Į pradžią
Vyriausiasis specialistas (pakaitinis)

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • -turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • -būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius;
 • -mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; interneto naršykle);
 • -gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • -išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles;
 • -išmanyti žmogiškųjų išteklių valdymą.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 • -atlieka priskirtų administruoti padalinių personalo sudėties analizę, pagal kompetenciją teikia duomenis rengiamoms ataskaitoms;
 • -vykdo priskirtų padalinių personalo administravimą (rengia personalo administravimui reikalingus dokumentus, supažindina su jais darbuotojus), pagal kompetenciją nustatyta tvarka pateikia personalo duomenis ir informaciją;
 • -pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus personalo valdymo ir administravimo klausimais;
 • -pagal kompetenciją ir priskirtus administruoti padalinius vykdo asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas; administruoja Valstybės kontrolės personalo duomenų bazę; nustatyta tvarka rengia ir pasirašo socialinio draudimo pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Elektroninėje draudėjų aptarnavimo sistemoje;
 • -padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas, konsultuoja darbuotojus šiais klausimais, rengia reikalingus dokumentus;
 • -jeigu yra paskirtas, padeda valstybės kontrolieriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
 • -pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl veiklos ir personalo valdymo proceso tobulinimo;
 • -formuoja ir tvarko priskirtų padalinių darbuotojų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
 • -nustatyta tvarka perduoda archyvui personalo asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
 • -veda darbuotojų komandiruotėse praleisto laiko po darbo dienos valandų ar poilsio ir švenčių dienomis apskaitą bei organizuoja kompensavimą už šį laiką;
 • -suveda informaciją apie komandiruotes į valstybės tarnautojų registrą;
 • -dalyvauja organizuojant atrankas bei konkursus į laisvas darbuotojų pareigybes ir prireikus dalyvauja atrankos bei konkursų komisijų posėdžiuose;
 • -vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.