Į pradžią
Departamento direktorius

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą;
 • turėti trejų metų darbo patirtį ekonomikos, finansų, audito, teisės ar vadybos srityse;
 • turėti vienerių metų vadovaujamojo darbo patirtį;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais departamento audituojamas sritis;
 • išmanyti tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, Valstybinio audito reikalavimus, teisės aktus, reguliuojančius Valstybės kontrolės veiklą; strateginio planavimo principus, metodus ir procesą, valstybės turto valdymą ir naudojimą, valstybės biudžeto ir valstybės piniginių fondų sudarymą bei vykdymą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
 • gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti sudėtingą informaciją, įžvelgti kompleksines ir sistemines problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus, priimti strateginius sprendimus;
 • gebėti rengti pranešimus, ataskaitas, turėti puikius viešo kalbėjimo ir bendravimo su žiniasklaida įgūdžius; gebėti bendrauti su įvairiomis suinteresuotomis šalimis;
 • būtina stipri lyderystės kompetencija, gebėjimas suburti, motyvuoti ir ugdyti komandą, organizuoti ir koordinuoti didelio padalinio veiklą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema);
 • mokėti anglų kalbą B1 lygiu.
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“ (arba „Slaptai“).
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • siekdamas užtikrinti departamento uždavinių įgyvendinimą ir tikslų pasiekimą:
 • organizuoja departamento darbą (sudaro veiklos planus ir organizuoja jų įgyvendinimą, valdo ir kontroliuoja departamento žmogiškuosius, darbo laiko ir finansinius išteklius);
 • organizuoja metinio institucijos veiklos plano sudarymą ir valstybinio audito programos vykdymą departamento kompetencijai priskirtose valstybės valdymo srityse;
 • savo kompetencijos ribose teikia siūlymus dėl padalinio ir Valstybės kontrolės veiklos tobulinimo;
 • siekdamas užtikrinti valstybinio audito kokybę, nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo valstybinio audito priežiūrą ir peržiūrą;
 • siekdamas valstybinio audito poveikio:
 • koordinuoja departamento atliktų valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną;
 • organizuoja valstybinio audito rezultatų analizę ir siūlymų dėl valstybinį auditą, apskaitą ir audituojamą sritį reguliuojančių teisės aktų tobulinimo rengimą;
 • organizuoja valstybės kontrolieriaus ar jo pavaduotojų priimamų sprendimų dėl valstybinio audito metu nustatytų pažeidimų projektų parengimą ir jų įgyvendinimo stebėseną;
 • siekdamas valstybinio audito sklaidos:
 • organizuoja atliktų valstybinių auditų rezultatų pristatymus Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, kitose institucijose, žiniasklaidos priemonėse, konferencijose, rengia pranešimus, atstovauja Valstybės kontrolei Lietuvoje ir užsienyje;
 • organizuoja gerosios praktikos sklaidą, rengia pristatymus, mokymų medžiagas, veda mokymus kitiems institucijos darbuotojams;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai, įgyvendinti Valstybės kontrolei keliami uždaviniai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.