Į pradžią
Vyresnysis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 • turėti nemažesnę kaip vienerių metų (dokumentų, informacijos valdymo ar tvarkymo, bibliotekininkystės ir pan.) profesinę darbo patirtį;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais Valstybės kontrolės veiklą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir valdymo bei bibliotekos darbo organizavimo reikalavimais;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Outlook programomis, naudotis interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema, institucijoje įdiegtu dokumentų valdymo posistemiu (toliau – DVS) bei organizacine technika (dauginimo, nuskaitymo, laminavimo, įrišimo aparatais);
 • mokėti anglų kalbą A1 lygiu.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • analizuoja Valstybės kontrolės darbuotojų knygų ir periodinių leidinių poreikį;
 • organizuoja reikalingų knygų, periodinių leidinių, spaudinių (toliau – leidiniai) įsigijimą:
 • palaiko ryšius su kitomis bibliotekomis, skaityklomis, informaciniais centrais, leidyklomis, spaustuvėmis ir knygrišyklomis, užsako leidinius iš Lietuvos ir užsienio bibliotekų;
 • vykdo jo kompetencijai priskirtus supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus; tvarko jo kompetencijai priskirtas viešųjų pirkimų sutartis;
 • nustatyta tvarka priima leidinius, veda jų apskaitą leidinių (bibliotekos) Inventorinėje knygoje ir DVS;
 • rūšiuoja, sistemina leidinius; padeda institucijos darbuotojams surasti reikalingus leidinius ir suteikia informaciją apie juos;
 • periodiškai informuoja Valstybės kontrolės darbuotojus apie gaunamus naujus leidinius;
 • tvarko Valstybės kontrolės intraneto svetainės poskyrio „Biblioteka“ ir DVS registrą Biblioteka;
 • veda Valstybės kontrolės darbuotojams išduodamų leidinių ir bibliotekos lankytojų apskaitą ir lankytojų (ne Valstybės kontrolės darbuotojų) leidinių išdavimo apskaitos žurnalą;
 • dalyvauja atliekant Valstybės kontrolės materialinių vertybių inventorizaciją;
 • rengia pasiūlymus dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti;
 • dalyvauja priimant iš struktūrinių padalinių į Valstybės kontrolės archyvą bylas ir prireikus išduoda jas, rengia Valstybės kontrolės archyvo apskaitos dokumentus;
 • padeda pasirengti institucijos renginiams, posėdžiams atlikdamas techninius nuskaitymo, kopijavimo, spausdinimo, laminavimo, dokumentų surišimo darbus;
 • registruoja komandiruočių prašymus ir įsakymus, skelbia juos DVS, kontroliuoja, kad komandiruotieji asmenys, grįžę iš komandiruotės užsienyje laiku pateiktų komandiruotės rezultatus;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovų ir skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.