Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą matematikos, informatikos, fizinių ar inžinerijos mokslų krypčių išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
 • turėti darbo patirties dirbant su ORACLE / SQL duomenų bazėmis;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų naudojimą ir apsaugą, valstybės tarnybą, Valstybės kontrolės veiklą; dokumentų rengimo taisyklėmis;
 • gebėti apdoroti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 • gerai išmanyti LINUX ir Microsoft Windows 2003 operacines sistemas, Microsoft Exchange, Microsoft SQL server serverių programas, Microsoft Office standartines programas, kompiuterių ir kompiuterių tinklų įrangą, mokėti valdyti jų darbą;
 • išmanyti internetines technologijas, Valstybės kontrolėje naudojamas kompiuterinių duomenų bazių valdymo sistemas ir kompiuterinę įrangą, mokėti valdyti jų darbą, diagnozuoti ir pašalinti jų darbo sutrikimus;
 • mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, naudotis interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B1 lygiu;
 • turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant įslaptintos informacijos, kuria disponuoja Valstybės kontrolė, administravimą, apsaugą ir kontrolę;
 • prireikus padeda valstybiniams auditoriams atlikti auditus, susijusius su informacinėmis sistemomis, suteikdamas jiems specialiųjų žinių informacinių technologijų srityje;
 • administruoja Valstybės kontrolės kompiuterinį tinklą, informacinę sistemą, elektroninio pašto, interneto ir intraneto sistemas, informacijos mainų sistemą Microsoft Exchange, suteikdamas galimybę Valstybės kontrolės darbuotojams naudotis kompiuterinio tinklo teikiamomis paslaugomis ir keistis informacija;
 • parengia Valstybės kontrolės tarnybines stotis (serverius) darbui, kad Valstybės kontrolės darbuotojai galėtų naudotis kompiuterinio tinklo teikiamomis paslaugomis;
 • stebi ir vertina fizinę kompiuterinės ir telekomunikacinės technikos būklę, vykdo einamąją priežiūrą, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl jos atnaujinimo;
 • stebi ir vertina informacinių technologijų srities naujoves, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl jų taikymo Valstybės kontrolėje galimybių;
 • bendradarbiaudamas su kitais struktūriniais padaliniais, rengia informacinių technologijų komponentų atnaujinimo ar keitimo reikalavimus, užtikrina jų tarpusavio suderinamumą;
 • atlieka informacijos, perduodamos Valstybės kontrolės kompiuteriniais tinklais, technologinę apsaugą, užtikrindamas, kad Valstybės kontrolės kompiuterinis tinklas būtų apsaugotas nuo įsibrovimų;
 • rengia informacinių technologijų, programinės įrangos įsigijimo, taip pat užsakomųjų darbų, susijusių su programinės įrangos projektavimu, aptarnavimu ir atnaujinimu, viešųjų pirkimų užduočių projektus (technines specifikacijas), siekdamas, kad įsigyjama kompiuterinė ir programinė įranga atitiktų Valstybės kontrolės informacinės sistemos poreikius;
 • konsultuoja Valstybės kontrolės darbuotojus bendraisiais kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo klausimais, suteikdamas galimybę jiems šią įrangą naudoti efektyviai;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.