Į pradžią
Vyresnysis redaktorius

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą humanitarinių mokslų krypties lietuvių kalbos srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų lietuvių kalbos redagavimo, kalbos kultūros dėstymo ar panašią profesinę darbo patirtį;
 • būti susipažinusiam su Valstybinės kalbos įstatymu, Vyriausybės, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybinės kalbos vartojimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir valdymo reikalavimais;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Power Point, MS Outlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, interneto naršykle, institucijoje įdiegtu dokumentų valdymo posistemiu (toliau – DVS);
 • žinoti audito, teisės, finansų ir apskaitos, vadybos ir administravimo, ekonomikos srities specialiąją terminiją;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • gerai išmanyti tarnybinį protokolą.
Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:
 • redaguoja valstybinio audito ataskaitas, išvadas, valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų sprendimus, vidaus administracinius teisės aktus, rengiamus ir siunčiamus dokumentus DVS, derina juos su jų rengėjais;
 • bendradarbiauja su kitais Valstybės kontrolės struktūriniais padaliniais formuojant ir įgyvendinant valstybinio audito ataskaitose, išvadose ir kituose dokumentuose vienodos valstybinės kalbos terminijos ir vienodo dalykinio stiliaus vartojimą;
 • redaguoja padalinių parengtą informaciją, skelbiamą interneto ir intraneto svetainėse, bei viešai pateikiamą Valstybės kontrolės informaciją: Valstybės kontrolės pranešimus spaudai, valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų pranešimus ir kalbas, kitą informaciją, skirtą visuomenei informuoti apie Valstybės kontrolės veiklą;
 • pagal kompetenciją bendradarbiaudamas ir konsultuodamasis su Valstybine lietuvių kalbos komisija, Lietuvių kalbos instituto specialistais sprendžia dokumentų rengėjams kylančius valstybinės kalbos vartojimo klausimus;
 • renka, kaupia, sistemina ir skelbia akademinės ir profesinės srities aktualią informaciją valstybinės kalbos vartojimo klausimais Valstybės kontrolės intraneto svetainėje;
 • pagal kompetenciją konsultuoja Valstybės kontrolės darbuotojus valstybinės kalbos vartojimo klausimais;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Valstybės kontrolės vadovybės, departamento vadovų ir skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.