Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą verslo ir viešosios vadybos studijų krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius);
 • turėti vienerių metų darbo patirtį audito srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vidaus auditą ir viešąjį administravimą;
 • sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
 • išmanyti kokybės vadybos principus (turėti ISO 9001:2008 Kokybės reikalavimų mokymo baigimo pažymėjimą) ir informacinių sistemų veiklos ir valdymo patikrinimų procedūras;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint, Outlook programomis, interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema).
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • dalyvauja rengiant metinių vidaus audito planų projektus;
 • tikrina ir vertina Valstybės kontrolės administracinių padalinių rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, siekdamas sistemingai ir visapusiškai įvertinti:
 • veiklos atitiktį iškeltiems tikslams ir uždaviniams, valstybės kontrolieriaus įsakymų ir kitų teisės aktų laikymąsi;
 • sukurtos ir įdiegtos vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų pakankamumą, veiksmingumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo ir kt.), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
 • materialinių ir finansinių išteklių naudojimo efektyvumą;
 • finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
 • valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto apsaugą;
 • darbo organizavimą ir žmogiškųjų išteklių panaudojimo efektyvumą;
 • korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
 • procesinio valdymo efektyvumą;
 • informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir projektus;
 • planuoja paskirto vidaus audito atlikimo eigą, parenka metodus, rengia klausimynus, testus;
 • rengia vidaus auditoriaus ataskaitas ir vidaus audito ataskaitas, išvadas ir rekomendacijas;
 • skyriaus vedėjo pavedimu atlieka pažangos stebėjimą (veiklą po audito);
 • skyriaus vedėjo pavedimu pagal kompetenciją rengia vidaus administracinių ir kitų dokumentų projektus, tvarko skyriaus bylas;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos tobulinimo;
 • pavaduoja skyriaus vedėją jo nesant, siekdamas užtikrinti, kad skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos būtų tinkamai vykdomi;
 • pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus, kad būtų tinkamai įgyvendinti skyriui keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.