Į pradžią
Patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės krypties (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
 • turėti 3 metų teisinio darbo patirtį ir 3 metų patirtį teisės aktų, reglamentuojančių Valstybės kontrolės veiklą ir valstybinį auditą, taikymo srityje;
 • mokėti anglų kalbą B2 lygiu;
 • būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybės kontrolės veiklą, valstybinį auditą, sutarčių sudarymą ir vykdymą, civilinių ir administracinių bylų teiseną, viešąjį administravimą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti su Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • analizuoja su teisės klausimais susijusią informaciją arba, esant poreikiui, koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos analizę;
 • rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba, esant poreikiui, koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą;
 • rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba, esant poreikiui, koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą;
 • nagrinėja prašymus, skundus ir kitus dokumentus sudėtingais teisinio vertinimo reikalingais klausimais arba, esant poreikiui, koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais teisinio vertinimo reikalingais klausimais nagrinėjimą, rengia atsakymus arba, esant poreikiui, koordinuoja atsakymų rengimą;
 • konsultuoja priskirtos srities klausimais;
 • teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo;
 • atstovauja Valstybės kontrolės interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba, esant poreikiui, koordinuoja atstovavimą Valstybės kontrolės interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba, esant poreikiui, koordinuoja susijusių dokumentų rengimą;
 • vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba, esant poreikiui, koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą bei rengia teisines išvadas arba, esant poreikiui, koordinuoja teisinių išvadų rengimą;
 • vykdo teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba, esant poreikiui, koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą;
 • vykdo teisinę ekspertizę arba, esant poreikiui, koordinuoja teisinės ekspertizės vykdymą;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valstybės kontrolės vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.