Į pradžią
Vyresnysis patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos ar matematikos, informatikos mokslų studijų krypties (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip ketverių metų darbo patirtį valstybinio audito srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą, teisės aktų rengimo tvarką;
 • išmanyti tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, tarptautinius audito standartus, Valstybinio audito reikalavimus, teisės aktus, reguliuojančius Valstybės kontrolės veiklą, strateginio planavimo principus, metodus ir procesą ir kitą teisinį bei metodologinį reguliavimą, taikytiną viešojo sektoriaus išorės auditui;
 • gerai išmanyti tarptautinių audito institucijų (EUROSAI, INTOSAI) sistemą, jų veiklos organizavimą;
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti sudėtingą informaciją, įžvelgti kompleksines ir sistemines problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, priimti strateginius sprendimus;
 • gebėti rengti pranešimus, turėti puikius viešo kalbėjimo ir bendravimo su žiniasklaida įgūdžius; gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • mokėti anglų kalbą C1 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu, teisinės bazės informacinėmis sistemomis, interneto naršykle);
 • išmanyti tarptautinio protokolo reikalavimus, turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • analizuoja valstybinio audito poveikį, rekomendacijų įgyvendinimą ir teikia pasiūlymus Valstybės kontrolės vadovybei valstybinio audito rezultatų sklaidos gerinimo tarptautinėse institucijose klausimais;
 • sisteminiu požiūriu analizuoja Valstybės kontrolės veiklą, teikia pasiūlymus Valstybės kontrolės vadovybei dėl institucijos veiklos tobulinimo, inovacijų ir technologijų taikymo;
 • padeda Valstybės kontrolės vadovybei formuoti Valstybės kontrolės tarptautinio bendradarbiavimo strategiją ir politiką, kuria ir palaiko ryšius su aukščiausiomis audito institucijomis ir kitomis tarptautinėmis audito organizacijomis;
 • pagal kompetenciją analizuoja ir apibendrina informaciją tarptautinio bendradarbiavimo efektyvumo bei rezultatyvumo klausimais, konsultuoja Valstybės kontrolės vadovybę santykių su aukščiausiomis audito institucijomis ir kitomis tarptautinėmis audito organizacijomis klausimais ir pažangios užsienio praktikos, inovacijų ir technologijų taikymo Valstybės kontrolėje galimybėmis,
 • pagal kompetenciją rengia straipsnius, apžvalgas, kitus analitinio pobūdžio dokumentus, informaciją apie Valstybės kontrolės veiklą lietuvių ir anglų kalbomis;
 • pagal kompetenciją dalyvauja tarp instituciniuose ir tarptautiniuose susitikimuose, renginiuose, taip pat tarpžinybinių ir Valstybės kontrolės darbo grupių, komisijų ir pan. veikloje;
 • dalyvauja rengiant Valstybės kontrolės strateginius planus, valstybinio audito strategijas, metines institucijos veiklos ataskaitas;
 • dalyvauja Valstybės kontrolės vadovybės pasitarimuose, taip pat kituose Valstybės kontrolės rengiamuose pasitarimuose, kuriuose aptariami vyresniojo patarėjo kompetencijai priskirti klausimai;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su Valstybės kontrolės struktūriniais padaliniais;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio valstybės kontrolieriaus ar jo pavaduotojo pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti strateginiai Valstybės kontrolės tikslai, įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.