Į pradžią
Vyresnysis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 • būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybės kontrolės veiklą; dokumentų rengimo, tvarkymo ir valdymo reikalavimais;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, Outlook; interneto naršykle, institucijoje įdiegta dokumentų valdymo sistema (toliau – DVS) ir organizacinėmis techninėmis priemonėmis (kopijavimo, nuskaitymo aparatais ir kt.);
 • išmanyti tarnybinį protokolą;
 • mokėti anglų kalbą A2 lygiu.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • tvarko departamento darbo organizavimui reikalingus dokumentus ir informaciją, nukreipia ją vykdytojams, supažindina su ja reikiamus darbuotojus; prižiūri pavedimų vykdymo eigą ir informuoja departamento direktorių;
 • tvarko ir rengia valstybinio audito organizavimui reikalingus dokumentus ir informaciją (rengia pavedimus valstybiniams auditams; nukreipia informaciją vykdytojams; prižiūri pavedimų vykdymo eigą);
 • padeda departamento darbuotojams tvarkyti informaciją DVS, konsultuoja departamento darbuotojus DVS naudojimo ir laiko, skirto atlikti užduotis pildymo Valstybės kontrolės planavimo ir stebėsenos sistemoje (VIPSIS) klausimais;
 • departamento vadovų pavedimu organizuoja departamento svečių vizitus, darbuotojų susitikimus, susirinkimus, renginius; informuoja darbuotojus, padeda jiems pasirengti;
 • aprūpina departamento darbuotojus kanceliarinėmis priemonėmis;
 • veda departamento darbuotojų darbo laiko apskaitą, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • rengia ir perduoda Valstybės kontrolės archyvui departamento dokumentų bylas;
 • rengia departamento darbuotojų komandiruočių įsakymus ir padeda darbuotojams tvarkyti komandiruočių ataskaitas;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovų pavedimus ir nurodymus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.