Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti vienerių metų darbo patirtį tarptautinių ryšių ar tarptautinių projektų administravimo srityse;
 • turėti tarptautinių renginių ir konferencijų organizavimo patirties;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir Valstybės kontrolės veiklą, dokumentų rengimo taisyklėmis; Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, kitais teisės aktais, susijusiais su aukščiausiųjų audito institucijų veikla;
 • gebėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir ataskaitas;
 • išmanyti tarptautinius raštvedybos reikalavimus ir tarptautinį protokolą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, interneto naršykle);
 • mokėti anglų kalbą C2 lygiu.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • organizuoja Valstybės kontrolės bendradarbiavimą su kitų šalių aukščiausiosiomis audito institucijomis (toliau – AAI), tarptautinėmis organizacijomis, pagal poreikį inicijuoja tarptautinių projektų parengimą, dalyvauja juos įgyvendinant; užmezga, palaiko ir plėtoja dvišalius ir daugiašalius ryšius su kitų šalių AAI, Europos Komisija, Europos Audito Rūmais ir tarptautinėmis organizacijomis;
 • organizuoja ir vykdo jo kompetencijai priskirtus viešuosius pirkimus;
 • pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus;
 • dalyvauja rengiant skyriaus veiklos ataskaitas bei pagal kompetenciją teikia informaciją reikalingą ataskaitoms rengti;
 • analizuoja vizitų į užsienio šalių aukščiausiąsias audito institucijas ir tarptautines organizacijas metu gautą informaciją, literatūrą apie audito metodiką ir geriausią audito praktiką, apibendrina ją, teikia informaciją skyriaus vedėjui ir perduoda medžiagą Valstybės kontrolės bibliotekai;
 • renka ir skleidžia informaciją apie kvalifikacijos kėlimo renginius užsienyje bei teikia šią informaciją Europos Sąjungos investicijų audito departamento vadovams ir darbuotojams, organizuoja jų dalyvavimą mokymuose užsienyje;
 • tvarko Europos Sąjungos investicijų audito departamento darbuotojų tarnybines komandiruotes į užsienį;
 • organizuoja tarptautinius seminarus, konferencijas ir kitus renginius, kuriuose dalyvauja Europos Sąjungos investicijų audito departamento darbuotojai;
 • padeda Europos Sąjungos investicijų audito departamento vadovams organizuoti susitikimus su Europos Komisijos atstovais, dalyvauja rengiant bendrus projektus su Europos Komisija;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus departamento vadovų ir skyriaus vedėjo nenuolat

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.