Ši svetainė nebenaujinama.

Naujausios Valstybės kontrolės informacijos ieškokite www.valstybeskontrole.lt

Į pradžią
Ugdymo ir mokymų specialistas

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam valsty​bės tarnautojui:
 • Išsilavinimas
 • aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Kompiuterinis raštingumas
 • geri darbo Microsoft Office programiniu paketu įgūdžiai.
 • Profesinės patirties reikalavimas
 • ne mažesnė kaip 2 metų patirtis personalo ugdymo ir mokymų organizavimo srityje
 • Užsienio kalbos reikalavimas
 • kalba – anglų; kalbos mokėjimo lygis – B1.
 • Žinios ir įgūdžiai
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius, asmens duomenų apsaugą, gebėti juos taikyti praktikoje;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą ir tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus.
Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:
 • Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Organizuoja personalo mokymus ir kvalifikacijos kėlimą arba prireikus koordinuoja personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo organizavimą.
 • Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja šios informacijos rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su personalo valdymu susijusiais klausimais.
 • Rengia teisės aktų projektus ir kitus su personalo valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų su personalo valdymu susijusių dokumentų rengimą.
 • Tvarko duomenis Valstybės kontrolės personalo valdymo informacinėje posistemėje.
 • Organizuoja darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio nustatymą ir jį apibendrina.
 • Tvarko darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo apskaitą, rengia kvalifikacijos tobulinimo ataskaitas.
 • Bendradarbiauja su mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis.
 • Atlieka darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kokybės vertinimą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su departamento veikla susijusius pavedimus.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

Biudžetinė įstaiga

Pamėnkalnio g. 27 (įeiti iš V. Kudirkos g. 15), 01113 Vilnius, mob. 8 608 92 636, el. paštas info@vkontrole.lt, kodas Juridinių asmenų registre 188659229.