Į pradžią
Valstybės kontrolierės kalba LR Seime, pristatant Valstybės kontrolės išvadą dėl 2008 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos ir išvadą dėl 2008 m. valstybės skolos, suteiktų paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ir suteiktų valstybės garantijų ataskaitos

Gerbiamoji Seimo Pirmininke, 
gerbiamieji Seimo nariai,

Vykdydama Konstitucijos, Valstybės kontrolės ir kitų įstatymų nuostatas, teikiu Seimui Išvadą dėl 2008 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos ir Išvadą dėl 2008 m. valstybės skolos ataskaitų. Pagal Biudžeto sandaros įstatymą už Apyskaitos parengimą atsakinga Finansų ministerija, o už valstybės biudžeto asignavimų naudojimo teisėtumą, asignavimų naudojimą galimu ekonomiškiausiu ir efektyviausiu būdu, programose nustatytų tikslų pasiekimą ir finansinės atskaitomybės sudarymą atsakingi asignavimų valdytojai. Už šių ataskaitų pateikimą Seimui yra atsakinga Vyriausybė. Valstybės kontrolės pareiga – pateikti Seimui išvadas dėl jų. Valstybės kontrolė valstybinius auditus atliko vadovaudamasi Valstybinio audito reikalavimais, jų apimtis, būtina Išvadoms parengti, nurodyta metinėje valstybinio audito programoje.

Pirmiausia leiskite pristatyti Jums Išvadą dėl 2008 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos. Apyskaitos teisinė bazė praėjusiais metais iš esmės nepasikeitė, tik buvo papildyta nauja Europos Sąjungos finansinės paramos ir kitos gaunamos finansinės paramos viršplaninių ir nepanaudotų įmokų į biudžetą ataskaita. Šios ataskaitos, kuri yra audito Išvados priedas, pirmojoje dalyje Jūs rasite Apyskaitos teisingumo, išsamumo vertinimą ir teikiamos informacijos atskleidimą, taip pat pokyčių bei būklės vertinimą apie valstybės biudžeto vykdymą, valstybės piniginių fondų lėšų naudojimą. Ataskaitos antrojoje dalyje pateikiama apibendrinta informacija apie finansinių auditų rezultatus, informacinių sistemų bendrosios kontrolės vertinimą, savivaldybėms skirtų valstybės lėšų naudojimą. Informaciją apie finansinių (teisėtumo) auditų rezultatus pateikėme pagal atskiras valdymo sritis ir asignavimų valdytojus. Be to, šioje dalyje yra informacija apie svarbiausių audito rekomendacijų įgyvendinimą bei apibendrinti veiklos auditų duomenys. 

Valstybės kontrolės nuomone, 2008 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaita reikšmingais atvejais buvo parengta pagal teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius apyskaitos sudarymą. Tačiau auditų metu nustatytos klaidos asignavimų valdytojų pateiktose finansinėse ataskaitose turėjo reikšmingos įtakos Apyskaitos duomenų tikrumui ir teisingumui, o asignavimų valdytojų padaryti teisės aktų pažeidimai naudojant valstybės lėšas turėjo reikšmingos įtakos 2008 metų valstybės biudžeto vykdymo teisėtumui. 

Tačiau dėl man skirto laiko stokos norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį ir plačiau pakalbėti apie audito siūlymus, į tai, ką, mūsų nuomone, reikėtų taisyti. 

Pirmiausia, mūsų nuomone, Vyriausybė turėtų inicijuoti tris reikšmingus įstatymų pakeitimus:

 

1. Panaikinti išimtį, pagal kurią netvirtinami asignavimai darbo užmokesčiui valstybės aukštosioms mokykloms ir valstybės mokslinių tyrimų įstaigoms. Finansų ministerija tokį siūlymą jau pateikė Vyriausybei.

2. Atsižvelgdami į sunkmečio realijas, siūlome Kultūros rėmimo ir Kūno kultūros rėmimo fondams lėšas skirti pagal realias galimybes, o tam taip pat reikėtų inicijuoti šių fondų veiklą reglamentuojančių įstatymų pakeitimus.

3. Kyla abejonių, ar gyventojų pajamų mokesčio dalis, kuri šiuo metu gali būti skiriama paramai, atitinka deklaruojamus paramos tikslus, nes daugiau kaip trečdalis tokių lėšų atitenka įstaigoms, gaunančioms biudžetinį finansavimą, o labdaros ir paramos fondai gauna tik apie 7 proc. Tokia praktika, mūsų nuomone, sudaro sąlygas nukrypti nuo paramos tikslų.

 

Norėčiau atkreipti Seimo narių dėmesį, kad dalis Apyskaitos ataskaitų neskelbiama viešai. Kadangi jose skelbiama teisės aktuose reikalaujama informacija, jos, be abejonės, turėtų būti teikiamos Seimui. 

Be to, manytume, kad valstybės lėšos būtų naudojamos efektyviau, jei lėšos tiems patiems projektams, priemonėms ir tikslams būtų skiriamos tik iš vieno lėšų šaltinio – Valstybės investicijų programos, Vyriausybės rezervo ar Privatizavimo fondo. 

Manome, kad Vyriausybė turėtų teikti Seimui apibendrintą informaciją, ar asignavimų valdytojai jiems skirtas lėšas panaudojo tam, kas buvo numatyta jų strateginiuose tiksluose ir programose. Šis, kaip ir kai kurie kiti pasiūlymai, buvo pateikti praėjusių metų Seimo nutarime, apsvarsčius 2007 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitą, bet jie nebuvo įgyvendinti, todėl teikiame juos pakartotinai. 

Tarp rekomendacijų Finansų ministerijai mes siūlome inventorizuoti visas valstybės iždo sąskaitas. Tai padėtų užtikrinti sklandesnį naujosios viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos diegimą. 

šiandien Valstybės kontrolė taip pat teikia Jums Išvadą dėl valstybės skolos. Mūsų nuomone, Valstybės skolos ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parengtos pagal teisės aktų reikalavimus ir jose nėra reikšmingų iškraipymų. Vyriausybė skolinosi laikydamasi teisės aktuose nustatytų skolinimosi limitų.

Valstybės skola praėjusiais metais sudarė 17,4 mlrd. Lt, per metus ji išaugo 4,1 proc. Valstybės skolos (be neapibrėžtų įsipareigojimų) našta vienam Lietuvos gyventojui metų pabaigoje sudarė apie penkis su puse tūkstančio litų. Lietuvos valdžios sektoriaus skolos santykis su BVP sudarė 15,6 proc. ir išliko vienas mažiausių tarp Europos Sąjungos šalių. Taigi jis 4 kartus mažesnis negu Europos Sąjungos šalių vidurkis ir Mastrichto sutartimi nustatytas kriterijus. Skolos valdymo išlaidos sudarė 781 mln. Lt, per metus jos padidėjo 70 mln. Lt, arba 10 proc. 

Kalbėdama apie valstybės skolą norėčiau atkreipti dėmesį į kelis tobulintinus dalykus. 

Mūsų nuomone, skoliniams įsipareigojimams vykdyti būtų galima efektyviau panaudoti laikinai laisvas valstybės fondų lėšas. Praėjusiais metais buvo atvejų, kai Vyriausybė skolindavosi, nors tuo pat metų valstybės fondų sąskaitose būdavo laikinai laisvų lėšų. 

Be abejo, Ataskaitoje turėtų būti atskleista valdžios sektoriaus skolos valdymo išlaidos, sukauptos mokėtinos palūkanos, neapibrėžti valstybės įsipareigojimai. Todėl siūlome patobulinti Valstybės skolos apskaičiavimo taisykles, aiškiau reglamentuoti paskolų, kurios suteikiamos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, ir suteiktų valstybės garantijų ataskaitų rengimą. Visa tai turėtų būti padaryta, įdiegus naująją viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemą. 
Tokia būtų pagrindinė informacija apie valstybės skolos valdymą.

Dėkoju Seimo nariams už dėmesį.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.