Į pradžią
Vyresnysis patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos ar teisės studijų krypties (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip ketverių metų darbo patirtį valstybinio audito srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės turto valdymą,
 • naudojimą, valstybės skolą, valstybės biudžeto ir valstybės piniginių fondų sudarymą bei vykdymą, įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą, apskaitą ir atskaitomybę, Europos Sąjungos fondų ir kitos paramos programų lėšų valdymą ir kontrolę, Administracinių teisės pažeidimų ir Civiliniu kodeksais;
 • išmanyti tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, tarptautinius audito standartus, Valstybinio audito reikalavimus, teisės aktus, reguliuojančius Valstybės kontrolės veiklą;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti sudėtingą informaciją, įžvelgti kompleksines ir sistemines problemas, jas įvertinti,
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisinės bazės informacinėmis sistemomis, interneto naršykle);
 • turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • sisteminiu požiūriu analizuoja Valstybės kontrolės veiklą, teikia pasiūlymus vadovybei dėl institucijos veiklos tobulinimo;
 • analizuoja atliktų valstybinių auditų poveikį, rekomendacijų įgyvendinimą ir teikia pastebėjimus ir pasiūlymus dėl didesnio audito poveikio nustatant valstybinio audito mąstą, atliekant auditus, įgyvendinant rekomendacijas ir vertinant pasiektus rezultatus;
 • analizuoja ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl atliekamų auditų kokybės, siekiant užtikrinti, kad jų rezultatai darytų poveikį, numatytą Valstybės kontrolės įstatyme; skleidžia aktualią informaciją audito departamentams, siekiant, kad auditas būtų atliekamas efektyviai;
 • prireikus dalyvauja audituose, siekiant pritaikyti pažangiausią audito praktiką;
 • siekiant gerinti audito kokybę teikia pasiūlymus dėl audito metodikos tobulinimo;
 • teikia siūlymus ir dalyvauja rengiant ir tobulinant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių audituojamųjų subjektų veiklą, apskaitą, atskaitomybę, auditą ir kt., projektus, siekiant skatinti viešojo sektoriaus atskaitingumą į rezultatus ir žmonių poreikius orientuotą valdymą, finansų ir kontrolės sistemų pažangą;
 • dalyvauja rengiant metinę valstybinio audito programą, Valstybės kontrolės metinę veiklos ataskaitą, valstybinių auditų rezultatų apibendrinimą;
 • pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, komitetų veikloje, siekiant įgyvendinti institucijos tikslus ir uždavinius;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio valstybės kontrolieriaus pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti strateginiai Valstybės kontrolės tikslai, įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.