Į pradžią
Vyriausiasis specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų, humanitarinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių išsilavinimą (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį mokymo, renginių organizavimo arba komunikacijos srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybės kontrolės veiklą, darbo santykius, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
 • išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų mokymą, viešųjų pirkimų organizavimą, dokumentų rengimą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programomis: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; interneto naršykle, teisinės bazės informacine sistema);
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą; sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 • mokėti anglų kalbą B1 lygiu.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • siekdamas užtikrinti efektyvų Valstybės kontrolės darbuotojų ugdymą:
 • organizuoja darbuotojų kompetencijos vertinimą, apibendrina jo rezultatus;
 • dalyvauja nustatant darbuotojų mokymo poreikį,
 • rengia mokymo planavimo dokumentus ir nustatyta tvarka teikia juos tvirtinti;
 • organizuoja Valstybės kontrolės darbuotojų mokymo renginius;
 • rengia ir tvarko mokymų viešųjų pirkimų dokumentus, dalyvauja rengiant sutarčių su kvalifikacijos tobulinimo įstaigomis projektus;
 • vykdo Valstybės kontrolės darbuotojų mokymo kokybės ir efektyvumo vertinimą, teikia siūlymus dėl mokymo kokybės ir efektyvumo gerinimo;
 • tvarko darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo apskaitą, rengia ketvirtines ir metines mokymų vykdymo ataskaitas; rengia ir teikia informaciją apie mokymus;
 • pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus darbuotojų mokymo klausimais;
 • siekdamas diegti pažangiausią mokymo praktiką ir užtikrinti mokymų efektyvumą, bendradarbiauja su mokymo įstaigomis Lietuvoje ir užsienyje;
 • pagal kompetenciją tvarko valstybės tarnautojų registro duomenis ir administruoja Valstybės kontrolės personalo duomenų bazę;
 • padeda valstybės kontrolieriaus sudaromų komisijų, susijusių su darbuotojų mokymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
 • pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl darbuotojų ugdymo proceso tobulinimo;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus, kad būtų pasiekti Valstybės kontrolės strateginiai tikslai.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, tel. (8 5) 266 6752, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.