Į pradžią
Skyriaus vedėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų informacijos valdymo ar administravimo darbo patirtį;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“;
 • nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų ir informacijos tvarkymą, įslaptintos informacijos administravimą, viešosios informacijos gavimą ir pateikimą, valstybės, komercinių ir tarnybos paslapčių saugojimo tvarką;
 • išmanyti Valstybės kontrolės veiklą reguliuojančius teisės aktus, dokumentų rengimo taisykles;
 • gebėti sisteminti duomenis, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti planuoti ir organizuoti skyriaus darbą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisės aktų ir teismų praktikos paieškos sistema, interneto naršykle);
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti anglų kalbą A2 lygiu;
 • turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir tikslų pasiekimą:
 • organizuoja skyriaus darbą (sudaro veiklos planus ir organizuoja jų įgyvendinimą, valdo ir kontroliuoja skyriaus žmogiškuosius, darbo laiko ir finansinius išteklius);
 • savo kompetencijos ribose teikia siūlymus su skyriaus ir Valstybės kontrolės veikla susijusiais klausimais;
 • organizuoja ir dalyvauja rengiant vidaus administracinių teisės aktų, institucijos raštų ir kitų su skyriaus veiklos klausimais susijusių dokumentų rengimą, prireikus rengia įsakymų, administracinių teisės aktų, institucijos raštų, kitų su skyriaus veiklos klausimais susijusių dokumentų projektus;
 • organizuoja Valstybės kontrolės informacijos, duomenų ir dokumentų valdymą ir naudojimą,
 • organizuoja asmenų aptarnavimą Valstybės kontrolėje;
 • organizuoja Valstybės kontrolės intraneto ir interneto svetainių techninę priežiūrą, darbuotojų elektroninio registravimosi sistemos administravimą;
 • organizuoja Valstybės kontrolės archyvinių bylų tvarkymą, saugojimą, apskaitą ir naudojimą;
 • organizuoja įslaptintos informacijos administravimą ir apsaugą, asmens duomenų apsaugą, viešųjų ir privačių interesų deklaravimo administravimą;
 • organizuoja Valstybės kontrolės rengiamų dokumentų ir viešai pateikiamos informacijos atitiktį bendrinės lietuvių kalbos normoms ir profesinės leksikos reikalavimams;
 • koordinuoja Valstybės kontrolės bibliotekos darbą;
 • organizuoja skyriaus kompetencijai priskirtus prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus, kontroliuoja skyriaus iniciatyva sudarytų pirkimo sutarčių vykdymą;
 • Valstybės kontrolės vadovybės pavedimu dalyvauja komisijų ar darbo grupių veikloje, kai svarstomi su priskirta veikla susiję klausimai;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus ir Valstybės kontrolės vadovybės pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai ir įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.