Į pradžią
Valstybinio audito programa

 

PATVIRTINTA

 

Lietuvos Respublikos valstybės

kontrolieriaus 2014 m. gruodžio 22 d.

įsakymu Nr. V-252

(2015 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-66 redakcija)

(2015 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-93 redakcija)

(2015 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. V-144 redakcija)

(2015 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-259 redakcija)

 

2015 METŲ VALSTYBINIO AUDITO PROGRAMA

Valstybinio audito programos sudėtis

Valstybinio audito programa (toliau – Programa) – tai veiklos planavimo dokumentas, kuriame pateikiami planuojami atlikti valstybiniai auditai, audituojamos institucijos, auditų laikas. Programa sudaroma taip, kad būtų:

  apimtos rizikingiausios viešojo sektoriaus veiklos sritys ir jose esamos problemos;

  gauta pakankamai informacijos pagrįsti Valstybės kontrolės nuomonę privalomose teikti išvadose ir audito ataskaitose;

  atlikti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir Europos Sąjungos reglamentuose numatytos apimties Europos Sąjungos finansuojamų projektų, programų ir metinių išlaidų ataskaitų auditai.

Atsižvelgiant į Valstybės kontrolės atliekamų auditų rūšis, Programą sudaro dvi dalys (veiklos auditai ir finansiniai (teisėtumo) auditai), kurios pagal auditų pradžią suskirstytos į 2014 m. baigiamuosius auditus ir 2015 m. auditus.  (1 pav.).

1 pav. Valstybinio audito programos sudėtis

 

1. Veiklos auditai

Kas yra veiklos auditas?

Veiklos auditas – audituojamo subjekto viešojo ir vidaus administravimo veiklos įvertinimas ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu.

Kaip pasirenkame audito objektą?

Nuolatos stebime viešojo sektoriaus veiklos sritis, jose vykstančius pasikeitimus, atliekame Seimo komitetų ir valstybės institucijų apklausas, kaupiame ir analizuojame turimą informaciją, vertiname šių sričių veiklos problemas ir, atsižvelgę į nustatytus atrankos kriterijus, pasirinktą prioritetinę viešojo sektoriaus sritį, pasirenkame veiklos audito objektus.

Daug dėmesio atliekant veiklos auditus 2015 m. bus skiriama prioritetinėms viešojo sektoriaus sritims: viešojo sektoriaus valdymo tobulinimui ir viešojo sektoriaus teikiamoms paslaugoms visuomenei.

Koks auditų mastas?

Į programą įtraukti 46 veiklos audito objektai, iš jų:

  2014 m. baigiama 19 auditų;

  2015 m. pradedami 27 auditai.

 

Sutrumpinti veiklos audito objektų aprašymai pateikti priede.

2 pav. Programos dalies „Veiklos auditai“ sudėtis

 

Eil.Nr.

Audito objektas

Audito subjektas

Audito pradžia

Audito pabaiga

1. V E I K L O S  A U D I T A I

1.1. 2014 m. baigiamieji auditai

1.1.1. Subjektuose, kurie finansuojami iš valstybės, savivaldybių biudžetų, kitos tarptautinės finansinės paramos ir nuosavų lėšų, valstybės fondų

1.

Visuomenės sveikatos stiprinimo priemonių taikymas savivaldybėse

Sveikatos apsaugos ministerija

Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos (atrankos būdu)

2014 m.

I pusm.

2015 m.

I pusm.

2.

Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje organizavimas

Vidaus reikalų ministerija

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Specializuotos pagalbos centrai (atrankos būdu)

2014 m.

I pusm.

2015 m.

I pusm.

3.

Prekybos žmonėmis prevencija ir kontrolė

Vidaus reikalų ministerija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2014 m.

I pusm.

2015 m.

II pusm.
(2015-07-22 Nr. V-144)

4.

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas

Švietimo ir mokslo ministerija

Savivaldybės (atrankos būdu)

2014 m.

I pusm.

2015 m.

I pusm.

5.

Vaiko minimalios priežiūros priemonės įgyvendinimas

Švietimo ir mokslo ministerija

Savivaldybės (atrankos būdu)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2014 m.

I pusm.

2015 m.

I pusm.

6.

Valstybinio audito ataskaitoje „Elektros energetikos sektoriaus pertvarka“ pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas

Energetikos ministerija

Finansų ministerija

2014 m.

I pusm.

2015 m.

I pusm.

7.

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimas elektros energetikos sektoriuje

Energetikos ministerija

UAB „Baltpool“

AB „Litgrid“

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

2014 m.

I pusm.

2015 m.

I pusm.

8.

Nekilnojamojo turto valdymas valstybiniuose parkuose ir rezervatuose

Aplinkos ministerija

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Nacionaliniai parkai (atrankos būdu)

Regioniniai parkai (atrankos būdu)

Valstybiniai rezervatai (atrankos būdu)

2014 m.

II pusm.

2015 m.

I pusm.

9.

Socialinės paslaugos vyresnio amžiaus žmonėms

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Savivaldybės (atrankos būdu)

2014 m.

II pusm.

2015 m.

I pusm.

10.

Įmonių restruktūrizavimo proceso valdymas

Ūkio ministerija

Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos

2014 m.

II pusm.

2015 m.

II pusm.
(2015-07-22 Nr. V-144)

11.

Lošimų ir didžiųjų loterijų organizavimo priežiūra

Finansų ministerija

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2014 m.

II pusm.

2015 m.

I pusm.

12.

Prekyba elektroninėje erdvėje

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2014 m.

II pusm.

2015 m.

I pusm.

13.

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūra

Žemės ūkio ministerija

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Pripažintos veislininkystės institucijos (atrankos būdu)

2014 m.

II pusm.

2015 m.

II pusm.

14.

Imigracijos procesų valdymas

Vidaus reikalų ministerija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2014 m.

II pusm.

2015 m.

II pusm.

15.

Turto ir verslo vertintojų veiklos valstybinė priežiūra

(2015-04-08 Nr. V-66)

Finansų ministerija

Turto vertinimo priežiūros tarnyba

2014 m.

II pusm.

2015 m.

II pusm.

1.1.2. Informacinių sistemų

1.

Krašto apsaugos sistemos informacijos ir ryšių technologijų valdymas

Krašto apsaugos ministerija

2014 m.

I pusm.

2015 m.

I pusm.

2.

Biometrinių asmens dokumentų gamyba

(Šveicarijos federalinės audito institucijos koordinuojamas tarptautinis auditas)

Vidaus reikalų ministerija

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos

2014 m.

I pusm.

2015 m.

I pusm.

3.

Policijos informacinių išteklių valdymas ir elektroninių paslaugų plėtra

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2014 m.

II pusm.

2015 m.

II pusm.

(2015-04-08 Nr. V-66)

4.

Kibernetinis saugumas Lietuvoje

(2015-04-08 Nr. V-66)

Vidaus reikalų ministerija

Krašto apsaugos ministerija

(2015-04-08 Nr. V-66)

2014 m.

II pusm.

2015 m.

II pusm.

1.2. 2015 m. auditai

1.2.1. Subjektuose, kurie finansuojami iš valstybės, savivaldybių biudžetų, kitos tarptautinės finansinės paramos ir nuosavų lėšų, valstybės fondų

1.

Kompensuojamųjų generinių vaistų prieinamumo užtikrinimas

(2015-12-22 Nr. V-259)

Sveikatos apsaugos ministerija

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

(2015-12-22 Nr. V-259

2015 m.

I pusm.

2016 m.

I pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

2.

Praktinio mokymo centrų plėtra

Švietimo ir mokslo ministerija

Profesinio mokymo įstaigos (atrankos būdu)

2015 m.

I pusm.

2016 m.

I pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

3.

Mokinių pavėžėjimo organizavimas

Švietimo ir mokslo ministerija

Savivaldybės (atrankos būdu)

2015 m.

I pusm.

2016 m.

I pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

4.

Valstybei svarbūs ekonominiai projektai

Ūkio ministerija

Ministerijos, kurioms pagal valdymo sritį priskirti projektai (atrankos būdu)

Savivaldybės, kurioms pagal valdymo sritį priskirti projektai (atrankos būdu)

2015 m.

I pusm.

2016 m.

I pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

5.

Kultūros ministerijos infrastruktūros objektų statybai skiriamų lėšų administravimo ir naudojimo vertinimas

Kultūros ministerija

2015 m.

I pusm.

2015 m.

II pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

6.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas

Švietimo ir mokslo ministerija

Ugdymo plėtotės centras

Savivaldybių švietimo pagalbos centrai (atrankos būdu)

2015 m.

I pusm.

2016 m.

I pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

7.

Asbestinių stogų dangos keitimas

Aplinkos ministerija

Žemės ūkio ministerija

2015 m.

I pusm.

2015 m.

II pusm.
(2015-07-22 Nr. V-144)

8.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tikrintinų mokesčių mokėtojų atrankos sistema

Finansų ministerija

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2015 m.

I pusm.

2016 m.

I pusm.

9.

Civilinė sauga

Vidaus reikalų ministerija

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Valstybės institucijos ir įstaigos (atrankos būdu)

Savivaldybės institucijos ir įstaigos (atrankos būdu)

2015 m.

I pusm.

2016 m.

I pusm.

10.

Valstybės valdomų įmonių grąža valstybei

Ūkio ministerija

Valstybės valdomos įmonės (atrankos būdu)

2015 m.

I pusm.

2016 m.

II pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

11.

Palankios investicinės aplinkos formavimas

Ūkio ministerija

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

2015 m.

II pusm.

2016 m.

II pusm.
(2015-07-22 Nr. V-144)

12.

Teismo ekspertizių atlikimo organizavimas

Teisingumo ministerija

Lietuvos teismo ekspertizės centras

Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras

Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2015 m.

II pusm.

2016 m.

I pusm.

13.

Neteko galios

(2015-12-22 Nr. V-259

     

14.

Neįgaliųjų socialinės integracijos organizavimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Savivaldybės (atrankos būdu)

2015 m.

II pusm.

2016 m.

II pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

15.

Programinio biudžeto sistema: strateginių veiklos planų sudarymas, jų įgyvendinimo stebėsena

(2015-12-22 Nr. V-259

Vyriausybės kanceliarija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Ūkio ministerija

Aplinkos ministerija

Energetikos ministerija

Vidaus reikalų ministerija

Sveikatos apsaugos ministerija

Švietimo ir mokslo ministerija

Teisingumo ministerija

Žemės ūkio ministerija

Finansų ministerija

Susisiekimo ministerija

Krašto apsaugos ministerija

Kultūros ministerija

Užsienio reikalų ministerija

(2015-12-22 Nr. V-259

2015 m.

I pusm.

(2015-05-08 Nr. V-93)

2016 m.

I pusm.

16.

Viešojo saugumo tarnybos veikla

Vidaus reikalų ministerija

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

2015 m.

I pusm.
(2015-07-22 Nr. V-144)

2016 m.

I pusm.

17.

Psichikos sveikatos organizavimas

Sveikatos apsaugos ministerija

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (atrankos būdu)

2015 m.

II pusm.

2016 m.

II pusm.

18.

Švietimo stebėsena

(2015-12-22 Nr. V-259

Švietimo ir mokslo ministerija

Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžios įstaigos, atliekančios švietimo ir mokslo stebėseną

2015 m.

II pusm.

2016 m.

II pusm.

19.

Neteko galios

(2015-12-22 Nr. V-259

     

20.

Bendrosios miškų ūkio reikmių finansavimo programos įgyvendinimas

(2015-12-22 Nr. V-259

Aplinkos ministerija

(2015-12-22 Nr. V-259

2015 m.

II pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

2016 m.

II pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

21.

Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programos įgyvendinimas

(2015-12-22 Nr. V-259

Energetikos ministerija

(2015-12-22 Nr. V-259

2015 m.

II pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

2016 m.

II pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

22.

Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimo programos priemonių vykdymas

(2015-12-22 Nr. V-259

Ūkio ministerija

(2015-12-22 Nr. V-259

2015 m.

II pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

2016 m.

II pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

23.

Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomos programos „Studijų ir mokslo plėtra“ vertinimas

(2015-12-22 Nr. V-259

Švietimo ir mokslo ministerija

(2015-12-22 Nr. V-259

2015 m.

II pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

2016 m.

II pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

24.

Lietuvos mokslo tarybos vykdomos programos „Šalies mokslo ir studijų plėtra“ vertinimas

(2015-12-22 Nr. V-259

Lietuvos mokslo taryba

(2015-12-22 Nr. V-259

2015 m.

II pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

2016 m.

II pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

25.

Valstybės investicijų 2015 metais programos valdymas

(2015-12-22 Nr. V-259

Ministerijos (atrankos būdu)

Savivaldybės (atrankos būdu)

(2015-12-22 Nr. V-259

2015 m.

II pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

2016 m.

II pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

26.

Šilumos ūkio nuoma savivaldybėse

(2015-12-22 Nr. V-259

Savivaldybės (atrankos būdu)

(2015-12-22 Nr. V-259

2015 m.

II pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

2016 m.

I pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

27.

Savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų vaikų maitinimo 2013-2023 metų programos įgyvendinimas

(2015-12-22 Nr. V-259

Jurbarko rajono savivaldybė

(2015-12-22 Nr. V-259

2015 m.

II pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

2016 m.

I pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

28.

Vilniaus miesto savivaldybės administracinio pastato ir šiam turtui skirtų lėšų valdymas, naudojimas ir disponavimas

(2015-12-22 Nr. V-259

Vilniaus miesto savivaldybė

(2015-12-22 Nr. V-259

2015 m.

II pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

2016 m.

I pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

29.

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti programos įgyvendinimas ir socialinio būsto fondo panaudojimas

(2015-12-22 Nr. V-259

Savivaldybės (atrankos būdu)

(2015-12-22 Nr. V-259

2015 m.

II pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

2016 m.

II pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

1.2.2. Informacinių sistemų

Neteko galios

(2015-12-22 Nr. V-259

 

2. Finansiniai (teisėtumo) auditai

Kas yra finansinis (teisėtumo) auditas?

Finansinis (teisėtumo) auditas – audituojamo subjekto finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, nacionalinio ataskaitų rinkinio ir (ar) kitų ataskaitų duomenų, taip pat valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimas ir nepriklausomos nuomonės pareiškimas.

Koks auditų mastas?

Į programą įtraukti 47 finansinio (teisėtumo) auditai, iš jų:

  2014 m. baigiami 33 auditai;

  2015 m. pradedami 14 auditai.

2015 m. valstybinio audito programoje pasirinkti finansinių (teisėtumo) auditų subjektai apims:

  Seimui pagal įstatymą privalomas pateikti išvadas ir ataskaitas dėl:

• nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio, apimančio ir valstybės skolos ataskaitą;

• valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

• Privalomojo sveikatos draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

• Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;

• valstybės išteklių fondų, kurių lėšų sąmatas tvirtina Seimas, ataskaitų rinkinių.

  14 ministerijų, Valstybės iždo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondų auditus;

  Kitas valstybės įstaigas ir institucijas;

  Valstybės biudžeto lėšų, skirtų viešajai įstaigai „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“, disponavimo teisėtumo vertinimą;

  VĮ Turto banko valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimą;

  Savivaldybių konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniuose pateiktų duomenų teisingumą, savivaldybių teikiamų duomenų apie skolinius įsipareigojimus, suteiktas garantijas bei paskolas teisingumą ir savivaldybių skolinimosi bei valstybės biudžeto lėšų ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą;

  Seimo nutarimu pavestus atlikti privalomuosius Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditus pagal Europos Tarybos ir Europos Komisijos reglamentus.

 

3 pav. Programos dalies „Finansiniai (teisėtumo) auditai“ sudėtis

 

Eil.Nr.

Audito objektas

Audito subjektas

Audito pradžia

Audito pabaiga

2. F I N A N S I N I A I  (T E I S Ė T U M O)  A U D I T A I

2.1. 2014 m. baigiamieji auditai

2.1.1. Valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio

1.

 

Finansų ministerija (viešojo sektoriaus subjektas – valstybė)

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

2.1.2. Išteklių fondų

1.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (viešojo sektoriaus subjektas – Valstybinio socialinio draudimo fondas)

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

2.

 

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (viešojo sektoriaus subjektas – Privalomojo sveikatos draudimo fondas)

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

3.

 

Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (viešojo sektoriaus subjektas – Garantinis fondas)

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

4.

 

Energetikos ministerija (viešojo sektoriaus subjektas – VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas)

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

5.

 

Finansų ministerija (viešojo sektoriaus subjektas – Privatizavimo fondas)

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

6.

 

Finansų ministerija (viešojo sektoriaus subjektas – Rezervinis (stabilizavimo) fondas)

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

7.

 

Finansų ministerija (viešojo sektoriaus subjektas – Valstybės iždas)

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

2.1.3. Mokesčių fondų

1.

 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (viešojo sektoriaus subjektas – Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondas)

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

2.1.4. Valstybės įstaigų ir institucijų

1.

 

Sveikatos apsaugos ministerija

(kartu audituojamos Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (asignavimų valdytojo) finansinės ataskaitos)

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

2.

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

3.

 

Žemės ūkio ministerija

(kartu audituojamos Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (asignavimų valdytojų) finansinės ataskaitos)

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

4.

 

Aplinkos ministerija

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

5.

 

Susisiekimo ministerija

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

6.

 

Ūkio ministerija

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

7.

 

Energetikos ministerija

(kartu audituojamos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (asignavimų valdytojo) finansinės ataskaitos)

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

8.

 

Krašto apsaugos ministerija

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

9.

 

Teisingumo ministerija

(kartu audituojamos Lietuvos teisės instituto ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (asignavimų valdytojų) finansinės ataskaitos)

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

10.

 

Užsienio reikalų ministerija

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

11.

 

Vidaus reikalų ministerija

(kartu audituojamos Valstybės tarnybos departamento ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (asignavimų valdytojų) finansinės ataskaitos)

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

12.

 

Švietimo ir mokslo ministerija

(kartu audituojamos 22-jų švietimo ir mokslo institucijų (asignavimų valdytojų) finansinės ataskaitos)

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

13.

 

Kultūros ministerija

(kartu audituojamos 9-ių kultūros ministro valdymo srities institucijų (asignavimų valdytojų) finansinės ataskaitos)

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

14.

 

Finansų ministerija

(kartu audituojamos Lietuvos statistikos departamento (asignavimų valdytojo) finansinės ataskaitos)

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

15.

 

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

16.

 

Ryšių reguliavimo tarnyba

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

17.

 

Vytauto Didžiojo universitetas

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

18.

 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

19.

 

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

20.

Valstybės ilgalaikio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo

13 valstybinių mokslinių tyrimų institutų

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

21.

Valstybės biudžeto lėšų, skirtų viešajai įstaigai „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“, disponavimo teisėtumas

Vyriausybės kanceliarija

VšĮ „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“

2014 m.
II pusm.

2015 m.
I pusm.

22.

Lietuvos Respublikos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimo vertinimas

Užsienio reikalų ministerija

2014 m.
II pusm.

2015 m.
I pusm.

23.

 

Vyriausybės kanceliarija

2014 m..
II pusm.

2015 m.
II pusm.

2.1.5. Savivaldybių

1.

 

Savivaldybės

(audituojama 60 savivaldybių)

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

2.1.6. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų

1.

Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistema ir 2014 metais Europos Komisijai deklaruotos išlaidos

Finansų ministerija

Aplinkos ministerija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Susisiekimo ministerija

Sveikatos apsaugos ministerija

Švietimo ir mokslo ministerija

Ūkio ministerija

Vidaus reikalų ministerija

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

VšĮ Europos socialinio fondo agentūra

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Transporto investicijų direkcija

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

Lietuvos mokslo taryba

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Vilniaus regiono plėtros taryba

Kauno regiono plėtros taryba

Klaipėdos regiono plėtros taryba

Šiaulių regiono plėtros taryba

Panevėžio regiono plėtros taryba

Alytaus regiono plėtros taryba

Marijampolės regiono plėtros taryba

Utenos regiono plėtros taryba

Tauragės regiono plėtros taryba

Telšių regiono plėtros taryba

Projektų vykdytojai (atrankos būdu)

2014 m.
II pusm.

2015 m.
II pusm.

2.

Neteko galios

(2015-12-22 Nr. V-259

     

2.2. 2015 m. auditai

2.2.1. Nacionalinio finansinių ataskaitų ir valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių

1.

 

Finansų ministerija (viešojo sektoriaus subjektai – valstybė, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondas, Privalomojo sveikatos draudimo fondas, kiti valstybės išteklių fondai, kurių lėšų sąmatas tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas)

2015 m.
I pusm.

2015 m.
II pusm.

2.

 

Finansų ministerija (viešojo sektoriaus subjektas – valstybė)

2015 m.
II pusm.

2016 m.
II pusm.

3.

 

Finansų ministerija (viešojo sektoriaus subjektai – valstybė, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondas, Privalomojo sveikatos draudimo fondas, kiti valstybės išteklių fondai, kurių lėšų sąmatas tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas)

(2015-12-22 Nr. V-259

2015 m.
II pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

2016 m.
II pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

2.2.2. Išteklių fondų

1.

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (viešojo sektoriaus subjektas – Valstybinio socialinio draudimo fondas)

2015 m.
II pusm.

2016 m.
II pusm.

2.

 

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (viešojo sektoriaus subjektas – Privalomojo sveikatos draudimo fondas)

2015 m.
II pusm.

2016 m.
II pusm.

3.

 

Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (viešojo sektoriaus subjektas – Garantinis fondas)

2015 m.
II pusm.

2016 m.
II pusm.

4.

 

Energetikos ministerija (viešojo sektoriaus subjektas – VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas)

2015 m.
II pusm.

2016 m.
II pusm.

5.

 

Finansų ministerija (viešojo sektoriaus subjektas – Privatizavimo fondas)

2015 m.
II pusm.

2016 m.
II pusm.

6.

 

Finansų ministerija (viešojo sektoriaus subjektas – Rezervinis (stabilizavimo) fondas)

2015 m.
II pusm.

2016 m.
II pusm.

7.

Neteko galios

(2015-12-22 Nr. V-259

     

2.2.3. Mokesčių fondų

Neteko galios

(2015-12-22 Nr. V-259

2.2.4. Valstybės įstaigų ir institucijų

1.

Neteko galios

(2015-12-22 Nr. V-259

     

2.

Neteko galios

(2015-12-22 Nr. V-259

     

3.

Neteko galios

(2015-12-22 Nr. V-259

     

4.

Neteko galios

(2015-12-22 Nr. V-259

     

5.

Neteko galios

(2015-12-22 Nr. V-259

     

6.

Neteko galios

(2015-12-22 Nr. V-259

     

7.

Neteko galios

(2015-12-22 Nr. V-259

     

8.

Neteko galios

(2015-12-22 Nr. V-259

     

9.

Neteko galios

(2015-12-22 Nr. V-259

     

10.

Neteko galios

(2015-12-22 Nr. V-259

     

11.

Neteko galios

(2015-12-22 Nr. V-259

     

12.

Neteko galios

(2015-12-22 Nr. V-259

     

13.

Neteko galios

(2015-12-22 Nr. V-259

     

14.

Neteko galios

(2015-12-22 Nr. V-259

     

15.

Neteko galios

(2015-12-22 Nr. V-259

     

16.

Neteko galios

(2015-12-22 Nr. V-259

     

17.

Valstybės biudžeto lėšų, skirtų viešajai įstaigai „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“, disponavimas

Vyriausybės kanceliarija

VšĮ „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“

2015 m.
II pusm.

2016 m.
I pusm.

18.

Neteko galios

(2015-12-22 Nr. V-259

     

2.2.5. Savivaldybių

Neteko galios

(2015-12-22 Nr. V-259

2.2.6. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų

1.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurta valdymo ir kontrolės sistema, sąskaitose pateikta informacija ir 2014 m. sausio 1 d. – 2015 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotos išlaidos, kurias prašoma atlyginti Europos Komisijos

(2015-12-22 Nr. V-259

Finansų ministerija

Aplinkos ministerija

Energetikos ministerija

Kultūros ministerija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Susisiekimo ministerija

Sveikatos apsaugos ministerija

Švietimo ir mokslo ministerija

Ūkio ministerija

Vidaus reikalų ministerija

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

VšĮ Europos socialinio fondo agentūra

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Transporto investicijų direkcija

Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

Lietuvos mokslo taryba

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Vilniaus regiono plėtros taryba

Kauno regiono plėtros taryba

Klaipėdos regiono plėtros taryba

Šiaulių regiono plėtros taryba

Panevėžio regiono plėtros taryba

Alytaus regiono plėtros taryba

Marijampolės regiono plėtros taryba

Utenos regiono plėtros taryba

Tauragės regiono plėtros taryba

Telšių regiono plėtros taryba

Projektų vykdytojai (atrankos būdu)

2015 m.
II pusm.

(2015-04-08 Nr. V-66)

2016 m.
I pusm.

2.

Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistema ir ataskaitiniais metais Europos Komisijai deklaruotos išlaidos

Finansų ministerija

Aplinkos ministerija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Susisiekimo ministerija

Sveikatos apsaugos ministerija

Švietimo ir mokslo ministerija

Ūkio ministerija

Vidaus reikalų ministerija

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

VšĮ Europos socialinio fondo agentūra

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Transporto investicijų direkcija

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

Lietuvos mokslo taryba

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Vilniaus regiono plėtros taryba

Kauno regiono plėtros taryba

Klaipėdos regiono plėtros taryba

Šiaulių regiono plėtros taryba

Panevėžio regiono plėtros taryba

Alytaus regiono plėtros taryba

Marijampolės regiono plėtros taryba

Utenos regiono plėtros taryba

Tauragės regiono plėtros taryba

Telšių regiono plėtros taryba

Projektų vykdytojai (atrankos būdu)

2015 m.
II pusm.

2017 m.
I pusm.

3.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurta valdymo ir kontrolės sistema, sąskaitose pateikta informacija ir 2015 m. liepos 1 d. – 2016 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotos išlaidos, kurias prašoma atlyginti Europos Komisijos

(2015-12-22 Nr. V-259

Finansų ministerija

Aplinkos ministerija

Energetikos ministerija

Kultūros ministerija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Susisiekimo ministerija

Sveikatos apsaugos ministerija

Švietimo ir mokslo ministerija

Ūkio ministerija

Vidaus reikalų ministerija

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

VšĮ Europos socialinio fondo agentūra

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Transporto investicijų direkcija

Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

Lietuvos mokslo taryba

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Vilniaus regiono plėtros taryba

Kauno regiono plėtros taryba

Klaipėdos regiono plėtros taryba

Šiaulių regiono plėtros taryba

Panevėžio regiono plėtros taryba

Alytaus regiono plėtros taryba

Marijampolės regiono plėtros taryba

Utenos regiono plėtros taryba

Tauragės regiono plėtros taryba

Telšių regiono plėtros taryba

Projektų vykdytojai (atrankos būdu)

2015 m.
II pusm.

2017 m.
I pusm.

4.

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos institucijų atitiktis jų paskyrimo kriterijams

(2015-12-22 Nr. V-259

Finansų ministerija

(2015-12-22 Nr. V-259

2015 m.
II pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

2016 m.
I pusm.

(2015-12-22 Nr. V-259

Valstybinio audito programos priedas

 
 

Už informaciją atsakingas Audito plėtros departamentas
Informacija atnaujinta 2015-12-28

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.