Į pradžią
Vyresnysis patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;
 • turėti ketverių metų darbo patirtį valstybinio audito srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais strateginio planavimo principus ir metodus;
 • išmanyti tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, Valstybinio audito reikalavimus, teisės aktus, reguliuojančius Valstybės kontrolės ir departamento audituojamų subjektų veiklą, valstybės turto valdymą ir naudojimą, valstybės biudžeto ir valstybės piniginių fondų sudarymą bei vykdymą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti sudėtingą informaciją, įžvelgti kompleksines ir sistemines problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti rengti pranešimus, ataskaitas, apžvalgas, turėti gerus viešojo kalbėjimo įgūdžius, gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema).
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • siekdamas užtikrinti departamento tikslų įgyvendinimą:
 • teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl departamento darbo organizavimo;
 • teikia pasiūlymus dėl valstybinio audito programos vykdymo departamento kompetencijai pavestose srityse;
 • teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl metinio institucijos veiklos plano sudarymo;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl institucijos veiklos tobulinimo;
 • analizuoja ir vertina pavestų sričių veiklos problemas ir teikia siūlymus valstybinio audito programos sudarymui;
 • siekdamas valstybinio audito kokybės, konsultuoja departamento valstybinius auditorius valstybinio audito atlikimo klausimais;
 • siekdamas valstybinio audito poveikio:
 • teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo;
 • analizuoja valstybinio audito rezultatus ir teikia siūlymus dėl valstybinį auditą ir pavestą audituojamą sritį reguliuojančių teisės aktų tobulinimo;
 • siekdamas audito sklaidos, rengia pavestos srities atliktų valstybinių auditų rezultatų apibendrinimus, pristatymus ir apžvalgas ir juos pristato kitose institucijose, pagal kompetenciją atstovauja Valstybės kontrolei;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai, įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.