Į pradžią
Vyriausiasis patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos ar teisės studijų krypties (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip penkerių metų darbo patirtį valstybinio audito srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
 • išmanyti tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, tarptautinius audito standartus, Valstybinio audito reikalavimus, teisės aktus, reguliuojančius Valstybės kontrolės veiklą, strateginio planavimo principus, metodus ir procesą ir kitą teisinį bei metodologinį reguliavimą, taikytiną viešojo sektoriaus išorės auditui;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“;
 • išmanyti viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų sistemą ir jų funkcijas;
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti sudėtingą informaciją, įžvelgti kompleksines ir sistemines problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, priimti strateginius sprendimus;
 • gebėti rengti pranešimus, turėti puikius viešo kalbėjimo ir bendravimo su žiniasklaida įgūdžius; gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisinės bazės informacinėmis sistemomis, interneto naršykle);
 • išmanyti tarnybinio protokolo reikalavimus; turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • analizuoja valstybinio audito rezultatus, jų kokybę, vertina valstybinio audito poveikį ir teikia Valstybės kontrolės vadovybei pasiūlymus valstybinio audito kokybės, poveikio ir sklaidos gerinimo klausimais;
 • pagal kompetenciją kuria ir palaiko ryšius su valstybės valdymo ir kitomis viešojo sektoriaus institucijomis, įstaigomis, taip pat valstybinio audito tikslais su šalyje veikiančiomis visuomeninėmis organizacijomis;
 • Valstybės kontrolės vadovybės pavedimu dalyvauja tarpinstituciniuose susitikimuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su valstybinio audito kokybės, poveikio bei sklaidos klausimais, dalyvauja tarpžinybinių ir Valstybės kontrolės darbo grupių, komisijų veikloje;
 • Valstybės kontrolės vadovybės pavedimu dalyvauja rengiant valstybinio audito strategijas, Valstybės kontrolės veiklos planus, metines institucijos veiklos ir kitas su valstybinio audito rezultatais ir jų sisteminiu vertinimu susijusias ataskaitas;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir/ar kitą informaciją, reikalingą Valstybės kontrolės veiklos planavimui bei organizavimui, taip pat valstybinio audito rezultatų sisteminiams apibendrinimams parengti;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus valstybinio audito ir su juo susijusiems procesams bei institucijos veiklos organizavimo procesams tobulinti;
 • pagal kompetenciją analizuoja informaciją tarpinstitucinio bendradarbiavimo efektyvumo bei rezultatyvumo klausimais ir teikia pasiūlymus Valstybės kontrolės vadovybei;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su Valstybės kontrolės struktūriniais padaliniais; dalyvauja komisijų, komitetų veikloje, siekiant įgyvendinti institucijos tikslus ir uždavinius;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio valstybės kontrolieriaus pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti strateginiai Valstybės kontrolės tikslai, įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.