkti finansinių (teisėtumo) auditų subjektai apims:

  Seimui pagal įstatymą privalomas pateikti išvadas ir ataskaitas dėl:

• nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio, apimančio ir valstybės skolos ataskaitą;

• valstybės konsoliduotųjų ir ataskaitų rinkinių;

• Privalomojo sveikatos draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

• Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

• valstybės išteklių fondų, kurių lėšų sąmatas tvirtina Seimas, ataskaitų rinkinių.

  14 ministerijų, Valstybės iždo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondų auditus;

  Kitas valstybės institucijas;

  Seimo nutarimu pavestus atlikti privalomuosius Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditus pagal Europos Tarybos ir Europos Komisijos reglamentus.

Finansinių (teisėtumo) auditų metu audituosime:

  24,9 mlrd. Lt (94,5 proc.) 2013 m. valstybės biudžeto;

  25,7 mlrd. Lt (95,4 proc.) 2014 m. valstybės biudžeto.

 

3 pav. Programos dalies „Finansiniai (teisėtumo) auditai“ sudėtis

 

Eil.Nr.

Audito objektas

Audito subjektas

Audito pradžia

Audito pabaiga

Audito departamentas

2. F I N A N S I N I A I  (T E I S Ė T U M O)  A U D I T A I

2.1. 2013 m. baigiamieji auditai

2.1.1. Valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio

1.

 

Finansų ministerija (viešojo sektoriaus subjektas – valstybė)

2013 m.
IV ketv.

2014 m.
IV ketv.

6-asis

2.1.2. Valstybės įstaigų ir institucijų

1.

 

Sveikatos apsaugos ministerija

(kartu audituojamos Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (asignavimų valdytojo) finansinės ataskaitos)

(2014-04-07 Nr. V-65)

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

1-asis

2.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

1-asis

3.

 

Žemės ūkio ministerija

(kartu audituojamos Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (asignavimų valdytojų) finansinės ataskaitos)

(2014-04-07 Nr. V-65)

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

1-asis

4.

 

Aplinkos ministerija

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

2-asis

5.

 

Susisiekimo ministerija

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

2-asis

6.

 

Ūkio ministerija

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

2-asis

7.

 

Energetikos ministerija

(kartu audituojamos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (asignavimų valdytojo) finansinės ataskaitos)

(2014-04-07 Nr. V-65)

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

2-asis

8.

 

Krašto apsaugos ministerija

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

4-asis

9.

 

Teisingumo ministerija

(kartu audituojamos Lietuvos teisės instituto (asignavimų valdytojo) finansinės ataskaitos)

(2014-04-07 Nr. V-65)

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

4-asis

10.

 

Užsienio reikalų ministerija

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

4-asis

11.

 

Vidaus reikalų ministerija

(kartu audituojamos Valstybės tarnybos departamento ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (asignavimų valdytojų) finansinės ataskaitos)

(2014-04-07 Nr. V-65)

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

4-asis

12.

 

Generalinė prokuratūra

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

4-asis

13.

 

Valstybės saugumo departamentas

Vyriausybinių ryšių centras prie Valstybės saugumo departamento

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

4-asis

14.

 

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

4-asis

15.

 

Švietimo ir mokslo ministerija

(kartu audituojamos 24-ių švietimo ir mokslo institucijų (asignavimų valdytojų) finansinės ataskaitos)

(2014-04-07 Nr. V-65)

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

5-asis

16.

 

Kultūros ministerija

(kartu audituojamos devynių kultūros ministro valdymo srities institucijų (asignavimų valdytojų) finansinės ataskaitos)

(2014-04-07 Nr. V-65)

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

5-asis

17.

 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

5-asis

18.

 

Gamtos tyrimų centras

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

5-asis

19.

 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

5-asis

20.

 

Finansų ministerija

(kartu audituojamos Lietuvos statistikos departamento (asignavimų valdytojo) finansinės ataskaitos)

(2014-04-07 Nr. V-65)

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

6-asis

21.

Valstybės biudžeto lėšų, skirtų viešajai įstaigai Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondui, disponavimo teisėtumas

Vyriausybės kanceliarija

2013 m.
IV ketv.

2014 m.
I ketv.

6-asis

2.1.3. Išteklių fondų

1.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (viešojo sektoriaus subjektas – Valstybinio socialinio draudimo fondas)

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

1-asis

2.

 

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (viešojo sektoriaus subjektas – Privalomojo sveikatos draudimo fondas)

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

1-asis

3.

 

Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (viešojo sektoriaus subjektas – Garantinis fondas)

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

2-asis

4.

 

Energetikos ministerija (viešojo sektoriaus subjektas – VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas)

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

2-asis

5.

 

Finansų ministerija (viešojo sektoriaus subjektas – Privatizavimo fondas)

2013 m.
IV ketv.

2014 m.
III ketv.

6-asis

6.

 

Finansų ministerija (viešojo sektoriaus subjektas – Rezervinis (stabilizavimo) fondas)

2013 m.
IV ketv.

2014 m.
III ketv.

6-asis

7.

 

Finansų ministerija (viešojo sektoriaus subjektas – Valstybės iždas)

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

6-asis

2.1.4. Mokesčių fondų

1.

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (viešojo sektoriaus subjektas – Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondas)

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

6-asis

2.1.5. Savivaldybių

1.

 

Savivaldybės*

(audituojama 60 savivaldybių)

(2014-04-07 Nr. V-65)

2013 m.
III ketv.

2014 m.
III ketv.

3-iasis

2.1.6. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų

1.

Sanglaudos fondo projektas

Nr. 2004/LT/16/C/PE/005 „Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Klaipėdoje“

Finansų ministerija

Aplinkos ministerija

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

2013 m.
I ketv.

2014 m.
I ketv.

7-asis**

2.

Sanglaudos fondo projektas

Nr. 2004/LT/16/C/PE/002 „Nemuno vidurupio baseino projektas, I paketas“

Finansų ministerija

Aplinkos ministerija

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

2013 m.
I ketv.

2014 m.
II ketv.

(2014-04-07 Nr. V-65)

7-asis**

3.

Sanglaudos fondo projektas

Nr. 2004/LT/16/C/PE/004 „Nemuno žemupio baseino projektas, I paketas“

Finansų ministerija

Aplinkos ministerija

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

2013 m.
I ketv.

2014 m.
II ketv.

(2014-04-07 Nr. V-65)

7-asis**

4.

Sanglaudos fondo projektas

Nr. 2005/LT/16/C/PE/002 „Nemuno aukštupio upės baseino 1 paketo 1 etapas“

Finansų ministerija

Aplinkos ministerija

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

2013 m.
I ketv.

2014 m.
II ketv.

(2014-04-07 Nr. V-65)

7-asis**

5.

Sanglaudos fondo projektas

Nr. 2006/LT/16/C/PE/001 „Ventos–Lielupės upės baseino investicinės programos I etapo, 1 fazės projektas“

Finansų ministerija

Aplinkos ministerija

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

2013 m.
I ketv.

2014 m.
I ketv.

7-asis**

6.

Sanglaudos fondo projektas

Nr. 2005/LT/16/C/PE/004 „Neries baseino investicinės programos I etapas (Vilniaus miestas ir rajonas)“

Finansų ministerija

Aplinkos ministerija

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

2013 m.
I ketv.

2014 m.
I ketv.

7-asis**

7.

Sanglaudos fondo (ISPA) projektas

Nr. 2003/LT/16/P/PE/017 „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“

Finansų ministerija

Aplinkos ministerija

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

2013 m.
IV ketv.

2014 m.
III ketv.

(2014-07-11 Nr. V-126)

8-asis

(2014-07-11 Nr. V-126)

8.

Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistema ir 2013 metais Europos Komisijai deklaruotos išlaidos

Finansų ministerija

Aplinkos ministerija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Susisiekimo ministerija

Sveikatos apsaugos ministerija

Švietimo ir mokslo ministerija

Ūkio ministerija

Vidaus reikalų ministerija

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

VšĮ Europos socialinio fondo agentūra

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Transporto investicijų direkcija

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

Lietuvos mokslo taryba

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Vilniaus regiono plėtros taryba

Kauno regiono plėtros taryba

Klaipėdos regiono plėtros taryba

Šiaulių regiono plėtros taryba

Panevėžio regiono plėtros taryba

Alytaus regiono plėtros taryba

Marijampolės regiono plėtros taryba

Utenos regiono plėtros taryba

Tauragės regiono plėtros taryba

Telšių regiono plėtros taryba

Projektų vykdytojai (atrankos būdu)

2013 m.
III ketv.

2014 m.
IV ketv.

8-asis

 


* neteko galios (2014-04-07 Nr. V-65)

** Projektų auditą atliks samdyta audito kompanija

2.2. 2014 m. auditai

2.2.1. Nacionalinio finansinių ataskaitų ir valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių
(2014-04-07 Nr. V-65)

1.

 

Finansų ministerija (viešojo sektoriaus subjektai – valstybė, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondas, Privalomojo sveikatos draudimo fondas, kiti valstybės išteklių fondai, kurių lėšų sąmatas tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas)

(2014-04-07 Nr. V-65)

2014 m.
I ketv.

2014 m.
IV ketv.

6-asis

2.

 

Finansų ministerija (viešojo sektoriaus subjektas – valstybė)

2014 m.
IV ketv.

2015 m.
IV ketv.

6-asis

2.2.2. Valstybės įstaigų ir institucijų

1.

 

Sveikatos apsaugos ministerija

(kartu audituojamos Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (asignavimų valdytojo) finansinės ataskaitos)

(2014-04-07 Nr. V-65)

2014 m.
III ketv.

2015 m.
III ketv.

1-asis

2.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2014 m.
III ketv.

2015 m.
III ketv.

1-asis

3.

 

Žemės ūkio ministerija

(kartu audituojamos Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (asignavimų valdytojų) finansinės ataskaitos)

(2014-04-07 Nr. V-65)

2014 m.
III ketv.

2015 m.
III ketv.

1-asis

4.

 

Seimo kontrolierių įstaiga

2014 m.
I ketv.

2014 m.
III ketv.

1-asis

5.

 

Aplinkos ministerija

2014 m.
III ketv.

2015 m.
III ketv.

2-asis

6.

 

Susisiekimo ministerija

2014 m.
III ketv.

2015 m.
III ketv.

2-asis

7.

 

Ūkio ministerija

2014 m.
III ketv.

2015 m.
III ketv.

2-asis

8.

 

Energetikos ministerija

(kartu audituojamos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (asignavimų valdytojo) finansinės ataskaitos)

(2014-04-07 Nr. V-65)

2014 m.
III ketv.

2015 m.
III ketv.

2-asis

9.

 

Ryšių reguliavimo tarnyba

2014 m.
III ketv.

2015 m.
III ketv.

2-asis

10.

 

Krašto apsaugos ministerija

2014 m.
III ketv.

2015 m.
III ketv.

4-asis

11.

 

Teisingumo ministerija

(kartu audituojamos Lietuvos teisės instituto (asignavimų valdytojo) finansinės ataskaitos)

(2014-04-07 Nr. V-65)

2014 m.
III ketv.

2015 m.
III ketv.

4-asis

12.

 

Užsienio reikalų ministerija

2014 m.
III ketv.

2015 m.
III ketv.

4-asis

13.

 

Vidaus reikalų ministerija

(kartu audituojamos Valstybės tarnybos departamento ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (asignavimų valdytojų) finansinės ataskaitos)

(2014-04-07 Nr. V-65)

2014 m.
III ketv.

2015 m.
III ketv.

4-asis

14.

 

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

2014 m.
III ketv.

2015 m.
III ketv.

4-asis

15.

 

Švietimo ir mokslo ministerija

(kartu audituojamos 24-ių švietimo ir mokslo institucijų (asignavimų valdytojų) finansinės ataskaitos)

(2014-04-07 Nr. V-65)

2014 m.
III ketv.

2015 m.
III ketv.

5-asis

16.

 

Kultūros ministerija

(kartu audituojamos dešimties kultūros ministro valdymo srities institucijų (asignavimų valdytojų) finansinės ataskaitos)
(2014-04-07 Nr. V-65)

2014 m.
III ketv.

2015 m.
III ketv.

5-asis

17.

 

Finansų ministerija

(kartu audituojamos Lietuvos statistikos departamento (asignavimų valdytojo) finansinės ataskaitos)

(2014-04-07 Nr. V-65)

2014 m.
III ketv.

2015 m.
III ketv.

6-asis

18.

 

Valstybės biudžeto lėšų, skirtų viešajai įstaigai Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondui, disponavimo teisėtumas

2014 m.
IV ketv.

2015 m.
I ketv.

6-asis

19.

 

Vytauto Didžiojo universitetas

(2014-07-11 Nr. V-126)

2014 m.
III ketv.

(2014-07-11 Nr. V-126)

2015 m.
III ketv.

(2014-07-11 Nr. V-126)

5-asis

(2014-07-11 Nr. V-126)

20.

 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

(2014-09-30 Nr. V-158)

2014 m.
III ketv.

(2014-07-11 Nr. V-126)

2015 m.
III ketv.

(2014-07-11 Nr. V-126)

5-asis

(2014-07-11 Nr. V-126)

21.

 

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

(2014-07-11 Nr. V-126)

2014 m.
III ketv.

(2014-07-11 Nr. V-126)

2015 m.
III ketv.

(2014-07-11 Nr. V-126)

5-asis

(2014-07-11 Nr. V-126)

22.

Valstybės ilgalaikio turto valdymas ir naudojimas

(2014-07-11 Nr. V-126)

13 valstybinių mokslinių tyrimų institutų

(2014-07-11 Nr. V-126)

2014 m.
III ketv.

(2014-07-11 Nr. V-126)

2015 m.
III ketv.

(2014-07-11 Nr. V-126)

5-asis

(2014-07-11 Nr. V-126)

23.

Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimo vertinimas

(2014-09-30 Nr. V-158)

Užsienio reikalų ministerija

(2014-09-30 Nr. V-158)

2014 m.
III ketv.

(2014-09-30 Nr. V-158)

2014 m.
IV ketv.

(2014-09-30 Nr. V-158)

4-asis

(2014-09-30 Nr. V-158)

24.

 

Vyriausybės kanceliarija

(2014-09-30 Nr. V-158)

2014 m.
IV ketv.

(2014-09-30 Nr. V-158)

2015 m.
III ketv.

(2014-09-30 Nr. V-158)

Audito plėtros

(2014-09-30 Nr. V-158)

2.2.3. Išteklių fondų

1.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (viešojo sektoriaus subjektas – Valstybinio socialinio draudimo fondas)

2014 m.
III ketv.

2015 m.
III ketv.

1-asis

2.

 

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (viešojo sektoriaus subjektas – Privalomojo sveikatos draudimo fondas)

2014 m.
III ketv.

2015 m.
III ketv.

1-asis

3.

 

Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (viešojo sektoriaus subjektas – Garantinis fondas)

2014 m.
III ketv.

2015 m.
III ketv.

2-asis

4.

 

Energetikos ministerija (viešojo sektoriaus subjektas – VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas)

2014 m.
III ketv.

2015 m.
III ketv.

2-asis

5.

 

Finansų ministerija (viešojo sektoriaus subjektas – Privatizavimo fondas)

2014 m.
III ketv.

2015 m.
III ketv.

6-asis

6.

 

Finansų ministerija (viešojo sektoriaus subjektas – Rezervinis (stabilizavimo) fondas)

2014 m.
III ketv.

2015 m.
III ketv.

6-asis

7.

 

Finansų ministerija (viešojo sektoriaus subjektas – Valstybės iždas)

2014 m.
III ketv.

2015 m.
III ketv.

6-asis

2.2.4. Mokesčių fondų

1.

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (viešojo sektoriaus subjektas – Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondas)

2014 m.
III ketv.

2015 m.
III ketv.

6-asis

2.2.5. Savivaldybių

1.

 

Savivaldybės***

(Audituojama 60 savivaldybių)

(2014-04-07 Nr. V-65)

2014 m.
III ketv.

2015 m.
III ketv.

3-iasis

2.2.6. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų

1.

Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistema ir 2014 metais Europos Komisijai deklaruotos išlaidos

Finansų ministerija

Aplinkos ministerija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Susisiekimo ministerija

Sveikatos apsaugos ministerija

Švietimo ir mokslo ministerija

Ūkio ministerija

Vidaus reikalų ministerija

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

VŠĮ Europos socialinio fondo agentūra

VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Transporto investicijų direkcija

VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

Lietuvos mokslo taryba

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Vilniaus regiono plėtros taryba

Kauno regiono plėtros taryba

Klaipėdos regiono plėtros taryba

Šiaulių regiono plėtros taryba

Panevėžio regiono plėtros taryba

Alytaus regiono plėtros taryba

Marijampolės regiono plėtros taryba

Utenos regiono plėtros taryba

Tauragės regiono plėtros taryba

Telšių regiono plėtros taryba

Projektų vykdytojai (atrankos būdu)

2014 m.
III ketv.

2015 m.
IV ketv.

8-asis

2.

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos institucijų atitiktis jų paskyrimo kriterijams

Finansų ministerija

2014 m.
IV ketv.

(2014-07-11 Nr. V-126)

2015 m.
II ketv.

(2014-07-11 Nr. V-126)

8-asis

3.

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistema, Europos Komisijai 2014–2015 metų ataskaitiniu laikotarpiu deklaruotos išlaidos ir metinės ataskaitos

Finansų ministerija

Aplinkos ministerija

Energetikos ministerija

Kultūros ministerija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Susisiekimo ministerija

Sveikatos apsaugos ministerija

Švietimo ir mokslo ministerija

Ūkio ministerija

Vidaus reikalų ministerija

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

VŠĮ Europos socialinio fondo agentūra

VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Transporto investicijų direkcija

Vilniaus regiono plėtros taryba

Kauno regiono plėtros taryba

Klaipėdos regiono plėtros taryba

Šiaulių regiono plėtros taryba

Panevėžio regiono plėtros taryba

Alytaus regiono plėtros taryba

Marijampolės regiono plėtros taryba

Utenos regiono plėtros taryba

Tauragės regiono plėtros taryba

Telšių regiono plėtros taryba

Visuotinių dotacijų valdytojai

Projektų vykdytojai (atrankos būdu)

2015 m.
I ketv.

(2014-09-30 Nr. V-158)

2016 m.
I ketv.

8-asis

 


*** neteko galios (2014-04-07 Nr. V-65)

Valstybinio audito programos priedas


Už informaciją atsakingas Audito plėtros departamentas
Informacija atnaujinta 2015-01-06

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.