Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti vienerių metų darbo patirtį informacijos valdymo srityje;
 • turėti programavimo PHP ir HTML kalbomis patirtį;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Valstybės kontrolės veiklą, viešąjį administravimą, informacinių technologijų naudojimą, viešosios informacijos gavimą ir pateikimą, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą;
 • sugebėti apdoroti ir apibendrinti informaciją;
 • mokėti dirbti Microsoft Office, Microsoft Outlook, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Office FrontPage, Microsoft Office Visio programomis;
 • mokėti anglų kalbą A2 lygiu.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • tvarko Valstybės kontrolės teisės aktų registrą;
 • tvarko Valstybės kontrolės valstybės tarnautojų pažymėjimų duomenis valstybės informacinėse sistemose;
 • administruoja Valstybės kontrolės elektroninio registravimosi sistemą;
 • teikia duomenis Valstybės kontrolės darbuotojams iš elektroninių duomenų bazių, žinynų, registrų, saugyklų ir valstybės informacinių sistemų;
 • teikia pasiūlymus pagal kompetenciją skyriaus vedėjui dėl dokumentų valdymo proceso tobulinimo;
 • tvarko ir skelbia Valstybės kontrolės intraneto ir interneto svetainėse struktūrinių padalinių informacinio turinio informaciją;
 • pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus;
 • registruoja ir tvarko Valstybės kontrolės gautus, siunčiamus ir vidaus dokumentus dokumentų valdymo posistemyje;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus ir/ar skyriaus vedėjo pavedimus bei nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai ir įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.