Į pradžią
Patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • turėti trejų metų darbo patirtį valstybinio audito srityje; iš jų būtinas vadovavimas bent vienam valstybiniam auditui;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, audito atlikimą;
 • išmanyti tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, Valstybinio audito reikalavimus, Valstybės kontrolės veiklą reguliuojančius teisės aktus, valstybės turto valdymą ir naudojimą, valstybės biudžeto ir valstybės piniginių fondų sudarymą bei vykdymą, viešojo sektoriaus apskaitą ir atskaitomybę;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti ir teikti išvadas, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • išmanyti dokumentų rengimo bei teisės aktų projektų rengimo taisykles;
 • gebėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžius ir raštu; turėti gerus viešojo kalbėjimo įgūdžius;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, gebėti dirbti komandoje;
 • mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, Valstybės kontrolės informacinėmis sistemomis;
 • mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • padeda skyriaus vedėjui organizuoti ir įgyvendinti valstybinio audito metodikos ir kokybės užtikrinimo tobulinimo strategiją, metodinės medžiagos rengimą, naujų audito metodų diegimą ir valstybinio audito praktikos sklaidą institucijoje;
 • analizuoja valstybinio audito procesą, rengia ir teikia išvadas bei pasiūlymus valstybinio audito metodikai ir kokybės užtikrinimo sistemai tobulinti;
 • rengia ir tobulina valstybinio audito procesą ir kokybės užtikrinimą reguliuojančius teisės aktus bei metodinę medžiagą, susijusią su auditu ir kompiuterizuotų audito priemonių naudojimu;
 • atlieka valstybinio audito kokybės užtikrinimo procedūras valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka;
 • atlieka savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų išorinę peržiūrą valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka;
 • analizuoja kitų šalių praktiką, atlieka įvairias analizes, reikalingas valstybinio audito metodikai ir kokybės užtikrinimo sistemai vystyti;
 • rengia valstybinio audito mokymo medžiagas ir veda mokymus;
 • konsultuoja Valstybės kontrolės darbuotojus audito metodikos ir kompiuterizuotų audito priemonių taikymo klausimais;
 • teikia siūlymus ir dalyvauja rengiant ir tobulinant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį auditą, apskaitą, atskaitomybę, projektus;
 • atlieka įvairias veiklos analizes, reikalingas Valstybės kontrolės ir departamento veiklai tobulinti bei vystyti;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Valstybės kontrolės vadovybės, departamento ir skyriaus vadovų pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai ir įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.