Į pradžią
Vyresnysis patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
 • išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – teisė;
 • darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;
 • darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
 • kalba – anglų;
 • kalbos mokėjimo lygis – B2.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir koordinuoja susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia susijusius dokumentus.
 • Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais teisiniais klausimais nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais teisiniais klausimais, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.
 • Koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją.
 • Koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.
 • Koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
 • Koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus.
 • Koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą arba prireikus vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus, koordinuoja teisinių išvadų rengimą arba prireikus rengia teisines išvadas.
 • Koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą arba prireikus atlieka teisinę ekspertizę.
 • Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
 • Koordinuoja bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija, susijusia su korupcijos prevencija ir jos užtikrinimu, su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis arba prireikus bendradarbiauja ir keičiasi informacija, susijusia su korupcijos prevencija ir jos užtikrinimu, su kitais įstaigos struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis.
 • Koordinuoja informacijos su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su korupcijos prevencija susijusiais sudėtingais klausimais.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su korupcijos prevencija susijusiais klausimais.
 • Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl korupcijos prevencijos rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl korupcijos prevencijos.
 • Pagal kompetenciją nagrinėja Seimo narių rašytinius paklausimus ir rengia atsakymų projektus, rengia raštų projektus Seimui, Seimo komitetams ir komisijoms, Vyriausybei, kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms.
 • Vertina ir teikia ekspertinę nuomonę dėl valstybinio audito metu audito ir kitų struktūrinių padalinių teikiamų siūlymų dėl teisės aktų tobulinimo.
 • Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus dėl teisės aktų, reglamentuojančių Valstybės kontrolės veiklą, taikymo arba prireikus koordinuoja tokių ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 • Analizuoja duomenis apie pateiktų rekomendacijų tobulinti teisės aktus įgyvendinimą ir organizuoja gerosios teisės aktų tobulinimo praktikos sklaidą.
 • Padeda užtikrinti vienodą teisės normų taikymą, nustatomų teisės aktų pažeidimų vertinimą bei teisinių sąvokų naudojimą audito ir kitų institucijos veiklos produktų dokumentuose.
 • Atlieka Valstybės kontrolės administracinių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.