Į pradžią
Patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį veiklos / procesų analizės srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais strateginį planavimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą;
 • išmanyti Valstybės kontrolės veiklą ir ją reglamentuojančius teisės aktus, strateginio planavimo metodus ir procesą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir ataskaitas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; koordinuoti pavestų užduočių, kurios vykdomos kartu su kitais institucijos struktūriniais padaliniai, įgyvendinimą;
 • gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • gerai išmanyti ir mokėti dirbti MS Office, Cameo programiniu paketu;
 • mokėti anglų kalbą B1 lygiu.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • dalyvauja vykdant atskirų sričių strategijų įgyvendinimo stebėseną, siekiant sudaryti tinkamas prielaidas teisingam Valstybės kontrolės veiklos tikslų ir prioritetų supratimui ir įgyvendinimui;
 • koordinuoja ir organizuoja institucijos veiklos procesų ir rizikos vertinimą tam, kad užtikrintų sistemingą, efektyvų ir rezultatyvų institucijos darbą;
 • rengia Valstybės kontrolės veiklos procesų ir rizikos valdymo politikos įgyvendinimo dokumentus;
 • vykdo Valstybės kontrolės veiklos planavimo ir stebėsenos sistemos (toliau – VIPSIS) funkcinį administravimą siekiant užtikrinti jos veikimą;
 • teikia siūlymus dėl VIPSIS funkcionalumo tobulinimo, siekiant užtikrinti racionalų sistemos veikimą;
 • konsultuoja Valstybės kontrolės darbuotojus VIPSIS naudojimo klausimais, siekiant užtikrinti efektyvų veiklos planavimą ir auditų valdymą;
 • analizuoja kitų šalių aukščiausiųjų audito institucijų patirtį veiklos procesų analizės ir tobulinimo srityje ir teikia siūlymus institucijos ir veiklos procesų veiklos tobulinimui;
 • atlieka įvairias veiklos analizes, reikalingas Valstybės kontrolės ir departamento veiklai tobulinti bei vystyti;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovų pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai ir įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.