Į pradžią
Skyriaus vedėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą matematikos, informatikos, fizinių ar inžinerijos mokslų krypčių išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
 • išmanyti informacines technologijas, jų raidos tendencijas, bendruosius duomenų bazių valdymo, kompiuterinio tinklo administravimo principus, informacinių technologijų strateginio valdymo principus, informacinių technologijų susiejimo su įstaigos veiklos procesais ir informacinių technologijų brandos lygio įvertinimo standartus ir metodikas;
 • būti susipažinusiam su kompiuterizuotomis audito programomis, žinoti jų taikymo audito procese ypatumus;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, informacinių technologijų naudojimą ir apsaugą, Valstybės kontrolės veiklą, dokumentų rengimą;
 • sugebėti sisteminti duomenis, apibendrinti informaciją ir pateikti išvadas;
 • mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, naudotis interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • mokėti anglų kalbą B1 lygiu;
 • turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir tikslų pasiekimą:
 • organizuoja skyriaus darbą (sudaro veiklos planus ir organizuoja jų įgyvendinimą, valdo ir kontroliuoja skyriaus žmogiškuosius, darbo laiko ir finansinius išteklius);
 • savo kompetencijos ribose teikia siūlymus su skyriaus ir Valstybės kontrolės veikla susijusiais klausimais;
 • vykdo Valstybės kontrolės informacinių technologijų – kompiuterinės, telekomunikacinės ir programinės įrangos planavimą, organizuoja jos priežiūrą, naudojimą, saugą, plėtrą ir tobulinimą, užtikrindamas galimybę Valstybės kontrolės darbuotojams ir klientams efektyviai ir racionaliai naudotis informacinėmis technologijomis;
 • organizuoja ir dalyvauja rengiant vidaus administracinių teisės aktų, institucijos raštų ir kitų su skyriaus veiklos klausimais susijusių dokumentų rengimą, prireikus rengia įsakymų, administracinių teisės aktų, institucijos raštų, kitų su skyriaus veiklos klausimais susijusių dokumentų projektus;
 • organizuoja Valstybės kontrolės informacinių išteklių ir informacinių technologijų valdymo, informacinių sistemų saugos politikos formavimą ir įgyvendinimą;
 • organizuoja pagalbą valstybiniams auditoriams atlikti auditus, susijusius su valstybinėmis informacinėmis sistemomis, suteikdamas jiems specialiųjų žinių informacinių technologijų srityje visų audito etapų metu;
 • stebi ir vertina informacinių technologijų srities naujoves, teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl jų taikymo, inicijuoja ir rengia projektus informacinių technologijų srityje, organizuoja jų įgyvendinimą, siekdamas, kad Valstybės kontrolės informacinės technologijos būtų tinkamos ir būtų parenkami optimalūs technologiniai sprendimai;
 • organizuoja kompiuterinės, telekomunikacinės technikos ir programinės įrangos, eksploatacinių medžiagų apskaitą, analizuoja šių išteklių naudojimo efektyvumą ir tikslingumą, užtikrindamas, kad šie ištekliai būtų naudojami taupiai ir racionaliai;
 • organizuoja taikomųjų programų, skirtų administraciniams ir audito procesams automatizuoti, intraneto ir interneto programavimo darbus;
 • siekdamas Valstybės kontrolės darbuotojams suteikti specialiųjų informacinių technologijų srities žinių, moko ir konsultuoja darbuotojus kompiuterinės ir telekomunikacinės įrangos naudojimo klausimais;
 • organizuoja skyriaus kompetencijai priskirtus prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus; kontroliuoja skyriaus iniciatyva Valstybės kontrolės sudarytų sutarčių vykdymą, rengia pretenzijų projektus;
 • operatyviai sprendžia informacinių technologijų ar jų komponentų veikimo problemas ir informuoja darbuotojus apie sutrikimų šalinimo eigą;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.