Į pradžią
Vyriausiasis patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės krypties (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
 • turėti penkerių metų darbo patirtį teisės ir valstybinio audito srityse;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija;
 • išmanyti tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, Valstybinio audito reikalavimus, teisės aktus, reguliuojančius Valstybės kontrolės ir audituojamų subjektų veiklą, strateginio planavimo principus, metodus ir procesą bei vykdymą, valstybės turto valdymą ir naudojimą, valstybės biudžeto ir valstybės piniginių fondų sudarymą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti kompleksines ir sistemines problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti rengti pranešimus, ataskaitas, turėti puikius viešo kalbėjimo ir bendravimo su žiniasklaida įgūdžius; gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • gebėti organizuoti ir koordinuoti padalinio veiklą; būtini stiprūs komandinio darbo organizavimo įgūdžiai;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema).
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“ (arba „Slaptai“).
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • siekdamas užtikrinti departamento uždavinių įgyvendinimą ir tikslų pasiekimą:
 • padeda departamento direktoriui organizuoti departamento darbą jo kompetencijai pavestose srityse;
 • padeda departamento direktoriui organizuoti valstybinio audito programos vykdymą jo kompetencijai pavestose srityse (organizuoja pavestų valstybės valdymo sričių auditus);
 • padeda departamento direktoriui organizuoti metinio institucijos veiklos sudarymą jo kompetencijai priskirtose srityse;
 • savo kompetencijos ribose teikia siūlymus dėl departamento ir Valstybės kontrolės veiklos tobulinimo;
 • siekdamas užtikrinti valstybinio audito kokybę, nustatyta tvarka dalyvauja valstybinio audito priežiūros ir peržiūros procese;
 • siekdamas valstybinio audito poveikio:
 • organizuoja valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną pavestose valstybės valdymo srityse;
 • analizuoja valstybinio audito rezultatus, gautą informaciją apie departamentui pavestos srities teisinį reguliavimą, rengiamus teisės aktų projektus ir teikia siūlymus departamento direktoriui dėl teisės aktų tobulinimo;
 • dalyvauja rengiant valstybės kontrolieriaus ar jo pavaduotojų priimamų sprendimų dėl valstybinio audito metu nustatytų pažeidimų projektus ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • siekdamas valstybinio audito sklaidos:
 • rengia pavestos srities atliktų valstybinių auditų rezultatų apibendrinimus, informaciją apie pavestos valstybės valdymo srities teisinį reguliavimo tobulinimą ir juos pristato Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, kitose institucijose, konferencijose, savo kompetencijos ribose atstovauja Valstybės kontrolei;
 • analizuoja gerąją praktiką, rengia mokymų medžiagas, pristatymus, veda mokymus kitiems institucijos darbuotojams;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai, įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.