Į pradžią
Vyresnysis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą inžinerijos mokslų srities išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais Valstybės kontrolės veiklą, turto apskaitą, viešuosius pirkimus, inventorizacijos atlikimą, valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką, valstybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo, likvidavimo ir perdavimo, valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose vykdymo tvarką;
 • gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Outlook programomis, teisinės bazės
 • turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • prižiūri Valstybės kontrolės transporto priemones, rūpinasi jų eksploatacija, paskirstymu, jų draudimu ir apsauga;
 • prižiūri transporto priemonių techninę būklę, tikrina ridos, kuro normų taikymo ir degalų likučių skaičiavimų teisingumą ir duomenų surašymą į atitinkamus žiniaraščius;
 • nustatyta tvarka išrašo kelionės lapus;
 • organizuoja administruojamų transporto priemonių vairuotojų darbą;
 • apskaito jam priskirtas materialines vertybes, nustatyta tvarka jas priima, sandėliuoja ir išduoda Valstybės kontrolės darbuotojams;
 • rengia pasiūlymus dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nereikalingo turto perdavimą kitoms institucijoms;
 • dalyvauja planuojant ir organizuojant Valstybės kontrolei reikalingų materialinių vertybių įsigijimą;
 • vykdo jo kompetencijai priskirtus supaprastintus mažos vertės viešuosius pirkimus;
 • tvarko jo kompetencijai priskirtas viešųjų pirkimų sutartis, tikrina pagal šias sutartis gautų prekių rūšį (modelį), kiekį bei pasirašo prekių, paslaugų ar darbų perdavimo–priėmimo bei kitus aktus ir apmokėjimo sąskaitas;
 • nustatyta tvarka rengia jo kompetencijai priskirto turto perdavimo, nurašymo ir likvidavimo dokumentus bei derina juos su kitais padaliniais;
 • dalyvauja Valstybės kontrolėje atliekamų materialinių vertybių inventorizacijos darbe;
 • pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovų ir skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus, kad būtų įgyvendinti skyriui keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.