Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį matematikos, informatikos, inžinerijos, socialinių mokslų studijų krypties arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį informacijos analizės srityse;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir informacinių technologijų naudojimą;
 • išmanyti Valstybės kontrolės veiklą reguliuojančius teisės aktus;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • gebėti koordinuoti pavestų užduočių, kurios vykdomos kartu su kitais institucijos struktūriniais padaliniai, įgyvendinimą;
 • gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • gerai išmanyti ir mokėti dirbti MS Office ir CorelDraw programomis.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • tvarko valstybinių auditų apskaitos duomenų bazes ir žinynus;
 • kaupia ir sistemina su auditu susijusią informaciją, siekiant užtikrinti tinkamą valstybinių auditų rezultatų fiksavimą;
 • sistemina, analizuoja ir apibendrina su institucijos veikla susijusią informaciją, kad institucijos vadovybė laiku gautų informaciją apie institucijos ir jos padalinių veiklą;
 • vykdo Valstybės kontrolės audito rezultatų apskaitos posistemės administravimą siekiant užtikrinti vieningos informacinės sistemos veikimą;
 • teikia siūlymus dėl Valstybės kontrolės informacinės sistemos audito rezultatų apskaitos posistemės struktūros ir funkcionalumo tobulinimo, siekiant užtikrinti racionalų sistemos veikimą;
 • padeda rengti vizualinę medžiagą, atlieka įvairias veiklos analizes, reikalingas Valstybės kontrolės ir departamento veiklai tobulinti bei vystyti;
 • konsultuoja Valstybės kontrolės darbuotojus audito rezultatų apskaitos posistemės naudojimo klausimais, siekiant užtikrinti efektyvų valstybinių auditų rezultatų suvedimą ir apskaitą;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Valstybės kontrolės vadovybės, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai ir įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.