Į pradžią
Patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisės krypties (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;
 • turėti trejų metų darbo patirtį valstybinio audito ir teisės srityse;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti sistemines priskirtos srities teisinio reguliavimo problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais departamento audituojamų subjektų veiklą; Administracinių nusižengimų, Darbo, Baudžiamojo, Baudžiamojo proceso, Civilinio proceso ir Civiliniu kodeksais;
 • išmanyti teisės aktus, reguliuojančius Valstybės kontrolės veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, valstybės turto valdymą, naudojimą, valstybės skolą, valstybės biudžeto ir valstybės piniginių fondų sudarymą bei vykdymą, įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklą, apskaitą ir atskaitomybę, tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, Valstybinio audito reikalavimus; Administracinių bylų teisenos įstatymą;
 • gebėti parengti ir pristatyti pranešimus, ataskaitas, apžvalgas, gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, interneto naršykle).
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • teisiniu požiūriu vertina valstybinių auditorių parengus dokumentus ir konsultuoja valstybinius auditorius;
 • analizuoja ir sprendžia valstybinių auditų metu kylančius sudėtingus teisinius klausimus;
 • jei pavesta, atlieka valstybinio audito procedūras, susijusias su teisėtumo vertinimu;
 • rengia/ dalyvauja rengiant valstybinio audito darbo dokumentus, raštų, valstybinių auditų ataskaitų, išvadų ir sprendimų projektus;
 • prireikus dalyvauja sudarant metinį institucijos veiklos planą jo kompetencijai priskirtose srityse;
 • dalyvauja atliekant jam pavestų valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną;
 • analizuoja valstybinio audito rezultatus ir pavestą sritį reguliuojančius teisės aktus ir teikia siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
 • rengia informaciją apie departamentui pavestos audituoti srities teisinį reguliavimą, rengia pristatymus ir apžvalgas departamente ir kitose institucijose;
 • pagal kompetenciją organizuoja susitikimus su kitų institucijų atstovais ir rengia medžiagą šiems susitikimams, atstovauja Valstybės kontrolei;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl departamento ir institucijos veiklos tobulinimo;
 • pagal kompetenciją nagrinėja Seimo narių rašytinius paklausimus bei prašymus ir rengia atsakymų projektus;
 • nagrinėja Valstybės kontrolėje gautus ir departamento kompetencijai priskirtus asmenų prašymus bei skundus ir rengia atsakymus;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai, įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.