Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą matematikos, informatikos, fizinių inžinerijos, technologijos mokslų socialinių, fizinių , socialinių mokslų studijų krypties išsilavinimą;
 • turėti vienerių metų darbo patirtį informacijos analizės srityse;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir informacinių technologijų naudojimą;
 • išmanyti Valstybės kontrolės veiklą reguliuojančius teisės aktus, dokumentų rengimo taisykles;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • gebėti koordinuoti pavestų užduočių, kurios vykdomos kartu su kitais institucijos struktūriniais padaliniai, įgyvendinimą;
 • gerai išmanyti ir mokėti dirbti MS Office, CorelDraw programomis;
 • gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • mokėti anglų kalbą A2 lygiu.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • tvarko ESIAD atliekamų valstybinių auditų apskaitos duomenų bazes ir žinynus;
 • sistemina, analizuoja ir apibendrina su ESIAD auditais susijusią informaciją, siekiant užtikrinti tinkamą valstybinio audito duomenų apskaitą, kaupimą ir savalaikį informacijos pateikimą institucijos vadovybei;
 • dalyvauja rengiant valstybinių auditų metinės programos projektą (rengia ESIAD programos dalį, siekiant institucijos strateginių tikslų įgyvendinimo ir kad institucijos vadovybė būtų informuota apie ESIAD veiklą;
 • vykdo Valstybės kontrolės audito rezultatų apskaitos posistemės administravimą siekiant užtikrinti vieningos informacinės sistemos veikimą;
 • konsultuoja ESIAD darbuotojus audito rezultatų apskaitos posistemės naudojimo klausimais, siekiant užtikrinti efektyvų valstybinių auditų rezultatų suvedimą ir apskaitą;
 • padeda rengti vizualinę medžiagą, atlieka įvairias veiklos analizes, reikalingas ESIAD ir departamento veiklai tobulinti bei vystyti;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Valstybės kontrolės vadovybės, departamento direktoriaus, jo pavaduotojo ir skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai ir įgyvendinti Valstybės kontrolei ir departamentui keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.