Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
Valstybinio audito programa 2011

PATVIRTINTA

Valstybės kontrolieriaus

2011-01-03 įsakymu Nr. V-1

(2011-03-22 įsakymo Nr. V-79 redakcija)

(2011-04-14 įsakymo Nr. V-115 redakcija)

(2011-07-05 įsakymo Nr. V-186 redakcija)

(2011-09-27 įsakymo Nr. V-263 redakcija)

(2011-11-02 įsakymo Nr. V-299 redakcija)

(2011-12-30 įsakymo Nr. V-359 redakcija)

2011 METŲ VALSTYBINIO AUDITO PROGRAMA

Valstybinio audito programos sudėtis

Valstybinio audito programa (toliau – Programa) – tai veiklos planavimo dokumentas, kuriame pateikiami planuojami atlikti valstybiniai auditai, audituojamos institucijos, auditų laikas. Programa sudaroma taip, kad būtų:

   apimtos rizikingiausios viešojo sektoriaus veiklos sritys ir jose esamos problemos;

   gauta pakankamai informacijos (ar teisėtai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas) Valstybės kontrolės nuomonei, pateiktai išvadose dėl valstybės ataskaitų, pagrįsti;

  atlikti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, Europos Sąjungos reglamentuose numatytos apimties, Europos Sąjungos finansuojamų projektų, programų ir metinių išlaidų ataskaitų auditai.

Atsižvelgiant į Valstybės kontrolės atliekamų auditų rūšis, Programą sudaro dvi dalys (veiklos auditai ir finansiniai (teisėtumo) auditai), kurios pagal auditų pradžią suskirstytos į 2010 m. baigiamuosius auditus ir 2011 m. auditus (1 pav.).

1 pav. Valstybinio audito programos sudėtis

* Dalis 2011 m. pradėtų auditų bus baigta 2012 metais

1. Veiklos auditai

Kas yra veiklos auditas?

Veiklos auditas – audituojamo subjekto viešojo ir vidaus administravimo veiklos įvertinimas ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu.

Kaip pasirenkame audito objektą?

Nuolatos stebime atskiras viešojo sektoriaus veiklos sritis, jose vykstančius pasikeitimus, atliekame Seimo komitetų ir valstybinių institucijų apklausas, kaupiame ir analizuojame susijusią informaciją, vertiname šiose srityse egzistuojančias problemas ir, atsižvelgdami į nustatytus kriterijus, pasirinktą prioritetinę viešojo sektoriaus sritį, pasirenkame veiklos audito objektus.

Daug dėmesio, atliekant veiklos auditus 2011 m., bus skiriama viešųjų pirkimų vertinimui. 2010 m. Valstybės kontrolė surengė konferenciją „Viešieji pirkimai: ar sistema veikia efektyviai?“, kurioje valstybiniai auditoriai gilinosi į Lietuvos viešųjų pirkimų politiką, praktinę patirtį ir kylančias problemas nuo pirkimų planavimo iki galutinio įvykdymo.

Opiausiomis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų sistemos problemomis galima būtų įvardyti: skaidrumo ir informacijos stoką; mažiausios kainos, kaip pagrindinio vertinimo kriterijaus, taikymą; nepagrįstas, protekcionistines pirkimo dokumentų nuostatas; sudėtingą reglamentavimą; ilgai trunkančias procedūras; nepakankamą viešųjų pirkimų proceso kontrolės sistemą; žemą viešųjų pirkimų centralizavimo lygį; nebaudžiamumą už viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimus; nepakankamą įvykdytų viešųjų pirkimų kontrolę; menką kaštų ir naudos analizę; nuolatinę viešuosius pirkimus reglamentuojančios teisinės bazės kaitą, lemiančią viešųjų pirkimų sistemos dalyvių nepasitenkinimą ir kai kurias klaidas; neefektyvią viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo sistemą, ypač paskutinį jos etapą – ginčų sprendimą teismuose. Vien per pirmąjį 2009 m. pusmetį apie 20 proc. viešųjų pirkimų vyko neskelbiamų derybų būdu, kas sudaro prielaidas neskaidrumo terpei atsirasti.

Visos šios problemos, pastebėtos apžvelgus žiniasklaidoje pateikiamą informaciją, atliktas studijas, analizes ir viešųjų pirkimų valstybinius auditus, paskatino viešuosius pirkimus pasirinkti prioritetine 2011 m. valstybinio veiklos audito programos planavimo ir įgyvendinimo sritimi.

Koks auditų mastas?

Į programos projektą įtraukti 40 veiklos audito objektai, iš jų:

  2010 m. baigiamieji – 19 auditų;

  2011 m. pradedami – 21 auditų.

 

Sutrumpinti veiklos audito objektų aprašymai pateikti priede.

2 pav. Programos dalies „Veiklos auditai“ sudėtis

* 2011 m. pradėtų 12-a auditų planuojama baigti 2012 metais

Eil.

Nr.

Audito

objektas

Audito subjektas

(institucijos/įstaigos pavadinimas)

Audito

pradžia

Audito

pabaiga

Audito

departamentas

1

2

3

4

5

6

1. V E I K L O S  A U D I T A I
1.1. 2010 m. baigiamieji auditai

1.1.1 Subjektų, kurie finansuojami iš valstybės, savivaldybių biudžetų, kitos tarptautinės finansinės paramos ir nuosavų lėšų, valstybės fondų

(2011-03-22 įsakymu Nr. V-79 pakeistas)

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

(2011-11-02 įsakymu Nr. V-299 pakeistas)

(2011-12-30 įsakymu Nr. V-359 pakeistas)

1. Socialinės paramos sistema Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
3 savivaldybės
2010 m.
I ketv.
2011 m.
I ketv.
1-asis
2. Privalomojo sveikatos draudimo sistema Sveikatos apsaugos ministerija
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Viešoji įstaiga „Nacionalinis kraujo centras“
2010 m.
I ketv.
2011 m.
I ketv.
1-asis
3. Aprūpinimas vaistais ligoninėse

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

(2011-11-02 įsakymu Nr. V-299 pakeistas)

Sveikatos apsaugos ministerija
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
2010 m.
IV ketv.
2012 m.
I ketv.
1-asis
4. Vandens tiekimo organizavimas ir kainodara Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Savivaldybės (atrankos būdu)
2010 m.
II ketv.
2011 m.
I ketv.
2-asis
5. Statybų srities specialistų ir įmonių atestavimas Aplinkos ministerija
VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras
2010 m.
IV ketv.
2011 m.
II ketv.
2-asis
6. Elektros energetikos sektoriaus pertvarka Energetikos ministerija 2010 m.
IV ketv.
2011 m.
IV ketv.
2-asis
7. Nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006–2010 metais programos įgyvendinimas Energetikos ministerija 2010 m.
III ketv.
2011 m.
I ketv.
2-asis
8. Aplinkos apsaugos rėmimo programų vykdymas

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

Aplinkos ministerija
Savivaldybės (atrankos būdu)
2010 m.
III ketv.
2011 m.
III ketv.
2-asis
9.

Apskričių viršininko administracijų funkcijų perskirstymas

(2011-03-22 įsakymu Nr. V-79 pakeistas)

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

Ministerijos (atrankos būdu)
Savivaldybės (atrankos būdu)
2010 m.
IV ketv.
2011 m.
III ketv.
6-asis
10.

Europos regioninės plėtros fondo finansuojami aplinkos apsaugos projektai

(2011-03-22 įsakymu Nr. V-79 pakeistas)

Aplinkos ministerija
Savivaldybės (atrankos būdu)
2010 m.
III ketv.
2011 m.
III ketv.
6-asis
11. Statutinės vidaus tarnybos valdymas Vidaus reikalų ministerija
Kiti subjektai (atrankos būdu išankstinio tyrimo metu)
2010 m.
II ketv.
2011 m.
I ketv.
4-asis
12. Krašto apsaugos sistemos nekilnojamasis turtas

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

Krašto apsaugos ministerija
Lietuvos kariuomenė
VĮ Valstybės turto fondas
2010 m.
III ketv.
2011 m.
III ketv.
4-asis
13. Valstybinės reikšmės objektų apsaugos organizavimas

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

Vidaus reikalų ministerija
Subjektai, susiję su valstybinės reikšmės objektų apsauga
2010 m.
IV ketv.
2011 m.
II ketv.
4-asis
14.

Sąveikos tarp mokslo ir verslo skatinimas

(2011-03-22 įsakymu Nr. V-79 pakeistas)

švietimo ir mokslo ministerija
Subjektai, dalyvaujantys mokslinių tyrimų ir (arba) eksperimentinės plėtros finansavime
2010 m.
IV ketv.
2011 m.
II ketv.
5-asis
15. Išlaidų finansavimas vykdant ES Struktūrinių ir Sanglaudos fondų projektus

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

Finansų ministerija
Kiti subjektai (atrankos būdu po išankstinio tyrimo)
2010 m.
III ketv.
2011 m.
II ketv.
6-asis
16. Lietuvos banko biudžeto sudarymas ir vykdymas

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

Lietuvos bankas 2010 m.
IV ketv.
2011 m.
I ketv.
6-asis

1.1.2. Valstybės ataskaitų

1. Skolos valstybės vardu valdymas Finansų ministerija 2010 m.
I ketv.
2011 m.
II ketv.
6-asis

1.1.3. Informacinių sistemų

1. Elektroninių bilietų ir keleivių informacinės sistemos Vilniaus miesto savivaldybė
Kauno miesto savivaldybė
Klaipėdos miesto savivaldybė
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
AB „Lietuvos geležinkeliai“
2010 m.
IV ketv.
2011 m.
III ketv.
Informacinių sistemų ir infrastruktūros
2. Elektroninės sveikatos informacinės sistemos plėtra ir audito rekomendacijų įgyvendinimas Sveikatos apsaugos ministerija 2010 m.
IV ketv.
2011 m.
II ketv.
Informacinių sistemų ir infrastruktūros
1.2. 2011 m. auditai

1.2.1. Subjektuose, kurie finansuojami iš valstybės, savivaldybių biudžetų, kitos tarptautinės finansinės paramos ir nuosavų lėšų, valstybės fondų

(2011-03-22 įsakymu Nr. V-79 pakeistas)

(2011-04-14 įsakymu Nr. V-115 pakeistas)

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

(2011-11-02 įsakymu Nr. V-299 pakeistas)

(2011-12-30 įsakymu Nr. V-359 pakeistas)

1. Žmogiškųjų išteklių sveikatos apsaugos sistemoje valdymas (auditas bus perkeltas į 2012 m. valstybinio auditoprogramą)

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

(2011-11-02 įsakymu Nr. V-299 pakeistas)

Sveikatos apsaugos ministerija     1-asis
2. Valstybinių socialinės globos įstaigų finansavimas

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2011 m.
I ketv.
2011 m.
IV ketv.
1-asis
3.

Lietuvos pirmininkavimų koordinavimo programa

(2011-04-14 įsakymu Nr. V-115 pakeistas)

Užsienio reikalų ministerija 2011 m.
II ketv.
2012 m.
I ketv.
4-asis
4. Viešųjų pirkimų sistema Ūkio ministerija
Viešųjų pirkimų tarnyba
Kiti subjektai (atrankos būdu)
2011 m.
I ketv.
2011 m.
IV ketv.
2-asis
5. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų paskirstymas, naudojimas ir prekybos sistema

(2011-11-02 įsakymu Nr. V-299 pakeistas)

Aplinkos ministerija
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas
Ūkio subjektai (atrankos būdu)
2011 m.
IV ketv.
2012 m.
III ketv.
2-asis
6. Pramonės parkų vystymas, valdymas ir investicijų pritraukimas

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

Ūkio ministerija 2011 m.
IV ketv.
2012 m.
III ketv.
2-asis
7. Gamybinių nuotekų tvarkymas

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

(2011-12-30 įsakymu Nr. V-359 pakeistas)

Aplinkos ministerija
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Savivaldybės (atrankos būdu)
Nuotekas tvarkančios įmonės (atrankos būdu)
2011 m.
I ketv.
2012 m.
I ketv.
2-asis
8.

Supaprastintų pirkimų vykdymas

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 papildytas)

(2011-11-02 įsakymu Nr. V-299 pakeistas)

Ūkio ministerija
Viešųjų pirkimų tarnyba
Kiti subjektai (atrankos būdu)
2011 m.
IV ketv.
2012 m.
III ketv.
2-asis
9.

Žuvininkystės vystymas vidaus vandenyse

(2011-03-22 įsakymu Nr. V-79 pakeistas)

(2011-12-30 įsakymu Nr. V-359 pakeistas)

Žemės ūkio ministerija
Aplinkos ministerija
2011 m.
III ketv.
2012 m.
II ketv.
6-asis
10.

Triukšmo valdymas

(2011-03-22 įsakymu Nr. V-79 pakeistas)

Vidaus reikalų ministerija
Sveikatos apsaugos ministerija
Aplinkos ministerija
Susisiekimo ministerija
Žemės ūkio ministerija
Savivaldybės (atrankos būdu)
2011 m.
III ketv.
2012 m.
II ketv.
6-asis
11. Bendrojo pagalbos centro veikla
(2011-12-30 įsakymu Nr. V-359 pakeistas)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Bendrasis pagalbos centras
Policijos įstaigos (atrankos būdu)
Greitosios medicininės pagalbos tarnybos (atrankos būdu)

2011 m.
I ketv.
2012 m.
I ketv.
4-asis
12.

Išteklių naudojimas statutinių pareigūnų rengimui, mokymui ir perkvalifikavimui

(2011-04-14 įsakymu Nr. V-115 pakeistas)

Vidaus reikalų ministerija
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos
Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos
Statutinių pareigūnų rengimo, mokymo ir perkvalifikavimo įstaigos (atrankos būdu)
2011 m.
IV ketv.
2012 m.
III ketv.
4-asis
13. Ikiteisminio tyrimo organizavimas
(2011-12-30 įsakymu Nr. V-359 pakeistas)
Generalinė prokuratūra
Institucijos, atliekančios ikiteisminį tyrimą (atrankos būdu)
2011 m.
III ketv.
2012 m.
III ketv.
4-asis
14. Muziejų modernizavimas
(2011-12-30 įsakymu Nr. V-359 pakeistas)
Kultūros ministerija
Kultūros ministerijai pavaldūs muziejai
Savivaldybės (atrankos būdu)
2011 m.
II ketv.
2012 m.
I ketv.
5-asis
15. Seimui atskaitingų institucijų, veikiančių Kultūros ministerijos valdymo srityje, veikla Kultūros ministerija
Etninės kultūros globos taryba
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Valstybinė kultūros paveldo komisija
Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba
Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija
2011 m.
II ketv.
2012 m.
I ketv.
5-asis
16. Turto ir pajamų deklaravimas

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

Finansų ministerija
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
2011 m.
IV ketv.
2012 m.
III ketv.
6-asis
17.

Bešeimininkio, konfiskuoto ar kitaip valstybei perduoto turto realizavimas ir naikinimas

(2011-03-22 įsakymu Nr. V-79 pakeistas)

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

Finansų ministerija
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos
Valstybinė sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
2011 m.
II ketv.
2011 m.
IV ketv.
6-asis
18. Statybos darbų pirkimų vertinimas

(2011-11-02 įsakymu Nr. V-299 pakeistas)

Aplinkos ministerija 2011 m.
III ketv.

(auditas sustabdytas nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2012 m.  kovo1 d.)

2012 m.
II ketv.
Informacinių sistemų ir infrastruktūros
1.2.2. Valstybės ataskaitų

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

1. 2012 m. valstybės biudžeto projekto vertinimas Finansų ministerija 2011 m.
III ketv.
2011 m.
IV ketv.
6-asis
1.2.3. Informacinių sistemų

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 papildytas)

1. Finansų ministerijos informacinių sistemų bendroji ir kūrimo kontrolė Finansų ministerija 2011 m.
III ketv.
2012 m.
I ketv.
Informacinių sistemų ir infrastruktūros
2. Valstybės informacinių išteklių valdymas Susisiekimo ministerija
Vidaus reikalų ministerija
Ryšių reguliavimo tarnyba
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
2011 m.
IV ketv.
2012 m.
III ketv.
Informacinių sistemų ir infrastruktūros

 

2. Finansiniai (teisėtumo) auditai

Kas yra finansinis (teisėtumo) auditas?

Finansinis (teisėtumo) auditas – audituojamo subjekto:

– finansinės atskaitomybės ir (ar) kitų ataskaitų duomenų, taip pat valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimas bei nepriklausomos nuomonės pareiškimas;

– valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais ekonomiškumo požiūriu vertinimas.

Kaip pasirenkame audito subjektus?

Pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujantis pasirenkami finansiniai (teisėtumo) auditų subjektai:

  Seimui pagal įstatymą privalomos pateikti ataskaitos;

  audituoti ne mažiau kaip 80 proc. metams skirtų valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms ir nefinansiniam turtui įsigyti;

  kasmet atlikti auditus ministerijose;

  audituoti ne mažiau kaip 50 proc. metams skirtų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams;

  atlikti auditus savivaldybėse, kurioms metams iš valstybės biudžeto skiriama daugiau negu 50 mln. Lt specialiųjų tikslinių dotacijų;

  valstybės institucija / įstaiga ir savivaldybė audituojama ne rečiau kaip kartą per 5 metus;

  Seimo nutarimu pavesti atlikti privalomieji Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditai pagal Europos Tarybos ir Europos Komisijos reglamentus.

Koks auditų mastas?

Į programą įtraukti 120 finansinio (teisėtumo) audito subjektai, iš jų:

  2010 m. baigiamieji – 67 auditai;

  2011 m. pradedami – 53 auditai.

Finansinių (teisėtumo) auditų metu audituosime:

  17,3 mlrd. Lt (80,6 proc.) 2010 m. valstybės biudžeto;

  1,3 mlrd. Lt (48,4 proc.) 2010 m. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams;

  22,3 mlrd. Lt (91 proc.) 2011 m. valstybės biudžeto;

  1,8 mlrd. Lt (52 proc.) 2011 m. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams.

3 pav. Programos dalies „Finansiniai (teisėtumo) auditai“ sudėtis

* Dalis 2011 m. pradėtų auditų bus baigta 2012 metais

 

 

2. F I N A N S I N I A I (T E I S Ė T U M O)  A U D I T A I

2.1. 2010 m. baigiamieji auditai

(2011-03-22 įsakymu Nr. V-79 pakeistas)

(2011-04-14 įsakymu Nr. V-115 pakeistas)

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

(2011-12-30 įsakymu Nr. V-359 pakeistas)

2.1.1. Valstybės įstaigų ir institucijų

1.   Nacionalinė sveikatos taryba 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
1-asis
2.   Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
1-asis
3.   Sveikatos apsaugos ministerija 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
1-asis
4.   Užsienio reikalų ministerija 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
1-asis
5.   Žemės ūkio ministerija 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
1-asis
6.   Aplinkos ministerija 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
2-asis
7.   Susisiekimo ministerija 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
2-asis
8.   Ūkio ministerija 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
2-asis
9.   Energetikos ministerija 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
2-asis
10.   Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
2-asis
11.   Nacionalinė teismų administracija 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
3-iojo Vilniaus
skyrius
12.   Klaipėdos universitetas 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
3-iojo Vilniaus
skyrius
13.   Vytauto Didžiojo universitetas 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
3-iojo
Kauno skyrius
14.   Kauno technologijos universitetas 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
3-iojo
Kauno skyrius
15.   Lietuvos žemės ūkio universitetas 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
3-iojo
Kauno skyrius
16.   Lietuvos kūno kultūros akademija 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
3-iojo
Kauno skyrius
17.   šiaulių universitetas 2010 m.
II ketv.
2011 m.
III ketv.
3-iojo
Panevėžio skyrius
18. Ribotos apimties auditas apskričių viršininkų administracijų likvidavimo eigos, susijusios su valstybės lėšų ir turto valdymu, naudojimu ir disponavimu jais, įvertinimas Ministro Pirmininko tarnyba 2010 m.
I ketv.
2011 m.
I ketv.
3-iasis
19.   Krašto apsaugos ministerija 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
4-asis
20.   Teisingumo ministerija 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
4-asis
21.   Vidaus reikalų ministerija 2010 m.
III ketv.
2011 m.
II ketv.
4-asis
22.   Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
4-asis
23.   Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
4-asis
24.   Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
4-asis
25.   Vyriausybinių ryšių centras prie Valstybės saugumo departamento 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
4-asis
26.   švietimo ir mokslo ministerija 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
5-asis
27.   Kultūros ministerija 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
5-asis
28.   Vilniaus pedagoginis universitetas 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
5-asis
29.   Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
5-asis
30.   Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
5-asis
31.   Lietuvos dailės muziejus 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
5-asis
32.   Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
5-asis
33.   Lietuvos mokslo taryba 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
5-asis
34.   Finansų ministerija (be fondų ir dotacijų) 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
6-asis

2.1.2. Savivaldybių

1.   Vilniaus miesto savivaldybė 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
3-iojo Vilniaus
skyrius
2.   Trakų rajono savivaldybė 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
3-iojo Vilniaus
skyrius
3.   Visagino savivaldybė 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
3-iojo Vilniaus
skyrius
4.   Klaipėdos miesto savivaldybė 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
3-iojo Vilniaus
skyrius
5.   Palangos miesto savivaldybė 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
3-iojo Vilniaus
skyrius
6.   Pagėgių savivaldybė 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
3-iojo Vilniaus
skyrius
7.   Kauno miesto savivaldybė 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
3-iojo
Kauno skyrius
8.   Kėdainių rajono savivaldybė 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
3-iojo
Kauno skyrius
9.   Kauno rajono savivaldybė 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
3-iojo
Kauno skyrius
10.   Marijampolės savivaldybė 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
3-iojo
Kauno skyrius
11.   Alytaus miesto savivaldybė 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
3-iojo
Kauno skyrius
12.   Raseinių rajono savivaldybė 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
3-iojo
Kauno skyrius
13.   Kaišiadorių rajono savivaldybė 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
3-iojo
Kauno skyrius
14.   šiaulių miesto savivaldybė 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
3-iojo
Panevėžio skyrius
15.   Panevėžio miesto savivaldybė 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
3-iojo
Panevėžio skyrius
16.   Pasvalio rajono savivaldybė 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
3-iojo
Panevėžio skyrius
17.   Akmenės rajono savivaldybė 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
3-iojo
Panevėžio skyrius

2.1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų

(2011-03-22 įsakymu Nr. V-79 pakeistas)

(2011-04-14 įsakymu Nr. V-115 pakeistas)

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

(2011-09-27 įsakymu Nr. V-263 pakeistas)

(2011-12-30 įsakymu Nr. V-359 pakeistas)

1. Europos Bendrijų iniciatyvos INTERREG IIIA Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities) kaimynystės programa Vidaus reikalų ministerija
Finansų ministerija
VšĮ INTERREG jungtinis techninis sekretoriatas
2009 m.
IV ketv.
2011 m.
I ketv.
7-asis
2.

Sanglaudos fondo (ISPA) projektas Nr. 2001/LT/16/P/PE/007 „Kauno nuotekų valymo įrenginių išplėtimas, įdiegiant biologinio valymo grandį bei tinklų išplėtimas“

(2011-03-22 įsakymu Nr. V-79 pakeistas)

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

(2011-09-27 įsakymu Nr. V-263 pakeistas)

(2011-12-30 įsakymu Nr. V-359 pakeistas)

Finansų ministerija
Aplinkos ministerija
Aplinkos projektų valdymo agentūra
2009 m.
IV ketv.
2012 m.
II ketv.
7-asis
3. Sanglaudos fondo (ISPA) projektas Nr. 2003/LT/16/P/PE/015 „Plungės nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas, nuotekų tinklų išplėtimas ir vandentiekio tinklų renovacija“1 Finansų ministerija
Aplinkos ministerija
Aplinkos projektų valdymo agentūra
2010 m.
I ketv.
2011 m.
I ketv.
7-asis
4. Sanglaudos fondo projektas Nr. 2004/LT/16/C/PE/003 „Utenos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“2 Finansų ministerija
Aplinkos ministerija
Aplinkos projektų valdymo agentūra
2010 m.
I ketv.
2011 m.
I ketv.
7-asis
5. Sanglaudos fondo (ISPA) projektas Nr. 2001/LT/16/P/PE/006 „Neringos miesto geriamo vandens ir nuotekų valymo sistemų išplėtimas“

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

(2011-09-27 įsakymu Nr. V-263 pakeistas)

(2011-12-30 įsakymu Nr. V-359 pakeistas)

Finansų ministerija
Aplinkos ministerija
Aplinkos projektų valdymo agentūra
2009 m.
II ketv.3
2012 m.
II ketv.
7-asis
6. Sanglaudos fondo projektas Nr. 2004/LT/16/C/PT/008 „IXB transporto koridoriaus trūkstamos grandies statyba – Vilniaus pietinis aplinkkelis“
(2011-12-30 įsakymu Nr. V-359 pakeistas)
Finansų ministerija
Susisiekimo ministerija
Transporto investicijų direkcija
2010 m.
I ketv.4
2012 m.
II ketv.
7-asis
7.

Sanglaudos fondo (ISPA) projektas Nr. 2001/LT/16/P/PA/002 „Techninė pagalba aplinkos apsaugos sektoriaus projektų parengimui“

(2011-04-14 įsakymu Nr. V-115 pakeistas)

Finansų ministerija
Aplinkos ministerija
Aplinkos projektų valdymo agentūra
2010 m.
III ketv.

2011 m.
II ketv.

(auditas sustabdytas nuo 2011 m. II ketv. iki 2012 m.
I ketv.)

7-asis
8. Sanglaudos fondo (ISPA) projektas Nr. 2002/LT/16/P/PE/014 „Mažeikių miesto nuotekų valymo įrenginių statyba“

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

Finansų ministerija
Aplinkos ministerija
Aplinkos projektų valdymo agentūra
2010 m.
III ketv.
2011 m.
III ketv.
7-asis
9. Sanglaudos fondo projektas Nr. 2004/LT/16/C/PT/007 „Kauno geležinkelio tunelio renovacija“

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

(2011-09-27 įsakymu Nr. V-263 pakeistas)

Finansų ministerija
Susisiekimo ministerija
Transporto investicijų direkcija
2010 m.
IV ketv.
2011 m.
IV ketv.
7-asis
10. Sanglaudos fondo projektas Nr. 2005/LT/16/C/PE/003 „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

Finansų ministerija
Aplinkos ministerija
Aplinkos projektų valdymo agentūra
2010 m.
III ketv.
2011 m.
III ketv.
7-asis
11. Sanglaudos fondo (ISPA) projektas Nr. 2003/LT/16/C/PE/016 „Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

Finansų ministerija
Aplinkos ministerija
Aplinkos projektų valdymo agentūra
2010 m.
III ketv.
2011 m.
III ketv.
7-asis
12. Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistema ir 2010 metais Europos Komisijai deklaruotos išlaidos Finansų ministerija
Kitos valdymo bei kontrolės sistemą sudarančios institucijos
2010 m.
III ketv.
2011 m.
IV ketv.
8-asis

___________________________

1 Audito įmonės paslauga

2 Audito įmonės paslauga

3 Auditas sustabdytas nuo 2010 m. II ketv. iki 2010 m. IV ketv.

4 Auditas sustabdytas nuo 2010 m. IV ketv. iki 2011 m. IV ketv.

 

2.1.4. Valstybės fondų

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

1. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas (PSDF biudžetas) Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
1-asis
2.   Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondas 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
2-asis
3.   Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos mokesčių fondas 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
6-asis
4.   Muitinės departamento prie Finansų ministerijos mokesčių fondas 2010 m.
II ketv.
2011 m.
II ketv.
6-asis
2.2. 2011 m. auditai

2.2.1. Valstybės įstaigų ir institucijų

(2011-04-14 įsakymu Nr. V-115 pakeistas)

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

1.   Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
1-asis
2.   Sveikatos apsaugos ministerija 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
1-asis
3.   Užsienio reikalų ministerija 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
4-asis
4.   Žemės ūkio ministerija 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
1-asis
5.   Aplinkos ministerija 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
2-asis
6.   Susisiekimo ministerija 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
2-asis
7.   Ūkio ministerija 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
2-asis
8.   Energetikos ministerija 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
2-asis
9.

Ribotos apimties finansinis (teisėtumo) auditas „Mokinio krepšelio lėšų planavimo ir naudojimo vertinimas“

(2011-04-14 įsakymu Nr. V-115 pakeistas)

švietimo ir mokslo ministerija
Savivaldybės, numatytos valstybinio audito programoje (atrankos būdu)
2011 m.
II ketv.
2012 m.
I ketv.
3-iasis
10.   Krašto apsaugos ministerija 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
4-asis
11.   Teisingumo ministerija 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
4-asis
12.   Vidaus reikalų ministerija 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
4-asis
13.   Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
4-asis
14.   švietimo ir mokslo ministerija 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
5-asis
15.   Kultūros ministerija 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
5-asis
16.   Vilniaus universitetas 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
5-asis
17.   Vilniaus Gedimino technikos universitetas 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
5-asis
18.   Vilniaus pedagoginis universitetas 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
5-asis
19.   Vilniaus dailės akademija 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
5-asis
20.   Lietuvos mokslų taryba 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
5-asis
21.   Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
5-asis
22.   Lietuvos radijo ir televizijos komisija 2011 m.
II ketv.
2011 m.
III ketv.
5-asis
23.   Finansų ministerija 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
6-asis

2.2.2. Savivaldybių

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

1.   Vilniaus miesto savivaldybė 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.

3-iojo Vilniaus skyrius

2.   Ukmergės rajono savivaldybė 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
3-iojo Vilniaus skyrius
3.   Elektrėnų savivaldybė 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
3-iojo Vilniaus skyrius
4.   širvintų rajono savivaldybė 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
3-iojo Vilniaus skyrius
5.   Klaipėdos miesto savivaldybė 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
3-iojo Vilniaus skyrius
6.   Plungės rajono savivaldybė 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
3-iojo Vilniaus skyrius
7.   Mažeikių rajono savivaldybė 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
3-iojo Vilniaus skyrius
8.   Telšių rajono savivaldybė 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
3-iojo Vilniaus skyrius
9.   Kauno miesto savivaldybė 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.

3-iojo
Kauno skyrius

10.   Kauno rajono savivaldybė 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
3-iojo
Kauno skyrius
11.   Kėdainių rajono savivaldybė 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
3-iojo
Kauno skyrius
12.   Marijampolės savivaldybė 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
3-iojo
Kauno skyrius
13.   Alytaus miesto savivaldybė 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
3-iojo
Kauno skyrius
14.   Druskininkų savivaldybė 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
3-iojo
Kauno skyrius
15.   Prienų rajono savivaldybė 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
3-iojo
Kauno skyrius
16.   šiaulių miesto savivaldybė 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.

3-iojo Panevėžio skyrius

17.   Panevėžio miesto savivaldybė 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.

3-iojo Panevėžio skyrius

18.   Radviliškio rajono savivaldybė 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.

3-iojo Panevėžio skyrius

19.   Kelmės rajono savivaldybė 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.

3-iojo Panevėžio skyrius

2.2.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų

(2011-04-14 įsakymu Nr. V-115 papildytas)

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

1. Sanglaudos fondo projektas Nr. 2004/LT/16/C/PT/003 „IXB transporto koridoriaus plėtra 2004–2006 m.“
(2011-12-30 įsakymu Nr. V-359 pakeistas)
Finansų ministerija
Susisiekimo ministerija
Transporto investicijų direkcija
2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
7-asis
2. Sanglaudos fondo projektas Nr. 2004/LT/16/C/PE/001 „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Finansų ministerija
Aplinkos ministerija
Aplinkos projektų valdymo agentūra
2011 m.
III ketv.
2012 m.
I ketv.
7-asis
3. Veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, valdymo ir kontrolės sistema ir 2011 metais Europos Komisijai deklaruotos išlaidos Finansų ministerija
Kitos valdymo ir kontrolės sistemą sudarančios institucijos
2011 m.
III ketv.
2012 m.
IV ketv.
8-asis
4.

Sanglaudos fondo (ISPA) projektas Nr. 2004/LT/16/C/PT/006 „IX Kretos koridoriaus skirstymo stočių modernizavimas“

(2011-04-14 įsakymu Nr. V-115 papildytas)
(2011-12-30 įsakymu Nr. V-359 pakeistas)

Finansų ministerija
Susisiekimo ministerija
Transporto investicijų direkcija
2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
7-asis

2.2.4. Valstybės ataskaitų

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

1. 2010 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaita Finansų ministerija 2011 m.
I ketv.
2011 m.
IV ketv.
6-asis
2. 2010 m. valstybės skolos, suteiktų paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ir suteiktų valstybės garantijų ataskaitos Finansų ministerija 2011 m.
I ketv.
2011 m.
IV ketv.
6-asis
3. 2010 m. valstybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaita Statistikos departamentas 2011 m.
I ketv.
2011 m.
IV ketv.
6-asis

2.2.5. Valstybės fondų

(2011-07-05 įsakymu Nr. V-186 pakeistas)

(2011-12-30 įsakymu Nr. V-359 pakeistas)

1. Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo 2011 m. ataskaitų rinkinys
(2011-12-30 įsakymu Nr. V-359 pakeistas)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos mokesčių fondas 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
6-asis
2. Muitinės mokesčių fondo 2011 m. ataskaitų rinkinys
(2011-12-30 įsakymu Nr. V-359 pakeistas)
Muitinės mokesčių fondas 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
6-asis
3. Valstybės iždo 2011 m. ataskaitų rinkinys
(2011-12-30 įsakymu Nr. V-359 papildytas)
Valstybės iždas 2011 m.
IV ketv.
2012 m.
IV ketv.
6-asis

2.2.6. Valstybės ir kitų išteklių fondų, kurių ataskaitas tvirtina Seimas

(2011-12-30 įsakymu Nr. V-359 papildytas)

1. Valstybės 2011 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys
(2011-12-30 įsakymu Nr. V-359 papildytas)
Finansų ministerija 2011 m.
IV ketv.
2012 m.
IV ketv.
6-asis
2. Privatizavimo fondo 2011 m. ataskaitų rinkinys
(2011-12-30 įsakymu Nr. V-359 papildytas)
Privatizavimo fondas 2011 m.
IV ketv.
2012 m.
IV ketv.
6-asis
3. Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2011 m. ataskaitų rinkinys
(2011-12-30 įsakymu Nr. V-359 papildytas)
Rezervinis (stabilizavimo) fondas 2011 m.
IV ketv.
2012 m.
IV ketv.
6-asis
4. Valstybinio socialinio draudimo fondo 2011 m. ataskaitų rinkinys
(2011-12-30 įsakymu Nr. V-359 papildytas)
Valstybinio socialinio draudimo fondas 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
1-asis
5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo 2011 m. ataskaitų rinkinys
(2011-12-30 įsakymu Nr. V-359 papildytas)
Privalomojo sveikatos draudimo fondas 2011 m.
II ketv.
2012 m.
II ketv.
1-asis

 

Valstybinio audito programos priedas


Už informaciją atsakingas Audito plėtros departamentas
Informacija atnaujinta 2012-01-06

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.