Į pradžią
Departamento direktorius

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);
 • turėti trejų metų darbo patirtį ekonomikos, finansų, audito ar vadybos srityse;
 • turėti vienerių metų vadovaujamojo darbo patirties;
 • būti susipažinusiam Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
 • išmanyti tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, Valstybinio audito reikalavimus, teisės aktus, reguliuojančius Valstybės kontrolės veiklą; strateginio planavimo principus, metodus ir procesą, valstybės turto valdymą ir naudojimą, valstybės biudžeto ir valstybės piniginių fondų sudarymą bei vykdymą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą; dokumentų rengimą;
 • išmanyti strateginio planavimo ir audito procesą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti sudėtingą informaciją, įžvelgti kompleksines ir sistemines problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, priimti strateginius sprendimus;
 • gebėti rengti pranešimus, ataskaitas, gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema);
 • būtina stipri lyderystės kompetencija, gebėjimas suburti, motyvuoti ir ugdyti darbuotojus, organizuoti ir koordinuoti padalinio veiklą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti anglų kalbą C1 lygiu;
 • žinoti tarptautinio protokolo reikalavimus.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • organizuoja departamento darbą (sudaro veiklos planus ir organizuoja jų įgyvendinimą, valdo ir kontroliuoja departamento žmogiškuosius, darbo laiko ir finansinius išteklius);
 • organizuoja ir koordinuoja Valstybės kontrolės strateginį planavimą, Valstybės kontrolės veiklos procesų ir rizikos valdymą ir strategijų įgyvendinimo stebėseną, siekiant sudaryti tinkamas prielaidas teisingam Valstybės kontrolės veiklos tikslų ir prioritetų supratimui ir įgyvendinimui;
 • organizuoja ir koordinuoja Valstybės kontrolės veiklos strategijos, metinių veiklos planų parengimą tam, kad būtų tinkamai panaudoti darbo ištekliai nustatytiems tikslams pasiekti;
 • organizuoja Valstybės kontrolės veiklos ataskaitos parengimą ir teikia ją Valstybės kontrolės vadovybei siekiant, kad vadovybei, Lietuvos Respublikos Seimui ir visuomenei būtų pateikti Valstybės kontrolės veiklos rezultatai;
 • organizuoja ir inicijuoja įvairias veiklos analizes, reikalingas audito poveikiui nustatyti, Valstybės kontrolės veiklai tobulinti, teikia išvadas bei siūlymus, siekiant, kad institucija įgyvendintų strateginius tikslus ir dirbtų rezultatyviai;
 • organizuoja Valstybės kontrolės veiklos planavimo ir audito valdymo sistemų administravimą ir inicijuoja jų tobulinimą, siekiant, kad institucijos vadovybė laiku gautų poreikius atitinkančią informaciją bei skatintų pažangią informacinių technologijų pritaikymo ir panaudojimo praktiką;
 • formuoja valstybinio audito metodikos ir kokybės užtikrinimo tobulinimo strategiją ir organizuoja jos įgyvendinimą tam, kad valstybinis auditas būtų atliekamas remiantis naujausia pažangia audito atlikimo metodika ir praktika;
 • koordinuoja Valstybės kontrolės tarptautinio bendradarbiavimo veiklą tam, kad užtikrinti tinkamą Valstybės kontrolės atstovavimą tarptautiniu lygiu;
 • organizuoja valstybinio audito kokybės užtikrinimo procedūras valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka;
 • organizuoja savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų išorinę peržiūrą valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka;
 • organizuoja gerosios praktikos sklaidą, rengia pristatymus, mokymų medžiagas, veda mokymus kitiems institucijos darbuotojams;
 • pagal kompetenciją atstovauja ar organizuoja departamento darbuotojų atstovavimą Valstybės kontrolei teismuose, Lietuvos Respublikos Seimo Audito ir kituose komitetuose, dalyvauja komisijų, komitetų veikloje, atstovauja Valstybės kontrolei Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse, siekiant įgyvendinti institucijos tikslus ir uždavinius;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Valstybės kontrolės vadovybės pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai, įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.