Į pradžią
Patarėjas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos, finansų ar apskaitos krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);
 • turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, strateginį planavimą, Valstybės kontrolės veiklą;
 • išmanyti teisės aktus, reguliuojančius viešojo sektoriaus subjektų turto valdymą, naudojimą ir disponavimą biudžetų sudarymą ir vykdymą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema);
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą priskirtoje srityje.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • siekdamas nustatyti ir įvertinti galimas viešojo sektoriaus subjektų biudžetų sudarymo, vykdymo bei buhalterinės apskaitos problemas, analizuoja teisės aktus, reguliuojančius viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir numato rizikingas sritis;
 • konsultuoja valstybinius auditorius viešojo sektoriaus subjektų biudžetų sudarymo, vykdymo bei buhalterinės apskaitos klausimais;
 • renka, analizuoja ir vertina atliekamiems valstybiniams auditams reikalingą informaciją ir teikia pasiūlymus departamento direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ar audito grupės vadovui;
 • dalyvauja organizuojant diskusijas, susitikimus su kitų padalinių atstovais ir rengia medžiagą viešojo sektoriaus subjektų biudžetų sudarymo, vykdymo bei buhalterinės apskaitos klausimais;
 • teikia siūlymus ir dalyvauja rengiant ir tobulinant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovų pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai ir įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.