Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
Nuostatai

Valstybės kontrolės veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymas.

Institucijos paskirtis

Valstybės kontrolė yra Lietuvos Respublikos aukščiausioji valstybinio audito institucija. Jos pagrindinė funkcija – prižiūrėti, ar teisėtai ir efektyviai valdomi ir naudojami valstybės finansai ir kitas turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas.

Mokesčių mokėtojai – piliečiai, institucijos, verslo įmonės – savo mokesčiais formuoja valstybės finansinius išteklius. Iš šių lėšų sudaromas valstybės biudžetas. Kadangi piliečiai yra tikrieji valstybės finansinių išteklių ir kitokio turto savininkai, jie turi žinoti, kaip šis turtas yra valdomas. Jiems taip pat svarbu žinoti, ar teisingai skaičiuojamos pajamos, ar jos patenka į valstybės biudžetą, ar teisėtai leidžiamos valstybės lėšos, ar tiksliai tvarkoma jų apskaita. Ne mažiau svarbu žinoti, kaip dirba vykdomosios valdžios grandys: ar tikslingai, taupiai ir efektyviai naudojami valstybės finansai bei kiti materialiniai ištekliai. Šiuos klausimus išspręsti gali tik viešoji valstybės turto kontrolė. Lietuvoje šią kontrolės funkciją atlieka Valstybės kontrolė.

Valstybės kontrolė, įgyvendindama savo funkcijas, atlieka valstybinį auditą, kuris yra dviejų rūšių – finansinis (teisėtumo) ir veiklos auditas.

Valstybinio finansinio (teisėtumo) audito tikslas – įvertinti, ar audituojamo subjekto metiniuose (konsoliduotųjų) finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniuose nėra reikšmingų iškraipymų, o lėšos ir turtas valdomi, naudojami ir disponuojama jais teisėtai ir jie naudojami įstatymų nustatytiems tikslams. Valstybiniai auditoriai, atlikę finansinį auditą, pareiškia nepriklausomą nuomonę apie audituoto subjekto finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumą. Paprastai nepriklausoma nuomonė dėl teisėtumo neteikiama.

Veiklos auditu siekiama įvertinti, ar audituojamas subjektas vadovaujasi ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principais, ar valstybės lėšos ir turtas naudojamas taupiai ir racionaliai. Kiekvienas valstybinis veiklos auditas baigiamas išvadomis ir rekomendacijomis, kuriose auditoriai nurodo, kaip audituojamas subjektas galėtų tobulinti savo veiklą.
(Veiklos audito procesas)

Valstybės kontrolės įgaliojimai yra nustatyti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatyme bei kituose teisės aktuose.

Valstybės kontrolė audituoja: šalies biudžeto įgyvendinimą; valstybės finansų naudojimą; valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo; Valstybinio socialinio ir Privalomojo sveikatos draudimo, Garantinio, VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo, Privatizavimo, Rezervinio (stabilizavimo), Valstybės iždo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondų biudžeto įgyvendinimą; valstybės biudžeto lėšų, skiriamų savivaldybėms, naudojimą; lėšų valdymo institucijas ir paramos gavėjus, vertindama, kaip naudojamos Lietuvos gautos Europos Sąjungos lėšos ir kaip vykdomos programos, kuriose dalyvauja Lietuva.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniam įstatymui ir jį lydintiems įstatymų pakeitimo įstatymams, Valstybės kontrolei priskirta biudžeto politikos kontrolės institucijos funkcija. Vykdydama naują funkciją, Valstybės kontrolė stebi ekonominės ir pinigų sąjungos narėms taikomų fiskalinės drausmės taisyklių laikymąsi Lietuvoje ir teisės aktuose nustatytų užduočių vykdymą. Vykdydama biudžeto politikos stebėseną Valstybės kontrolė rengia, teikia Seimui ir viešai skelbia išvadas dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo, dėl susidariusios arba numatomos padėties atitikties išskirtinių aplinkybių sąvokai, dėl Vyriausybės pasiūlytų tvirtinti Seimui struktūrinio postūmio užduočių ir priemonių šioms užduotims įvykdyti gairių atitikties Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatytiems reikalavimams, dėl struktūrinio postūmio užduoties, nustatomos Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, ir papildomų priemonių (pinigine išraiška) poreikio šiai užduočiai įvykdyti.

Valstybinio audito subjektai, arba institucijos, kuriose Valstybės kontrolė gali atlikti auditą, yra:

  •   valstybės institucijos ir įstaigos;
  •   savivaldybės;
  •   visų rūšių įmonės, kuriose valstybei ar savivaldybei priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip pusę balsų;
  •   įmonės ir kiti juridiniai asmenys, kuriems valstybės ar savivaldybės institucija suteikė lėšų arba perdavė turto.

Valstybės kontrolė yra Seimui atskaitinga institucija, padedanti jam vykdyti parlamentinę vykdomosios valdžios priežiūrą. Valstybinis auditas yra viena iš parlamentinės kontrolės sistemos dalių. Aktyviausiai bendradarbiaujama su Seimo Audito komitetu, kuris reguliariai svarsto valstybinio audito ataskaitas ir daug prisideda prie audito ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo.

Valstybės kontrolės veikla yra planinga. Kiekvienais metais valstybės kontrolierius sudaro veiklos planą, kuriame numato, kur ir kada bus atliekamas auditas.
Veiklos planas.

Valstybės kontrolė jai pavestas funkcijas gali efektyviai įgyvendinti tik tada, kai ji yra nepriklausoma ir apsaugota nuo pašalinės įtakos. Todėl nepriklausomumas yra vienas iš svarbiausių Valstybės kontrolės veiklos principų.

Tam, kad sudarant valstybinio audito programą ir atliekant valstybinį auditą būtų tinkamai atsižvelgta į visuomenei aktualiausias valstybės turto ir finansų valdymo ir naudojimo problemas, Valstybės kontrolė atidžiai seka žiniasklaidoje pasirodančią, iš piliečių ir kitų šaltinių gaunamą informaciją. Tačiau pavesti Valstybės kontrolei atlikti Valstybinio audito programoje nenumatytą valstybinį auditą išskirtinę teisę turi tik Seimas.

Valstybės kontrolė yra tarpininkė tarp mokesčių mokėtojų – tų, kurie sukuria valstybės finansinius ir materialinius išteklius – ir tų, kurie tuos išteklius naudoja. Lietuvos piliečiai, tikrieji valstybės finansų ir kito turto šeimininkai, Valstybės kontrolės dėka sužino, kaip naudojamos valstybės lėšos ir kitas turtas, kaip vykdomas šalies biudžetas, ar institucijos teisėtai ir efektyviai naudoja joms patikėtą valstybės turtą. Suprasdama šią itin reikšmingą savo misiją, Valstybės kontrolė savo veikloje vadovaujasi viešumo, veiklos skaidrumo ir atvirumo politika. Viešai yra skelbiama valstybinio audito programa, todėl Lietuvos piliečiai gali iš anksto žinoti, kur ir koks bus atliekamas auditas ir laukti jo rezultatų. Visuomenė taip pat yra supažindinama su visais audito dokumentais – audito ataskaitomis ir išvadomis. Šiuos dokumentus galima rasti Valstybės kontrolės interneto svetainėje.

Piliečių domėjimasis valstybinio audito rezultatais skatina institucijas atsižvelgti į auditorių rekomendacijas ir jas įgyvendinti. Todėl Valstybės kontrolė suinteresuota kuo didesne valstybinio audito rezultatų sklaida, nes tai didina valstybinio audito veiksmingumą.

Už informaciją atsakingas Komunikacijos skyrius
Informacija atnaujinta 2021-01-21

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.