Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti vienerių metų informacijos ir / ar dokumentų tvarkymo darbo patirtį;
 • turėti darbo patirties dirbant su elektroninių dokumentų valdymo posistemiu, Elektroninio archyvo informacinė sistema EAIS, Teisės aktų informacinė sistema ( TAR, TAIS), Teismų informacine sistema Liteko, Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacine sistema LINESIS;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės kontrolės veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą; dokumentų ir informacijos tvarkymą, viešosios informacijos gavimą ir pateikimą;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
 • gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, naudotis interneto naršykle, teisės aktų ir teismų praktikos paieškos sistema;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti anglų kalbą A1 lygiu;
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • administruoja Valstybės kontrolės dokumentų valdymo posistemį;
 • analizuoja dokumentų valdymo procesą, proceso rodiklius, teikia pasiūlymus proceso gerinimui;
 • apibendrina ir skelbia duomenis, informaciją ir dokumentus valstybės informacinėse sistemose;
 • Valstybės kontrolės dokumentų valdymo posistemyje kontroliuoja dokumentų ir užduočių įvykdymo terminus, teikia suvestinius duomenis ir informaciją;
 • rengia Valstybės kontrolės dokumentacijos planą, dokumentų registrų ir apyrašų sąrašus, kontroliuoja jų taikymą formuojant bylas Valstybės kontrolės struktūriniuose padaliniuose, kad užtikrintų tinkamą dokumentų registravimą, apskaitą ir naudojimą;
 • formuoja valstybinio audito stebėsenos užduotis Veiklos planavimo ir stebėsenos sistemoje VIPSIS;
 • konsultuoja Valstybės kontrolės darbuotojus, rengia metodinę ir informacinę medžiagą, jo funkcijoms priskirtais klausimais;
 • pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus;
 • pavaduoja skyriaus vedėją jo nesant, užtikrindamas skyriaus veiklos tęstinumą ir skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus ir / ar skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai ir įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.