Į pradžią
Vyresnysis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • turėti ne mažesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį socialinių ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti analitinio darbo patirtį;
 • būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybės kontrolės veiklą, strateginį planavimą biudžetinėse įstaigose, dokumentų rengimo taisyklėmis, Europos Sąjungos teisės aktais, kitais teisės aktais, susijusiais su aukščiausiųjų audito institucijų veikla;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, Power Point, Outlook; interneto naršykle);
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • dalyvauja organizuojant Valstybės kontrolės planavimo procesą ir rengiant planavimo dokumentus;
 • padeda vykdant Valstybės kontrolės veiklos rodiklių stebėseną;
 • renka ir teikia informaciją, reikalingą Valstybės kontrolės planavimo procesui tobulinti;
 • dalyvauja organizuojant ir vykdant analitinius tyrimus, reikalingus institucijos veiklos gerinimo galimybėms nustatyti;
 • nustatyta tvarka rengia dokumentų projektus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 • renka ir teikia informaciją, reikalingą rengiant departamento / skyriaus veiklos ataskaitas;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.