Į pradžią
Vyriausiasis patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – politikos mokslai;
 • studijų kryptis – ekonomika;
 • studijų kryptis – finansai;
 • studijų kryptis – komunikacija;
 • arba:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • darbo patirtis – strateginio planavimo patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
 • Atitikimas kitiems reikalavimams:
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
 • gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais.
 • Koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją.
 • Koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų, susijusių su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos.
 • Koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.
 • Koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą arba prireikus rengia veiklos planavimo dokumentus.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
 • Koordinuoja informacijos su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su viešaisiais ryšiais susijusiais sudėtingais klausimais.
 • Koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su viešaisiais ryšiais susijusią informaciją.
 • Koordinuoja su viešaisiais ryšiais susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia su viešaisiais ryšiais susijusius dokumentus.
 • Koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusių renginių organizavimą arba prireikus organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus panašaus pobūdžio su viešaisiais ryšiais susijusius renginius ir koordinuoja dalyvavimą juose arba prireikus juose dalyvauja.
 • Koordinuoja viešųjų ryšių priemonių rengimą ir įgyvendinimą arba prireikus rengia ir įgyvendina viešųjų ryšių priemones.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais ryšiais susijusiais klausimais.
 • Analizuoja valstybinio audito rezultatus, kokybę, vertina valstybinio audito poveikį ir teikia pasiūlymus valstybinio audito kokybės, poveikio ir sklaidos gerinimo klausimais.
 • Bendradarbiauja su valstybės valdymo ir kitomis viešojo sektoriaus institucijomis, įstaigomis bei su visuomeninėmis organizacijomis valstybinio audito tikslais.
 • Valstybės kontrolieriaus pavedimu dalyvauja tarpinstituciniuose susitikimuose, susijusiuose su valstybinio audito kokybės, poveikio bei sklaidos klausimais, dalyvauja tarpžinybinių ir Valstybės kontrolės darbo grupių, komisijų veikloje.
 • Dalyvauja rengiant valstybinio audito strategijas.
 • Teikia pasiūlymus ir kitą informaciją valstybinio audito rezultatų sisteminiams apibendrinimams parengti, valstybinio audito ir su juo susijusiems procesams tobulinti.
 • Analizuoja informaciją tarpinstitucinio bendradarbiavimo efektyvumo bei rezultatyvumo klausimais ir teikia pasiūlymus.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.