Į pradžią
Vyriausiasis valstybinis auditorius

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti trejų metų darbo patirtį ekonomikos, finansų, teisės ar audito srityje, iš kurių būtina 2 metų patirtis valstybinio audito srityje; iš jų būtinas vadovavimas bent vienam valstybiniam auditui;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais audito atlikimą;
 • išmanyti tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, Valstybinio audito reikalavimus, Valstybės kontrolės veiklą reguliuojančius teisės aktus, valstybės turto valdymą ir naudojimą, valstybės biudžeto ir valstybės piniginių fondų sudarymą bei vykdymą, viešojo sektoriaus apskaitą ir atskaitomybę, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • gebėti įvertinti atlikto audito kokybę;
 • gebėti rengti pranešimus, ataskaitas, audito metodiką ir mokymo medžiagą; turėti gerus viešojo kalbėjimo įgūdžius, gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti pavestą darbą;
 • mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, Valstybės kontrolės informacinėmis sistemomis;
 • mokėti anglų kalbą A2 lygiu.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • atlieka valstybinio audito kokybės užtikrinimo procedūras valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka;
 • atlieka savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų išorinę peržiūrą valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka;
 • rengia ir tobulina valstybinio audito procesą ir kokybės užtikrinimą reguliuojančius teisės aktus bei metodinę medžiagą, susijusią su auditu ir kompiuterizuotų audito priemonių naudojimu;
 • atlieka įvairias analizes, reikalingas valstybinio audito metodikai ir kokybės užtikrinimo sistemai vystyti;
 • konsultuoja Valstybės kontrolės darbuotojus audito metodikos ir kompiuterizuotų audito priemonių taikymo klausimais;
 • rengia valstybinio audito ir kompiuterizuotų audito priemonių mokymo medžiagas ir veda mokymus;
 • teikia siūlymus ir dalyvauja rengiant ir tobulinant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybinį auditą, apskaitą, atskaitomybę, projektus;
 • dalyvauja rengiant Valstybės kontrolės ir departamento veiklos ataskaitas tam, kad institucijos vadovybė galėtų atlikti pažangos vertinimą ir suinteresuotoms pusėms pateikti informaciją apie Valstybės kontrolės veiklą ir jos pokyčius;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Valstybės kontrolės vadovybės, departamento ir skyriaus vadovų pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai ir įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.