Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą matematikos, informatikos, fizinių ar inžinerijos mokslų krypčių išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti vienerių metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje
 • turėti darbo patirties dirbant su ORACLE / SQL duomenų bazėmis;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių technologijų naudojimą, apsaugą ir plėtrą, valstybės tarnybą, Valstybės kontrolės veiklą; dokumentų rengimą;
 • gerai išmanyti LINUX ir Microsoft Windows 2003 operacines sistemas, Microsoft Exchange, Microsoft SQL server serverių programas, Microsoft Office standartines programas, kompiuterių ir kompiuterių tinklų įrangą, mokėti valdyti jų darbą;
 • išmanyti internetines technologijas, Valstybės kontrolėje naudojamas kompiuterinių duomenų bazių valdymo sistemas bei kompiuterinę įrangą;
 • mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, naudotis interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B1 lygiu;
 • turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • padeda Europos Sąjungos investicijų audito departamento (toliau – ESIAD) departamento valstybiniams auditoriams atlikti auditus, suteikdamas jiems specialiųjų žinių informacinių technologijų srityje;
 • konsultuoja ESIAD darbuotojus bendraisiais kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo klausimais, suteikdamas galimybę jiems efektyviai naudoti kompiuterinę ir programinę įrangą; teikia jiems operatyvią pagalbą informacinių technologijų naudojimo srityje;
 • atlieka ESIAD kompiuterinės įrangos (darbo stočių, stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių, spausdintuvų, skenerių, kitų į Valstybės kontrolės kompiuterinį tinklą jungiamų įrenginių) ir telekomunikacinės įrangos techninę priežiūrą ir atnaujinimą, parengia kompiuterius darbui, užtikrindamas galimybę šio departamento darbuotojams efektyviai ir racionaliai naudotis informacinėmis technologijomis;
 • bendradarbiaudamas su informacinių sistemų vartotojais, rengia technologinius reikalavimus informacinės sistemos dalių atnaujinimui ar keitimui, užtikrindamas jų technologinį tarpusavio suderinamumą ESIAD;
 • prireikus administruoja Valstybės kontrolės kompiuterinį tinklą, informacinę sistemą, elektroninio pašto, interneto ir intraneto sistemas, informacijos mainų sistemą Microsoft Exchange, užtikrindamas galimybę ESIAD darbuotojams naudotis kompiuterinio tinklo teikiamomis paslaugomis;
 • siekdamas, kad kompiuterinė, programinė ir telekomunikacinė įranga atitiktų Valstybės kontrolės informacinės sistemos poreikius, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl esamos ESIAD kompiuterinės įrangos būklės, jos tobulinimo ir atnaujinimo tikslingumo, rengia kompiuterinės ir telekomunikacinės įrangos įsigijimo, remonto ir kitų darbų, susijusių su jų priežiūra ar atnaujinimu, viešųjų pirkimų užduočių projektus;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.